Hopp direkte til innhold

Kenya

I Kenya fokuserer vi på klimarettferdighet, med ungdom som en viktig målgruppe. Vi fremmer også like rettigheter for kvinner og menn. Kirkens Nødhjelp har jobbet i Kenya siden 1984.

Arbeidet vårt blant bønder i Kenya

Kenya befinner seg i en pågående omstillingsprosess, og omfattende korrupsjon er en stor utfordring. Landet har vært preget av høy kriminalitet og konflikter, delvis langs etniske skillelinjer, og det er store økonomiske og sosiale forskjeller mellom fattig og rik.

19 prosent av Kenyas befolkning lever i ekstrem fattigdom. 50 prosent av disse er kvinner. Videre er 70 prosent av alle kenyanerne under 30 år. Mange av disse ungdommene er svært sårbare i kampen om arbeid og et levebrød. Kvinner har tradisjonelt sett deltatt svært lite i beslutningsprosesser, blant annet på grunn av analfabetisme, fattigdom og ulike former for vold mot kvinner.

Over 80 prosent av Kenyas befolkning er avhengig av jordbruk som levebrød. Fattigdom og store ulikheter gjør befolkningen spesielt sårbar overfor klimaendringer. En betydelig del av befolkningen opplever konstant eller periodevis mangel på vann, energi og mat. I tillegg rammes landet stadig oftere av både tørke og oversvømmelser.

Til tross for de ulike utfordringene Kenya står overfor, anses landet som øst- og sentral-Afrikas finasielle midtpunkt og sentrum for kommunikasjon og transport - en situasjon som kommer Kirkens Nødhjelps arbeid til nytte.

Arbeidet vårt

Klimarettferdighet

Kirkens Nødhjelps arbeid med klimarettferdighet fokuserer på fornybar energi, utslippsreduksjon og klimatilpasning. Bevisstgjøring og mobilisering av ungdom som kan bidra til politisk beslutningspåvirkning innenfor miljø og klima, både på lokalt og nasjonalt nivå, står sentralt i dette arbeidet.

Fornybar energi og utslippsreduksjon

Kirkens Nødhjelp arbeider for at fattige mennesker og deres lokalsamfunn skal få tilgang til ren energi, inkludert bioenergi. Energien bidrar til at fattige bønder kan videreforedle råvarer og skaffe seg et mer bærekraftig inntektsgrunnlag.

Klimatilpasning

Gjennom ulike klimatilpasningstiltak bidrar Kirkens Nødhjelp til at særlig utsatte befolkningsgrupper (kveg- og småbønder) blir mindre sårbare for klimaendringer. Tiltakene handler blant annet om å samle regnvann, plante trær, satse på buskap og jorbruksplanter som er mer robuste og tåler tørke, og legge til rette for et mer variert inntektsgrunnlag.

Handel og levebrød

Vi bidrar til at småbønder, særlig kaffebønder, organiserer seg i felles enheter for å styrke sin posisjon i samhandlingen med myndigheter og private markedsaktører. Målsettingen er at 20 000 kaffebønder innen 2015 skal ha økt inntektsgrunnlaget sitt ved å produsere kaffe av høy kvalitet og være aktivt involvert i prosesser rundt beslutninger som handler om rettferdig inntjening og avkastning.

Likestilling og kvinners rettigheter

Kirkens Nødhjelp arbeider for å myndiggjøre kvinner og sikre kvinners rettigheter, promotere likestilling og adressere kjønnsbasert vold som et hinder.    

Kjønnsbasert vold

Kirkens Nødhjelp vil støtte utvalgte, trosbaserte partnere i arbeid for å øke bevisstheten om skadelige, tradisjonelle skikker, som kjønnslemlestelse, blant masai-befolkningen i Kitui og den somaliske befolkningen i Mandera. Vi bidrar til mobilisering av lokalsamfunn og politisk beslutningspåvirkning for å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter.

Kvinners medbestemmelse

Kirkens Nødhjelp jobber for at kvinner skal bli sterkere representert i lederskapet hos trosbaserte organisasjoner. Vi bidrar også til at lovende, yngre kvinner mottar institusjonalisert veiledning, og vi gir opplæring til profilerte, kvinnelige rollemodeller.

Trossamfunn og fredsbygging

Mange av landene på Afrikas Horn og i sentral- og Øst-Afrika er preget av pågående konflikter. Ofte er det også lite politisk rom for ordinære samfunnsborgere - slik som kvinner, tradisjonelle ledere, trossamfunn og sivilsamfunn - til å kunne påvirke fredsbygging, utvikling og styresett.

Kirkens Nødhjelp bidrar til å mobilisere trossamfunn og tilhørende organisasjoner og sette dem i stand til å engasjere seg for å støtte opp om fredsbygging og bedre styresett i sine respektive land.

Samarbeid i ACT Alliance

Kirkens Nødhjelp i Kenya er en aktiv pådriver for samarbeidet i ACT Alliance og ACT Kenya Forum, særlig innenfor humanitært arbeid og beredskapsarbeid.

 

 

Publisert: 05.04.2013

Kontakt

NCA Eastern Africa,
Waiyaki Way, Westlands
6th floor, Sir Francis Ibiam House
PO Box 52802, 00200 City Square
Nairobi - Kenya
Tlf: +254 20 4452465/+254 20 4452466/+254 20 4452467
Faks: +254 20 4452468
E-post:

Paul Mbole, Landkoordinator for Kenya
Tlf: + 254-724-747918
Email: .

Kirsten Engebak,  områderepresentant for Kenya og Somalia
Mob: +254 724 259 849
E-post:

Kari Øyen, area team-leder
Tlf: +47 930 85 835
E-post:

Fakta om Kenya

  • Befolkning: 41,6 millioner
  • Hovedstad: Nairobi
  • Forventet levealder: 57 år
  • % av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen: 46% (2005)
  • Gjennomsnittlig utdannelse: 7 år
  • HDI: 0,470

Kilde: UNDP Human Development Report 2010, The World Bank, World Development Indicators, 2012)

Våre lokale partnere

Nyttige lenker