Laos

Kirkens Nødhjelp i Laos

  • Vært der siden: 1986 (Støttet også i 1970-1971)
  • Penger brukt i 2015: 11,7 millioner kroner

Laos opplever store utfordringer blant annet knyttet til menneskehandel, utarming av naturressurser og jordbruksområder, og konsekvenser av et endret klima. Kirkens Nødhjelp tilrettelegger for at fattige bønder kan utnytte jorden sin best mulig, og vi gir blant annet støtte til de som har vært utsatt for menneskehandel. Den 31.10.2016 avsluttet Kirkens Nødhjelp vårt Laos-program.

Kirkens Nødhjelp arbeider i LaosSkoleelever i Laos. Illustrasjonsfoto: Vegard Giskehaug/Kirkens Nødhjelp 

Laos er fortsatt blant de fattigste landene i Asia, til tross for rask utvikling og en betydelig økonomisk vekst de seneste årene.

Landet opplever store utfordringer blant annet knyttet til menneskehandel, utarming av naturressurser og jordbruksområder, konsekvenser av et endret klima, samt spredning av hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer. Utfordringene er sterkest hos den fattigste delen av befolkningen, som bor i distriktene nordvest i landet som grenser til naboland som Thailand, Kina og Myanmar. Her tilhører de fleste innbyggerne urbefolkningsgrupper, og tilgangen til grunnleggende tjenester innen helse og utdanning er svært begrenset. Store deler av jordbruket er preget av dyrking til eget forbruk, eller til plantasjedyrking for store selskaper. De fleste her mangler også tilgang på energi. 

Arbeidet vårt

Spare- og lånegrupper og effektivt jordbruk

I Laos jobber vi for å forbedre levekårene og de sosiale forholdene til fattige bønder, som ofte tilhører urbefolkningsgrupper. Vi oppretter og veileder blant annet spare- og lånegrupper, hvor hver bonde sparer en liten sum penger hver måned. Gruppemedlemmene kan ta ut små lån av potten til å kjøpe seg et nytt redskap til gården eller nye såkorn. Gruppene bidrar til at bøndene kan dyrke mer og kanskje få solgt overskuddsvarer på markedet.  I 2013 har over 2800 mennesker i Laos blitt med i spare- og lånegrupper gjennom vårt arbeid. Gruppene gir større økonomisk trygghet.

Vi forbedrer også veiene, slik at bønder som bor langt unna, lettere kommer seg til markedet med varene sine. De får opplæring i forhandlingsteknikker slik at de får bedre avtaler på markedet enn tidligere.

Gjennom et langsiktig arbeid nord i Laos, har vi bidratt til at fattige urfolk som tidligere drev med opiumproduksjon, nå har andre inntektskilder. Dette har gitt svært positive sosiale og økonomiske ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, som bedre helse, færre opiumsavhengige, redusert vold i hjemmet og bedre jordbruk.

Hivsmittede unge og sexarbeidere

Vi jobber sammen med lokale organisasjoner for å bedre levekårene til mennesker som er rammet av hiv og aids. Vi bidrar med rettshjelp, økonomisk støtte og omsorg, samt å øke folks kunnskap om hiv og aids, for å bekjempe stigmatisering og diskriminering av de som er rammet.

For eksempel besøker vi hivsmittede hjemme. Vi legger særlig vekt på familier med barn som har blitt foreldreløse som følge av aids. Gjennom disse besøkene får omsorgspersoner veiledning i hvordan de kan gi best mulig omsorg til barna, både fysisk og psykologisk. Vi oppretter også selvhjelpsgrupper for hiv- og aidsrammede. Disse møtes månedlig, og barna tas med.

Vi har også et spesifikt arbeid rettet mot kvinnelige sexarbeidere ved markeder. Mange av disse er smittet med hiv. Vi gir dem veiledning slik at de får mulighet til å komme seg ut av sexindustrien.. Der det er mulig, bidrar vi også til at de som slutter som  sexarbeidere kan bli gjenforent med familien sin. I løpet av 2013 har 60 sexarbeidere fått et nytt liv gjennom opplæring og veiledning. Av 15 som var smittet med hiv, har 13 startet behandling med hivmedisin. Ni tidligere sexarbeidere ble gjenforent med familien sin, og nesten 550 sexarbeidere har fått veiledning i sikker sex og bruk av beskyttelse.

I 2013 har over 330 mennesker som er rammet av hiv og aids fått behandling eller støtte gjennom vårt arbeid.

Arbeid mot menneskehandel og kjønnsbasert vold

Kirkens Nødhjelp jobber for å hindre menneskehandel og for å bidra til at folk kan flytte mellom landegrenser på en trygg måte. I tillegg jobber  vi mot vold i nære relasjoner, særlig blant urfolksgruppene, gjennom kulturelt sensitive former for påvirkningsarbeid. I dette arbeidet trekker vi veksler på nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner som er utviklet spesielt med tanke på kjønnsbasert vold. Vold i nære relasjoner er ofte en årsak til at unge mennesker velger å flytte ut av landet i grenseområder.

I 2013 har over 15 200 mennesker fått lære om sin rett til å leve et liv fritt for vold gjennom vårt arbeid.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere