Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Kjønnsbasert vold i FNs nye bærekraftsmål

Kjønnsbasert vold i FNs nye bærekraftsmål

I slutten av september 2015 vedtok verdens ledere nye bærekraftsmål. Det er 17 mål og 169 delmål for verdens utvikling.

  • Et av de viktigste målene (mål 5) er å oppnå likestilling mellom kjønn, og myndiggjøre kvinner og jenter.
  • Dette målet innebærer blant annet å utrydde all typer vold mot alle kvinner og jenter.
  • Dette gjelder både i den offentlige og den private sfæren, og inkluderer menneskehandel og seksuell og annen type utnytting.
  • I tillegg sier målene at vi skal utrydde tvangsekteskap, barneekteskap og kjønnslemlestelse.
  • Målene ble vedtatt på FNs generalforsamling 25. september. Etter dette skal imidlertid indikatorene til målene vedtas. De vil beskrive ambisjonsnivået, og skal være ferdige i mars. Det er viktig å påvirke disse så de blir best mulig.
  • Et viktig spørsmål når det kommer til bærekraftsmålene er finansieringen. Kirkens Nødhjelp mener at det er mulig å oppnå alle målene, men at det kommer an på politisk vilje.
  • Kirkens Nødhjelp er særlig opptatt av at verden sikrer at det blir nok finansiering for å oppnå likestilling mellom kjønnene, og få slutt på all kjønnsbasert vold, som det står i målene.
Tilbake