Haiti

Kirkens Nødhjelp i Haiti

  • Vært der siden: 1987 (Støttet også i 1971, 1976, 1980-81)
  • Penger brukt i 2015: 16,9 millioner kroner

40 prosent av innbyggerne i Haiti mangler tilgang til rent vann og 80 prosent mangler tilgang til et toalett. Landet er preget av fattigdom, vold og sosial og politisk uro, og kvinner og barn er utsatt for overgrep. Kirkens Nødhjelp gir blant annet rent vann og hygieneopplæring, og støtte til voldsutsatte kvinner og barn.

Rent vann i Haiti

Det voldsomme jordskjelvet som rammet Haiti i 2010 og som tok mer enn 250 000 menneskeliv, rammet et land som allerede var preget av store problemer knyttet til fattigdom og sosiale ulikheter, dårlig styresett og korrupsjon. I 2016 ble Haiti nok en gang rammet av jordskjelv og Kirkens Nødhjelp var på plass med nødhjelp.

I dag mangler 40 prosent av innbyggerne i Haiti tilgang til rent vann, og bare en av fem har tilgang til et toalett. Jorderosjon og avskoging har også bidratt til å forringe vannkvaliteten, og Haiti har det høyeste anslåtte antallet kolerautbrudd i verden, med mer enn 8000 dødsfall etter jordskjelvet i 2010, og 360 i 2013 alene. I orkansesongen er folk spesielt utsatt for flom, jordskred og spredning av sykdommer.

Fattigdom, arbeidsledighet og mangel på sosiale tjenester og infrastruktur bidrar til økt vold og sosial og politisk uro. Kvinner og barn er spesielt sårbare for overgrep og vold, og deres situasjon ble forverret etter jordskjelvet i 2010.

Arbeidet vårt

Rent vann og «grønne» skoler

Det norske folk åpnet lommebøkene for Haiti etter jordskjelvet og Kirkens Nødhjelp fikk midler og mulighet til å fortsette vårt omfattende nødhjelpsarbeid for de som mistet alt.

Vårt fokus var fra dag en å få på plass rent vann og trygge forhold innen sanitær og hygiene for menneskene som bor i Les Palmes, som var episenteret til jordskjelvet. Svært mange skoler ble jevnet med jorden under skjelvet, og arbeidet med å gjenoppbygge såkalte «grønne» skoler pågår fortsatt. Disse skolene gir ikke bare barn og unge i Haiti en skolehverdag tilbake, men de drives med biogass hvor vannklosett og egne biogas digesters behandler skittent vann fra toalettene slik at gassen kan brukes til koking av mat. Nå er ni av disse skolene tatt i bruk, og gir undervisning og arbeid for over 3300 elever og lærere. Utvalgte elever på skolene får spesialopplæring i hygiene og blir "sertifisert" som "helter". Heltene lærer videre opp sine medelever i god hygiene, og er med på å sikre at skolen blir et trygt sted hvor tilgang på rent vann og god hygiene gjør at elevene kan holde seg friske. Kunnskapen om god hygiene tar elevene med seg hjem, og slik gir prosjektet ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. I 2013 fikk over 5600 mennesker i Haiti tilgang til rent vann og forekomsten av kolera ble redusert mellom 40 og 70 prosent.

Selv om de akutte behovene for nødhjelp nå er dekket, fortsetter vi vårt arbeid med å sikre rent vann til folket. Det bor mennesker på landsbygda der hele landsbyer mangler tilgang på rent vann.

Støtte til voldsutsatte kvinner og barn

Sammen med lokale haitiske organisasjoner gir vi opplæring til kvinner og menn om deres rettigheter til et liv uten vold og overgrep, og viktigheten av beskyttelse. Kvinner som har vært utsatt for overgrep og vold får tilbud om yrkestrening, juridisk bistand og økonomisk støtte slik at de kommer seg på fote igjen. Over 3500 mennesker vet nå om sin rett til å leve et liv uten vold.

Barn og ungdom som bor i områder med mye vold og kriminalitet, deltar i fritidsaktiviteter som fotball, dans og kampsport. Dette gir dem en pause fra det tøffe livet på gata, og de opplever spontan glede og positivt samvær med andre barn. Dette gir dem også en ikke-voldelig måte å få utløp for frustrasjon på. Ungdom kurses i ikke-voldelig konfliktløsning og oppmuntres til videre skolegang. Når barn og unge tas ut av det som fort kan bli en negativ voldsspiral, og får se at glede og ikke-vold kan være en mulighet, skjer små endringer hos hvert enkelt barn og ungdom som igjen kan bidra til å endre det haitiske samfunnet på sikt. Nesten 12 000 mennesker var i 2013 omfattet av vårt arbeid for å redusere nivået av samfunnsvold.

Fritidsaktiviteter gir barn og ungdom i områder med mye kriminalitet en pause fra hverdagen. Her ser vi fra et senter som Kirkens Nødhjelp støtter.
Fritidsaktiviteter gir barn og ungdom i områder med mye kriminalitet en pause fra hverdagen. Her ser vi fra et senter som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Mindre sårbare for klimaendringer

Haiti har en årlig orkansesong, men på grunn av endringer i klimaet, kommer orkanene oftere og i større styrke nå enn tidligere. På grunn av avskoging og jorderosjon er menneskene i Haiti mindre beskyttet både mot orkanene og flommer. Derfor driver vi arbeid der mennesker får mulighet til å tilpasse seg klimaet og slik være mer beskyttet for orkan og flom. Nesten 2000 mennesker er nå mindre sårbare og utsatte for å miste alt neste gang flommen rammer.

Katastrofeforberedelse

Det dødelige jordskjelvet som rammet Haiti i 2010 viser tydelig hvordan katastrofen alltid rammer fattige hardest. De som har lite, mister det lille de har. Parallelt med gjenoppbygging etter en katastrofe, jobber Kirkens Nødhjelp alltid med å forberede utsatte samfunn på neste gang katastrofen rammer, slik at konsekvensene neste gang blir mindre dødelige. Som en del av arbeidet vårt legger vi opp nødhjelpsplaner og systemer for lagring av nødvendig utstyr, og gir opplæring av mennesker slik at de kan handle raskt og riktig neste gang katastrofen rammer. Det er mange nødhjelpsorganisasjoner i Haiti, og Kirkens Nødhjelp leder samarbeidet mellom 15 nasjonale og internasjonale aktører innen vårt internasjonale nettverk ACT Alliance. Dette beredskapsforumet fungerte godt da Haiti ble rammet av orkan i 2011 og 2012.

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Haiti. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere