Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Hva gjør Kirkens Nødhjelp?

Hva gjør Kirkens Nødhjelp?

Kirkens Nødhjelp har arbeidet mot kjønnsbasert vold og jenter og kvinners rettigheter i flere tiår i over 20 land.

  • Kirkens Nødhjelp har partnere med særlig kompetanse på å arbeide med trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere for å endre holdninger og normer som opprettholder kjønnsbasert vold.
  • Kirkens Nødhjelp har særlig fokus på å forebygge og beskytte kvinner og barn som utsettes for seksualisert vold i land i krig og konflikt.
  • Kirkens Nødhjelp arbeider med partnere som kjenner lokale forhold og som er engasjert i kampanjer for å holde egne myndigheter ansvarlige. Eksempler på dette er deltakelse i globale og nasjonale kampanjer som den årlige 16 Days kampanjen mot vold mot kvinner og We Will Speak Out-kampanjen.
  • Kirkens Nødhjelp arbeider for å fremme iverksettelse av vedtatte lover og konvensjoner som Barne- og kvinnekonvensjonen og regionale instrumenter som SADC Gender Protocol i Sørlige Afrika.

Eksempler fra Kirkens Nødhjelps arbeid

  • I DR Kongo har 2541 kvinner siden 2011 fått psykososial støtte og opplæring i inntektsgivende arbeid og bidratt til utvikling av en nasjonal protokoll for psykososial helsehjelp for helsearbeidere.
  • I Guatemala har synliggjøring av ulike former for vold mot urfolkskvinner blitt dokumentert og rapportert og en ny lov mot kvinnedrap blitt vedtatt.
  • I Etiopia har Kirkens Nødhjelp bidratt til å endre holdninger som har ført til reduksjon av kjønnslemlestelse.
  • I Pakistan førte Kirkens Nødhjelps arbeid til at 61% av planlagte tvangsekteskap ble forhindret og 66% av kvinnene i prosjektområdene fikk arverettigheter.
  • I Malawi ble 897 kvinner og barn reddet fra menneskehandel. Kirkens Nødhjelp bidro også til at Malawi har fått en ny lov mot menneskehandel
  • I Myanmar har Kirkens Nødhjelp bidratt til å bryte stigma knyttet til kjønnsbasert vold gjennom innføring av et nytt pensum om likestilling i buddhistiske og kristne skoler og universiteter

For flere eksempler på hvordan vi arbeider mot kjønnsbasert vold:

Les vår resultatrapport

Tilbake