Jobbskaping

Kirkens Nødhjelps Partnermagasin

Yrkesfagutdanning for somalisk ungdom i Puntland, Somalia

Yrkesfagutdanning for somalisk ungdom i Puntland, Somalia

Prosjektet finansieres av Grieg Foundation og skal ferdigstilles i løpet av 2024.

I dette prosjektet vil somaliske ungdommer i delstaten Puntland få relevant yrkesutdanning og opplæring som gjør dem godt skikket til å få en jobb, gi dem en mulighet til å forsørge seg selv og styrke lokalsamfunnet. Prosjektet vil bidra til å holde ungdommen borte fra piratvirksomhet og radikalisering. Kirkens Nødhjelp og våre partnere vil bygge på de gode resultatene og erfaringene fra "Anti-piratprosjektet" som er forløperen til dette prosjektet.

jenter på skolebenken, yrkesopplæring.jpg

Bakgrunn

Ungdom utgjør omtrent 73 prosent av befolkningen i Somalia. Arbeidsledigheten for ungdommer i alderen 14 til 29 år er veldig høy, 67 prosent - en av de høyeste i verden. Blant unge kvinner anslås det til og med til 74 prosent. Den høye arbeidsledigheten og få muligheter for å starte nye virksomheter kan få negative konsekvenser, og setter ungdommer i fare for å bli trukket inn i kriminelle aktiviteter og terrorgrupper som er svært aktive i Somalia. Ødeleggelse av utdanningsinfrastruktur og institusjoner over hele landet har ført til mangel på og stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Basert på mer enn 10 års erfaring innen yrkesopplæring og entreprenørskap, satser Kirkens Nødhjelp på å ta tak i en veldig viktig faktor for arbeidsledighet, nemlig mangel på markedsrelevante ferdigheter. I perioden 2020-2024 vil Kirkens Nødhjelp fortsette å samarbeide med Garowe Vocational Training Center (GVTC) som tilbyr korte intensive yrkesfaglige kurs i delstaen Puntland, og Sayid Mohamed Technical Education Center (SaMTEC) for mer vanlige langsiktige kurs i delataten Jubaland i Gedo Regionen. Et viktig element i programmet er å legge til rette for samarbeid med privat sektor for å utforme en etterspørselsdrevet læreplan og gi muligheter for praksis / lærlingeplasser. For å øke sjansene for å få en anstendig inntekt og arbeid, gir programmet også de unge elevene økonomisk kompetanse, entreprenørskap og forretningsferdigheter, samt starttilskudd og oppstartsett (verktøy og utstyr). En database er satt opp for å følge kandidatene for å måle langsiktige effekter av inngrepene. Mellom 2016 og 2019 ga vi opplæring til 1854 studenter og 82% av kandidatene var ansatt eller selvstendig næringsdrivende ett år senere. I prosjektevalueringsrapporten fra forrige prosjekt ble det blant annet anbefalt å nå ut til flere lokalsamfunn og til mer sårbare ungdomsgrupper og å presse på for økt deltakelse av jenter. Vi styrker derfor fokuset på gode utvalgskriterier og et økende antall jenter i de nye prosjektene våre.

Prosjektmål

Skape jobber og selvstendig næringsdrivende virksomheter for ungdom ved å utdanne sårbare unge kvinner og menn i Puntland i yrkesmessige, forretningsmessige og personlige ferdigheter.

Deltakere

De unge deltagerene i prosjektet vil bli rekruttert fra Garowe-distriktet til å delta på ferdighetstrening ved GVTC: Minimum 85 ungdommer (50% jenter) vil få livsferdigheter, yrkesmessige ferdigheter, entreprenørskap og forretningsferdigheter. Opplæringen vil pågå i 6 - 9 måneder, og dette forventes å inspirere ungdommer til å bli selvstendig næringsdrivende og komme ut på arbeidsmarkedet. Det indirekte antallet støttemottakere (markedsaktører og familie) vil være mye høyere.

07473.jpg

Tverrgående spørsmål

Kjønnsintegrasjon: For oss er det viktig å få en god balanse mellom gutter og jenter som får yrkesopplæring. I utgangspunktet får svært få jenter i Somalia yrkesfaglig utdannelse og er i lønnet jobb i Somalia. Vi ønsker å både bidra til større deltagelse av jenter i arbeidslivet og å oppmuntre inkludering av jenter i utdanning og yrker som tidligere har vært dominert av gutter / menn.

Konfliktsensitivitet

Kirkens Nødhjelp vil arbeide aktivt for å identifisere og begrense mulige konflikter som kan oppstå og bruke Do No Harm-prinsippene i vårt arbeid. Dette inkluderer å jobbe tett med lokalsamfunn og nøkkelaktører om målretting, utvalgskriterier, gode måter for å kommunisere prosjektinformasjon, motta og svare på gode tilbakemeldinger og / eller klager.

Etablering av partnerskap med privat sektor for praksisplasser og markedsrelevant opplæring

Vi vil implementere prosjektet gjennom Garowe Vocational Training Center (GVTC), som er en felleseid institusjon og gjennom offentlig-private partnerskap med selskaper som NESCOM (National Energy collaboration of Somalia), telekommunikasjonsselskaper, bygg- helsetjenesteinstitusjoner og bedrifter samt offentlige fagdepartementer. Ungdoms- og idrettsdepartementet og Utdanningsdepartementet vil være involvert.

FNs bærekraftsmål

Prosjektet vil bidra til flere av FNs bærekraftsmål. Først og fremst nummer 4 - God utdannelse, men også; 1 Ingen fattigdom, 5 Likestilling, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 10 Redusert ulikhet og 16 Fred og rettferdighet.

Sammendrag

Utdanning gir folk ferdigheter til å hjelpe seg selv ut av fattigdom. For å lykkes er det imidlertid viktig at utdanningen og opplæringen er relevant for arbeidsmarkedet og hjelper unge mennesker å få tilgang til inntektsgivende arbeid som kan sikre dem og deres nærmeste et bedre liv. Dette prosjektet gjør nettopp det. Det er målrettet, støtter ungdom, det er godt integrert i lokalsamfunnet og bidrar til å styrke lokale selskaper ved å gi tilgang til dyktig og motivert arbeidskraft. Jentedeltakelse prioriteres også i trening og utdanning som tradisjonelt har vært dominert av gutter.

Foto: Kirkens Nødhjelp. 

Prosjektet finansieres av Grieg Foundation og skal ferdigstilles i løpet av 2024.

LOGO rgb_grieg_foundation_bw.png

Tilbake