Burundi

Kirkens Nødhjelp i Burundi forplikter seg til å ta for seg de gjennomgripende fattigdomsdriverne som har en negativ effekt på kvinner og unge, ved å lette deres adgang til markeds- og gründermuligheter. Vi tar i bruk nye strategier for økonomisk rettferdighet som integrerer elementer av fredsbygging og oppmuntrer til positive endringer i sosiale normer.

Vi gir kvinner i Burundi beskyttelse mot vold og støtte til reise seg igjen etter overgrep.
Vi gir kvinner i Burundi beskyttelse mot vold og støtte til reise seg igjen etter overgrep. Foto: Bodil Michelsen/Kirkens Nødhjelp

Våre programmer

Basert på situasjons- og behovsanalysen i Burundi, er Kirkens Nødhjelps kjerneprogrammer økonomisk rettferdighet, klima, vann, sanitær og hyigene, og kriseberedskap og nødhjelpsrespons.

Økonomisk rettferdighet

De viktigste elementene i vårt økonomisk rettferdighet-program er: 

  1. effektiv forretningsutvikling og ledelse
  2. enkel tilgang til kapital og lokale markeder
  3. fremming av positive sosiale normer som oppmuntrer til likeverdig deltakelse for alle i den offentlige sfæren.

Denne tilnærmingen er nyskapende, ettersom den kombinerer velprøvde prosjektmodaliteter for fredsbygging og økonomisk rettferdighet for unge, i tillegg til samarbeid med privat sektor. Dermed er vårt program for økonomisk rettferdighet et resultat av en gjennomtenkt metode, med en langsiktig tilnærming til utvikling for å møte gjennomgripende krefter for ulikhet.

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

For å sikre stabil tilgang til tilstrekkelige og effektive vann, sanitær og hygiene-tjenester, samarbeider vi tett med lokalsamfunn og myndigheter med å installere eller renovere infrastruktur for vann og sanitær, og tilbyr informasjon for å øke bevisstheten omkring og oppmuntre til positiv hygieneatferd. Når barn får opplæring i hygiene og helse, drar hele felleskapet fordel av det.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vann, sanitær og hygiene er vår viktigste nødhjelp, innrettet mot internt fordrevne personer på grunn av konflikt og naturkatastrofer.

Vann, sanitær og hygiene-tjenester er integrert med strategier for å dempe kjønnsbasert vold og beskyttelsestjenester for å oppnå best mulige fordeler for de som tilgodeses av prosjektet.

Etter vår deltakelse i utviklingen av 2017 Humanitarian Response Plan, planlegger Kirkens Nødhjelp Burundi å inkludere beskyttelse, tilgang til grunnleggende tjenester, og utvikling av motstandsdyktighet og sosial samhørighet i sin nødhjelp. For å harmonisere hjelp og unngå duplisering, søker Kirkens Nødhjelp samarbeid med andre humanitære aktører for mer effektiv hjelp i flere sektorer.

Klima

For å bygge sterke lokalsamfunn, tar vi sikte på å forbedre selvberging og inntekter hos husholdninger på landsbygda ved å redusere sårbarheten mot naturkatastrofer og styrke deres motstandsdyktighet. Andre fokusområder er å øke avlinger ved hjelp av bærekraftige jordbruksmetoder og å øke kunnskapen om klimatrusler og tilhørende lindringsstrategier.​

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelps kjerneprogrammer iverksettes i to provinser:

  1. Kirundo er svært sårbart for konsekvensene av klimaendringer, som hindrer områdets økonomiske utvikling, og er et sted der få andre internasjonale frivillige organisasjoner har virksomhet.
  2. Bujumbura Rurale, som også er utsatt for effektene av klimaendringer, har slitt med sosial og økonomisk utvikling siden borgerkrigen.

Kirkens Nødhjelps nødhjelp i Burundi dekker hele landet, som en del av rollen i WASH-koordineringsgruppen.

Hvem vi jobber med

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Burundi siden 1996, og har utviklet samarbeid med en rekke sekulære og trosbaserte organisasjoner i landet.

Vi jobber også med statlige institusjoner, som for eksempel Provincial Directorate of Agriculture and Livestock (DPAE), og samarbeid med Burundi Geographical Institute (IGEBU) og National Centre for Food Technology (CNTA) er under planlegging.

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner i Burundi og i tett kontakt og samordning med lokale myndighetsstrukturer. Dette stemmer overens med vår overordnede målsetning om å bidra til bærekraftig utvikling for Burundi og dets folk. Våre partnere har en fellesskapssentrert tilnærming, omfattende erfaring og stor kunnskap om den lokale konteksten.

Viktige dokumenter