Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Hva er kjønnsbasert vold?

Hva er kjønnsbasert vold?

Kirkens Nødhjelp har arbeidet mot kjønnsbasert vold og jenter og kvinners rettigheter i flere tiår i over 20 land.

 • Kjønnsbasert vold er alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn (WHO 2013).

 • Globalt rammes en av tre kvinner av kjønnsbasert vold.

 • Kjønnsbasert vold omfatter mange ulike former for vold, som seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, barneekteskap, menneskehandel, kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap.

 • Kjønnsbasert vold rammer aller flest jenter og kvinner, men gutter og menn kan også rammes. Dette er ofte omgitt av enda større stigma og diskriminering.

 • Kjønnsbasert vold er en av hovedårsakene til kvinners død og helseskader. Det er også en barriere for realisering av kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter.

 • Kjønnsbasert vold er en sterk medvirkende barriere for kvinners likeverdige deltakelse i samfunnet og bekjempelse av fattigdom.

 • Kjønnsbasert vold bryter med en rekke lover og konvensjoner for jenter og kvinners rettigheter, som Barne- og Kvinnekonvensjonen.

 • Kjønnsbasert vold er kriminelle handlinger som ofte forblir ustraffet og overgripere går fri på grunn av sosiale normer og manglende straffeforfølgelse. Lovverk og oppfølging både nasjonalt og lokalt er svært mangelfullt i store deler av verden.

 • I krig og konflikt blir seksuelle overgrep, tvangs- og barneekteskap og handel med kvinner og barn ofte brukt som våpen av stridende parter. Dette er i dag anerkjent som forbrytelser mot menneskeheten.

 • FNs sikkerhetsråd har vedtatt en rekke resolusjoner (blant annet 1325 og 1820) for økt beskyttelse av kvinner i konflikt og for å øke kvinners deltakelse i fredsbygging.

 • Dominerende sosiale, kulturelle og religiøse normer og praksiser er viktige årsaker til kjønnsbasert vold i mange samfunn basert på ulikheter i maktforhold mellom kjønnene.

 • Arbeid for å redusere kjønnsbasert vold innebærer å mobilisere religiøse og lokale ledere og trosbaserte organisasjoner for å endre holdninger og praksiser som opprettholder alle former for kjønnsbasert vold.

Alle historiene på denne siden er laget i samarbeid med Kirkens Nødhjelps partnere. 

Tilbake