Hopp direkte til innhold

Laos

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Laos siden begynnelsen av 90-tallet. Økonomisk rettferdighet er fokus for arbeidet vårt, sammen med kvinners rettigheter og likestilling.

Kirkens Nødhjelp i Laos

Den demokratiske republikken Laos (Laos) ble etablert i 1975 etter flere tiår med borgerkrig og deltakelse i Indokina-krigen. Landet har vært relativt fredelig siden den gang. De senere årene har landet også opplevd en betydelig økonomisk vekst, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 7,3%. Likevel er Laos fortsatt blant de fattigste landene i Asia og rangeres som 133 av 177 land på Human Development Index i 2009.

Laos ligger midt i Sørøst-Asia, der utviklingen har gått svært raskt den siste tiden. Denne geografiske plasseringen preger landet i stadig økende grad i form av utfordringer knyttet til trafficking, spredning av hiv og seksuelt overførbare sykdommer, klimakonsekvenser og utvikling av en markedsøkonomi.

Kirkens Nødhjelp iverksetter programmer i Laos sammen med nasjonale myndigheter og lokalsamfunn for å sikre utvikling av lokal kapasitet og kompetanse. På denne måten kan vi også være trygge på at våre programmer er en god respons på de lokale behovene.

Mange av de fattigste distriktene ligger nordvest i landet. Her tilhører de fleste innbyggerne urbefolkningsgrupper, og tilgangen til grunnleggende tjenester er svært begrenset. Det er i disse distriktene vi har konsentrert vår innsats.

Regjeringen har nylig åpnet for at lokale foreninger kan etableres i landet. Kirkens Nødhjelp vil støtte opp om denne prosessen. Vi har våre prosjekter primært nordvest og sør i landet.

Arbeidet vårt

Handel og levebrød

I 20 år har Kirkens Nødhjelp jobbet i de fjellrike områdene nordvest i Laos for å bedre urbefolkningens levekår og tilgang til sosiale tjenester. Vi gir folk muligheter til å skape seg en inntekt og jobber for at de skal få tilgang til spare- og lånemuligheter og markeder der de kan selge varene sine. Vi bistår også lokalsamfunn i å forvalte lokale naturressurser på en bærekraftig måte.

Klimatilpasning

Kirkens Nødhjelp har dokumentert hvordan klimaendringene påvirker de distriktene vi jobber i. Konsekvensene av klimaendringene, som for eksempel tørke og flom, rammer alltid de fattigste hardest. Vi jobber for å gjøre fattige grupper og urfolk bedre rustet til å håndtere disse endringene. Arbeidet er nært knyttet til våre tiltak for å bedre gruppens levekår og styrke matsikkerheten.

Bedre levekår for hiv- og aidsrammede

Vi bidrar med rettshjelp, økonomisk støtte og omsorg til mennesker som lever med, eller er berørt av, hiv og aids. I tillegg jobber vi i lokalsamfunnene for å øke folks bevissthet om hiv og aids for å bekjempe stigmatisering og diskriminering av mennesker som er rammet, særlig barn og foreldreløse. Vi vil også adressere nært beslektede spørsmål som kjønnsbasert vold, risikoadferd og forekomst av hiv/seksuelt overførbare sykdommer i bestemte miljøer.

Kjønnsbasert vold

Kirkens Nødhjelp har ti års erfaring med arbeid for å hindre menneskehandel og for å bidra til at folk kan migrere på en trygg måte.

Dette arbeidet vil vi fortsette. I tillegg adresserer vi vold i nære relasjoner, særlig blant urfolksgruppene, gjennom kulturelt sensitive former for påvirkningsarbeid. I dette arbeidet trekker vi veksler på nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner som er utviklet spesielt med tanke på kjønnsbasert vold.

Koordinering i ACT Alliance

Kirkens Nødhjelp er det eneste ACT Alliance-medlemmet med et omfattende program i Laos. Men Luthersk Verdensforbund (LWF) og danske Folkekirkens Nødhjælp (DCA), som også er med i ACT Alliance, leier nå lokaler hos Kirkens Nødhjelp. Begge organisasjoner er interessert i tett samarbeid blant annet innen kompetansebygging og DCA sitt arbeid starter opp i 2014.

Kirkens Nødhjelps kontor i Laos har ansvar for oppfølging av vårt arbeid i Laos, Myanmar/Burma og Thailand.

Publisert: 05.07.2013

Kontakt

Norwegian Church Aid 
338 Donpamai Road 
Thaphalanxay Village, 
House No. 150
Unit 08 Ban Vatnak
Sisattanak District 
P.O. Box 4804 
Vientiane, Lao PDR 
Tlf: (+856-21) 354 017-19
Fax: (+856-21) 353 370
E-post:

Rolf Strand, områderepresentant
Tlf: +856 20 555 177 67
E-post:

Minavanh Pholsen, country programme manager
Tlf: +856 21 315 812
E-post:

Ida Suhrke, fungerende area team-leder
Tlf: +47 911 51 362
E-post:

Fakta om Laos

  • Innbyggere: ca 6,5 mill (Juli 2010)
  • Hovedstad: Vientiane
  • Forventet levealder: 66
  • % av befolkningen under nasjonal fattigdomsgrense: 33,5
  • % av befolkningen som ikke kan lese og skrive: 73

(Kilder: CIA World Factbook og UNDP Human Development Report, 2010)