Haiti

Kirkens Nødhjelp i Haiti anvender en systematisk tilnærming til konflikt og kjønnssensivitet, og forfølger aktivt engasjement med både rettighetshavere og ansvarshavere for å tilfredsstille flere behov. For å styrke lokalsamfunn har vi en helhetlig strategi for å levere konkrete endringer til mottakerne og styrke deres følelse av verdighet, lokalsamfunnenes sosiale bånd, ansvarshavernes kapasitet og sivilsamfunnets evne til å holde dem ansvarlige.

Rent vann i Haiti

Vi samarbeider med sårbare urbane og rurale lokalsamfunn for å styrke deres motstandsdyktighet gjennom implementeringen av fire programmer: Økonomisk rettferdighet, Klima, Vann, sanitær og hygiene og tostatlig arbeid, med et tverrgående fokus på likestilling og konfliktfølsomhet.

Programmene i Cuba og Den dominikanske republikk styres også fra Haiti-kontoret.

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vårt mål er å sikre at menneskene i sårbare lokalsamfunn har tilgang til tilstrekkelige og bærekraftige vann, sanitær og hygiene-tjenester for sunne levekår. Vi bruker interne programsynergier til å bygge klimabestandige WASH-fasiliteter, og oppmuntrer til aktiv deltakelse fra private og offentlige aktører. En kjønns- og konfliktfølsom tilnærming utgjør grunnlaget for levering av WASH-tjenester, som fremmer fellesskapsengasjement gjennom lokale vannkomiteer. Flaggskipprogrammet «WASH i skoler» har også levert lovende resultater med å fremme barn/unge som endringsagenter ved å kombinere utdanning, sanitær og hygienebevissthet på skoler.

Klima

Våre klimatiltak fokuserer på å fremme tilpasningsdyktige jordbruksmetoder for matsikkerhet. For å begrense jorderosjon bruker vi vannforvaltning, skogrehabilitering og regnvannskonservering for bærekraftig jordforvaltning. Bønder får opplæring i tilpassede jordbruksinngrep som småskalavanning, tørkebestandige frø og jordbruksmetoder tilpasset klimaendringer.

Våre bevisstgjøringskampanjer hjelper spesielt kvinner og unge, med å forstå viktigheten av et fungerende økosystem og utfordringene fra klimaendringer. De organiserte samfunnsstrukturene, for eksempel sivile beskyttelsesbrigader, fremmer samarbeid mellom rettighetshavere og ansvarshavere for å forberede lokalsamfunnene på katastrofer knyttet til klima.

Økonomisk rettferdighet

Hovedmålet i vårt arbeid med økonomisk rettferdighet er å gi enkel tilgang for rettighetshavere til de lokale og tostatlige markedene, ved å etablere lønnsomme mikro- og småbedrifter. I tillegg til å gi opplæring i entreprenørskap, forretningsdrift og markedsføring, tilbyr vi også tilgang til kapital. I rurale områder fokuserer vi først og fremst på salg av jordbruksvarer, ettersom jordbruk er hovedinntektskilden. Tiltakene koordineres med klimaprogrammet, som hjelper rettighetshavere med å øke avlingene sine. I byområder tilbyr vi et større utvalg tjenester for å identifisere forretningsmuligheter i lokalsamfunnet og knytte seg til privat sektor.

Fritidsaktiviteter gir barn og ungdom i områder med mye kriminalitet en pause fra hverdagen. Her ser vi fra et senter som Kirkens Nødhjelp støtter.
Fritidsaktiviteter gir barn og ungdom i områder med mye kriminalitet en pause fra hverdagen. Her ser vi fra et senter som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Tonasjonalt program

​Fokuset i vårt tonasjonale arbeid er beskyttelse av rettighetene til deporterte, returnerte, haitiske migranter i Den dominikanske republikk og dominikanere av haitisk avstamning. I våre tiltak prioriterer vi kvinner som står overfor større vanskeligheter og stigma ved retur til Haiti, og andre sårbare grupper som gamle sukkerrørarbeidere. Vi tilbyr hjelp til sårbare haitiske migranter i prosessen med å oppnå lovlig opphold og gir dem opplæring i å identifisere og ta tak i brudd på deres menneskerettigheter. Vi kjemper for at dominikanere av haitisk avstamning skal kunne få dominikansk statsborgerskap. I tillegg er et sentralt element i arbeidet vårt påvirkning av relevante dominikanske og haitiske myndigheter for en felles migrasjonspolitikk.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vi prioriterer WASH i vår nødhjelp basert på vårt WASH-teams sterke tekniske kompetanse, som er tydelig fra den kritiske WASH-hjelpen i 2010-jordskjelvet og den påfølgende koleraepidemien. Humanitær hjelp til migranter er en annen del av vår nødhjelp. I tillegg har vi et veletablert samarbeid med National Directorate of Potable Water and Sanitation of Haiti (DINEPA) og med Direction de la Protection Civile (DPC), som gir oss drivkraften til å reagere over hele landet i tilfelle naturkatastrofer eller konflikt.

Vi er også et aktivt medlem i både ACT Haiti og ACT Dominican Republic. Vi har derfor en omfattende og sammenhengende humanitær profil med fokus på katastroferisikoreduksjon i klimaprogrammet, en vektlegging av beredskap og respons i WASH-programmet, og en integrert humanitær komponent i det tonasjonale programmet. I tillegg til å systematisere vår nødhjelp, styrker vi også våre strategiske forhold med statlige og viktige multinasjonale humanitære aktører, for eksempel OCHA og OFDA. 

Hvor vi jobber

Vi har virksomhet i departementer i Haiti og i tre provinser i Den dominikanske republikk. I Haiti jobber vi i Ouest-departementet der vi virker i Port-au-Prince og Cité Soleil, som begge er urbane områder, og i Gressier, Léogane, Grand Goave og Petit-Goave som er semiurbane og rurale områder i Les Palmes-regionen. I Centre-departementet jobber vi i de tre rurale og semirurale kommunene Belladère, Lascahobas og Thomassique. I tillegg har vi et begrenset samarbeid i rurale Seguin i Sud-Est-departementet. 

I Den dominikanske republikk konsentrerer vi arbeidet i urban, semiurbane og rural områder i provinsene Monte Plata, Santo Domingo og Elias Piña, der den siste grenser mot Centre-departementet i Haiti. 

Hvem vi jobber med

Vi jobber sammen med en rekke lokale partnere som er svært klar over den kulturelle dynamikken og konfliktdynamikken i sine lokalsamfunn, som sikrer lokalt eierskap. Videre har våre trosbaserte partnere som representerer store kretser betydelig påvirkningskraft på grasrot- og nasjonalt nivå. 

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndigheter.

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Haiti. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere