Brasil

Kirkens Nødhjelp i Brasil

  • Vært der siden: 1967
  • Penger brukt i 2017: 352.000 kroner

Bak Brasils rike fasade lever fortsatt 16 millioner mennesker i fattigdom. Utfordringene er mange: Vold og kriminalitet, vantro mot demokratiet, gruveselskaper som tråkker på urfolks rettigheter og miljøet, og et klima som er i ferd med å gjøre livet enda vanskeligere for fattige bønder. Kirkens Nødhjelp har nå faset ut store deler av arbeidet vårt i Brasil.

Brasil er et moderne land med store rikdommer, men også et av landene med størst forskjeller mellom rike og fattige.
Brasil er et moderne land med store rikdommer, men også et av landene med størst forskjeller mellom rike og fattige. Foto: Tuca Vieiera/Kirkens Nødhjelp

Bak Brasils rike fasade er fakta brutale: 16 millioner mennesker lever fortsatt i ytterste fattigdom. 50 000 mennesker blir drept hvert år, to tredjedeler av disse er svarte unge menn i alderen 15 til 24.

Korrupsjon og kameraderi bidrar til en generell følelse av vantro mot demokratiet og politikernes rolle. Landet har havnet i en politisk krise som hindrer befolkningens deltakelse i strategiske diskusjoner om landets fremtid.

Olje-, gruve- og landbrukssektoren i Brasil har store sosiale og miljømessige konsekvenser for lokalbefolkningen, som heller ikke får ta del i inntektene fra disse sektorene. Det norske oljefondet er blant selskapene som investerer milliarder i brasilianske selskaper, som både står for brudd på menneskerettigheter og miljølovgivning.

Volden i de fattige, urbane lokalsamfunnene er et alvorlig problem som i stadig økende grad begrenser befolkningens muligheter til livsutfoldelse og deltakelse i lokalsamfunnet.

Brasil ser også konsekvensene av et endret klima. I nordøstlige deler av landet er det hyppigere tørkeperioder enn tidligere, og en frykter en nedbørsreduksjon på opptil 45 prosent i årene som kommer. I sørøst og sør-Brasil øker nedbøren. Fattige familier mangler tilgang til vann og energi. Urfolk i avsidesliggende områder i Amazonas mangler tilgang på energi eller er avhengig av olje som eneste energikilde. Fattige lokalsamfunn må settes i stand til å takle kommende klimakriser som flom og tørke.

Arbeidet vårt

Åpenhet i offentlig forvaltning

Vi støtter lokale, brasilianske organisasjoner som hjelper lokalbefolkningen med å holde myndighetene ansvarlig for hvordan de forvalter det offentlige budsjettet. Dette gjøres gjennom opplæring i hvordan et budsjett settes opp og forvaltes. De har også utviklet et verktøy og et nettsted som gjør det mulig å se på valgløfter og budsjettposter i sammenheng. Slik kan vanlige brasilianere sjekke myndighetenes pengebruk, og at penger som er avsatt til fattigdomsbekjempelse faktisk kommer den fattige befolkningen til gode. I 2013 var nesten 400 brasilianere involvert i arbeid med busjettovervåkning i Brasil gjennom vårt arbeid.

Utdanningstilbud til ungdom

Vi arbeider for å gi  storbyungdom i Brasil utdanning, tro på seg selv og mulighet til å påvirke byen de bor i. I fattige bydelssamfunn får ungdom tilbud om yrkesutdanning og opplæring i rettigheter. De gjøres i stand til selv å jobbe for å påvirke lokal politikk som er rettet mot dem. I 2013 fikk ungdomsgrupper gjennomslag for sine forslag til endringer i ungdomspolitikken i storbyene Belém og Recife gjennom dette arbeidet.
Ungdom som deltar i slike aktiviteter opplever at det finnes et alternativ til lediggang og kriminalitet, at det nytter å engasjere seg og at en framtid uten kriminalitet er mulig.

Fritidsaktiveter i fattige lokalsamfunn gir utsatt ungdom et alternativ til lediggang og kriminalitet
Ungdomsarbeid i slummen i storbyer nordøst i Brasil bidrar til at flere får utdanning, tro på seg selv og mulighet til å engasjere seg for egen framtid. Foto: Diaconia

Fornybar energi og oppsamling av regnvann

Vi bidrar til å sette opp små biogassanlegg for fattige mennesker i Brasil. Biogassanleggene gir energi til bruk i hjemmet, og er mer miljøvennlig enn fossilt brensel. I 2013 fikk 255 bønder i Brasil tilgang til rene og fornybare energikilder gjennom vårt arbeid. Det ble for eksempel satt opp 41 biogassanlegg bare i 2013, og siden 2011 er det totalt satt opp 94 slike anlegg. Biogassanleggene gjør livet til fattige brasilianere enklere.
I tillegg jobber våre samarbeidsorganisasjoner med å kartlegge potensialet for vind- og solcelleenergi i 90 landsbyer i Amazonas-regionen, slik at urfolket som bor her kan få tilgang på ren energi.
Vi gir også støtte og opplæring til bønder som vil bygge en sisterne for å samle regnvann. Med en vannsisterne på taket eller i hagen kan bonden vanne avlingen sin når som helst. Neste gang en tørkeperiode slår inn, har bonden likevel mulighet til å vanne avlingen sin med det oppsparte regnvannet. Dette gjør at han kan opprettholde dyrking av jorda, som gir mat til familien og mulighet for inntekt hvis han også selger overskuddsmat på markedet.
I 2013 ble over 5400 mennesker gjort mindre sårbare for flom- og tørkekatastrofer gjennom vårt arbeid.

Overvåking av norske investeringer i Brasil

Kirkens Nødhjelp overvåker norske investeringer i olje-, gruve- og landbrukssektoren i et forsøk på å bidra til at de gjennomføres på en sosialt og miljømessig forsvarlig måte. Vi jobber spesielt med mobilisering av og dialog mellom selskaper, myndigheter og lokal befolkning. I 2013 deltok nærmere 1000 mennesker i dette arbeidet.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere