Burundi

Kirkens Nødhjelp i Burundi

  • Vært der siden: 1999 (Støttet også i 1972, 1993-1995)
  • Penger brukt i 2015: 14,4 millioner kroner

Burundi er et av verdens fattigste land, og har vært preget av interne konflikter i flere tiår. Den siste konflikten endte med en borgerkrig som pågikk i mer enn 16 år til en endelig fredsplan ble signert i begynnelsen av år 2000.

Vi gir kvinner i Burundi beskyttelse mot vold og støtte til reise seg igjen etter overgrep.
Vi gir kvinner i Burundi beskyttelse mot vold og støtte til reise seg igjen etter overgrep. Foto: Bodil Michelsen/Kirkens Nødhjelp

Etter en relativt rolig tiårs periode blusset motsetningene opp igjen i forbindelsen med presidentvalget i 2005. Dette førte til en ny strøm av flyktninger til nærliggende land. På grunn av trusler og frykt for enda en ny borgerkrig har rundt 300 000 personer flyktet ut av landet og over 1 million mennesker er internt fordrevne.

Kirkens Nødhjelp har i mange år arbeidet med fredsbyggende aktiviteter. Relatert til den pågående politiske konflikten støtter Kirkens Nødhjelp i dag opp om en felles kirkelig fredsplan og fredsinitiativ.

Med en mer enn 16 år lang borgerkrig og på ny en alvorlig konflikt, er situasjonen i Burundi utrygg og usikker for store deler av befolkningen. En årsak til konflikt i Burundi kan tilskrives den store ledighet og dårlige økonomiske muligheter spesielt for ungdom. I tillegg er fattigdom en synlig størrelse for majoriteten av befolkningen. Med dette bildet som utgangspunkt har Kirkens Nødhjelp fra 2016 startet programmer som har som mål å gi ungdom, kvinner og menn mulighet til økt inntekt og uavhengighet. Noe av årsakene til konflikter er begrensninger til økonomisk vinning, tilgang til jord og tilgang til et marked. Et økonomisk løft for sårbare grupper vil gi de større mulighet til å klare seg selv samt kunne være bidragsytere til både politiske prosesser og samfunnsutvikling. Vi har gode eksempler på hvordan støtte til ungdom med gode initiativ til økonomiske aktiviteter holder dem borte fra rekruttering til voldelige grupperinger eller bli vervet til militante politiske grupper.

Burundi er et av verdens fattigste land. 80% av befolkingen lever under definerte standarder for et verdig liv, og 90% av befolkningen er bønder, og for 70% av dem er maten på bordet den de selv har dyrket. For å få vann og få dyrket fram gode avlinger, er de avhengige av en stabil regntid der nedbøren kommer når den skal. Fordi befolkningstettheten i landet er så stor, og fordi landet har tatt i mot mange flyktninger fra både Kongo og Rwanda, er mesteparten av skogen hugget ned. Når regntiden kommer, er det derfor ofte fare for flom, som ødelegger både hus og avlinger. På grunn av stor fare for tørke og flom er derfor Burundi utsatt for akutte sultkatastrofer.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelps hovedmål for Burundi i kommende periode er å bidra til forbedret økonomisk livsgrunnlag for befolkningen, spesielt kvinner og ungdom, samt for den marginaliserte gruppen Batwa.

Hovedkilden til vekst og forbedret levestander vil være innenfor jordbruk. I en befolkning på over 10 millioner, er 9 millioner avhengig av avkastningen jorda gir dem.

Utenfor jordbruket er det få andre økonomiske aktiviteter, og når i tillegg befolkningen øker i et stort tempo forverrer det utsiktene også på lengre sikt. Med en lang periode med krig og politisk ustabilitet, som igjen blusset kraftig opp i 2015, er det heller ingen større interesse i å investere i annen type industri.

Over 70% av de som jobber innenfor jordbruket er kvinner, men samtidig har de mindre rettigheter enn menn til for eksempel å eie jord. Landet har en stor andel ungdom, og hele 67% av befolkningen er ungdom under 25 år.

Kirkens Nødhjelp i Burundi mener at et av landets store utfordringer er nettopp ungdommen uten aktivitet og den lave avkastningen jordbruket gir. Tilgang og skjev fordeling av ressurser gir rot til et ustabilt samfunn og bidrar til konflikter på alle nivå. Fattigdom medfører også dårlig utviklet infrastruktur og mange sykdommer er relatert til vannkvalitet og hygiene. I den kommende perioden vil Kirkens Nødhjelp bidra med å løse disse utfordringene gjennom tre programmer:

  • Styrking av privatøkonomien
  • Bedre tilpasset jordbruk – og økt avkastningen fra jorda
  • Utbedre vann-, sanitær- og hygieneforholdene

Som i alle år har Kirkens Nødhjelp utført oppdraget sammen med partnere. Slik vil vi fortsette i Burundi. I dag har vi en miks av kirkelige og andre partnere. De har tilknytting til det som skjer på bakken, de har respekt hos befolkningen, mens vi kan styrke våre partnere både med programmene og deres organisasjoner.

Økonomisk uavhengighet – styrking av privatøkonomien

Gjennom dette programmet vil vi bidra til å skape motivasjon for entreprenørskap. Vi tror at flere av jordbruksproduktene samt dyreprodukter kan transformeres til produkter det er etterspørsel etter i markedet.

Kirkens Nødhjelp i Burundi har mye erfaring med spare- og lånegrupper. En større hindring i samfunnet er tilgang til kapital. Dette løser vi, særlig blant kvinner, ved at de danner mindre spare- og lånegrupper. Sammen sparer de og styrer kassen med både lån og renter. Lån går på rundgang fra oppsparte midler, men på sikt kan en slik kasse bli såpass stor at flere kan låne samtidig. Dette gir flere mulighetene til å starte en liten aktivitet ved siden av jordbruket. Samtidig oppfordrer vi til å vurdere også middels store aktiviteter, der man gjerne har noen ansatte. Ved opplæring innen ledelse og styring av aktiviteter, samt tilgang til kapital gjennom sine spare- og lånegrupper, ønsker vi at flere skal kunne oppskalere sin virksomhet over tid.

Se videoen om hvordan låne- og sparegrupper fungerer i Tanzania:

Basis for å kunne drive forretninger er også lese- og skrivekunnskaper. Gjennom alle år med konflikter er det mange, og igjen særlig kvinner, som ikke har fått utdannelse. Her bruker Kirkens Nødhjelp i Burundi et lese- og skriveopplæringssystem som helt og fullt er basert på praktiske eksempler. På den måten blir lese- og skriveopplæringen et målrettet redskap i å skape økonomiske aktiviteter. I tillegg gir det innføring i rettigheter og plikter, slik at flere kvinner og ungdom skal kunne registrere sin virksomhet og dermed gjøre den formell. Slik opplæring vil også gi kvinner og ungdom er bedre posisjon og mer aktiv deltagelse i utviklingen av samfunnet, både sosialt og politisk.

Forbedret tilpassing til endinger i klima

Burundi er rammet av endringer i klima. Store deler av landets skog forsvant da Burundi i tillegg til egne konflikter også tok imot flykninger fra Kongo og Rwanda. Planter og vekster som holdt jordsmonnet på plass er borte og med færre, men kraftigere regn, skylles jorda bort. I den delen av landet Kirkens Nødhjelp jobber i, har endringene også medført tørke. På grunn av tørken forsvant 35% av livsgrunnlaget mellom 1998 of 2005.

Presset på jorda blir også større med den voksende befolkningen og gjør det ikke bedre med manglende gjødsel til den allerede utarmede jorda. Det er relativ lav kunnskap om jordbruk og særlig jordbruk i en endring på grunn av klimaendringer. Da vil teknikker og andre forbedrede jordbruksmetoder være med på å øke avkastingen fra jorda, og kunne gi et overskudd som kan både omsettes på markedet eller videreforedles.

Fattigdommen forårsaker utnyttelse fra en liten elite til å erverve seg all rettigheter og dermed manglende eierskap av jord fra de fattigste. Programmene til Kirkens Nødhjelp inneholder viktige aktiviteter innen opplæring rettet mot grupper av befolkningen som blir utnyttet eller som ikke har oversikt over sine rettigheter. Derfor vil det også i dette programmet være et viktig element innen lese- og skriveferdigheter, med særlig vekt på rettigheter. I lese- og skrivegrupper for kvinner og ungdom blir det oppfordret til generelt samfunnsengasjement, konflikthåndtering og arbeid for fred.

Vi tror at endinger vil skje når en større andel av befolkningen får del i en større del av de nasjonale ressursene og økte inntekter. Med bedre kunnskap innen jordbruk og markeder, vil vi kunne se endringer i både livsgrunnlag og livskvalitet.

Tilgang til vann

Kirkens Nødhjelp gir skoleelever på landsbygda tilgang til rent vann og latriner, og gir opplæring i hygiene. Dette gjør at færre skoleelever blir syke, og god helse gir et bedre utgangspunkt for læring. Det elevene lærer om hygiene på skolen, tar de også med seg hjem. Slik får ikke bare familien, men også ofte store deler av landsbyen, nyte godt av forbedret hygiene og bedre helse. Vi gir også landsbyen tilgang til rent vann, slik at fattige bønder ikke bare har vann til drikke, men også mulighet til å vanne avlingen sin dersom regnet skulle utebli. Dette gjør bøndene mindre sårbare for endringer i klimaet, og ved å sikre vanntilgang i en tørkeperiode, er man et godt stykke på vei mot å forhindre en sultkatastrofe. Rent vann gir trygghet. Rent vann gir mat på bordet. Og rent vann gir i noen tilfeller også en inntekt, hvis avlingen blir så stor at det finnes mat til overs som kan selges på markedet.

I 2015 fikk 10 skoler nye toaletter og vann, til sammen over 10 000 barn fikk bedre forståelse av viktigheten av hygiene, både på skolene og i hjemmet. Opplæring gjennom skolene bringer lærdommen hjem til familiene og hele samfunn blir tilført kunnskap om hygiene gjennom sine skolebarn.

Fredsbygging og støtte til lokale myndigheter

Kirkens Nødhjelp jobber aktivt for å påvirke de som har makt og myndighet til å endre eller fjerne årsakene til konfliktene i Burundi. Det kan være konflikter og barrierer som hindrer den fattige delen av befolkningen til å gjennomføre sine aktiviteter for eksempel innen jordbruk. Kirkens Nødhjelp gir fortsatt støtte til to rehabiliteringssentre som behandler kvinner utsatt for vold. I 2015 fikk hele 1223 kvinner og også men behandling og støtte fra disse to sentrene. Og vi har grupper med ungdom der vi tillegger for at de får møte sine lokale myndigheter for å diskutere årsakene til de ulike konfliktene som oppstår. Forrige år løste slike grupper over 2500 lokale konfliktsaker.

Den største hindringen i dag for utvikling er den fastlåste politiske krisen. For å fremme fred og bistå til at landet blir stabilt jobber vi nært med religiøse ledere. Disse har stor påvirkning og respekt i alle lag av samfunnet. Kirkens Nødhjelp ser store muligheter til å bidra til at Burundi ikke på nytt rammes av en borgerkrig gjennom religiøse ledere, men disse har også behov for samkjøring, og Kirkens Nødhjelp støtter aktiviteter der ledere for kirke- og muslimske samfunn jobber sammen mot et fredelig utkom.

Viktige dokumenter