Mali

Mali er et av de minst utviklede land i Afrika. Landet har de siste årene vært preget av en rekke kriser inkludert tørke, borgerkrig, statskupp, terrorisme og militær intervensjon. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp til Mali, og jobber med konfliktløsning og klimatilpasning for å nevne noe.

Solcellepanel gir energi i MaliZeïnabou Abdoulaye jobber full tid med å reparere og sette opp nye solcellepaneler i Timbuktu, som gir landsbyen fornybar energi. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Vi tilstreber å få mest mulig effekt ut av programmene ved å sørge for synergier på tvers av programmer, og for dette formålet implementeres programmer i de samme kommunene for et helhetlig og integrert utviklingsinngrep. I mange av programmene våre bruker vi tilnærminger som Regenerated Freirean Literacy Through Empowering Community Techniques (REFLECT) og opplæring av EPR-er for ikke-voldelig konfliktløsning, og sikrer fokus på konflikt-kjønnssensitive programmodaliteter.  

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vi gir mennesker tilgang til tilstrekkelige og bærekraftige vann, sanitær og hygiene-tjenester og infrastruktur. For å forbedre lokalt eierskap, mobiliserer vi lokalsamfunn for å etablere kjønnsbalanserte WASH-komiteer som har konkrete handlingsplaner, delt med lokale ansvarshavere for å sikre samarbeid blant alle interessenter.

I et forsøk på å sikre lokalsamfunnets deltakelse og at tjenesten blir bærekraftig, bidrar rettighetshavere materielt, økonomisk eller med arbeid for bygging og vedlikehold av WASH-infrastruktur. I tillegg er disse komiteene svært effektive i å skape bevissthet rundt folkehelserisikoen knyttet til sanitær og hygiene, samt vanntransport og lagring. På grunn av viktigheten av kveg blant mange befolkningsgrupper i det nordlige Mali, er det iverksatt tiltak for å håndtere vannforsyningen for både mennesker og husdyr.

Fredsbygging

Hovedtilnærmingen til vårt fredsbyggingsprogram er å skape en kultur for fred og ikke-vold. For å oppnå dette trener vi og støtter lokale fredsgrupper, kallt EPR-er, som et avhjelpningstiltak mot væpnet konflikt som forsterkes av en svak stat og utbredt mistillit blant befolkningen. EPR-ene er inkluderende og representative fredsbyggingskomiteer som rekrutterer ulike medlemmer, spesielt kvinner, unge og andre sårbare grupper. EPR-er gir mottakere opplæring i å identifisere konfliktdrivere og i ikke-voldelige meklingsteknikker, og ledsages av lese- og regneopplæring for de som trenger det.

Kjønnsbasert vold (GBV)

Regressive kjønsrollemønstre, sammen med fattigdom, spesielt på landsbygda, gir kvinner i Mali dårlige utsikter for utvikling. Vi forplikter oss derfor til å fremme kvinnners rettigheter, kjønnspositive sosiale normer, og beskyttelse mot kjønnsbasert vold. Vi mobiliserer lokalsamfunn, spesielt religiøse ledere, kvinner og ungdomsgrupper, for å minimere sosial aksept for skadelige tradisjonelle skikker, og oppmuntrer til bruk av konvensjonelle tjenester for reproduktiv helse. Ansvarshavere påvirkes for å implementere kjønnsprogressive lover og til å tildele tilstrekkelige ressurser for å få en slutt på GBV og skadelige tradisjonelle skikker. I tillegg til bevisstgjøring om årsaker og konsekvenser av GBV og tilbud av tjenester til kvinner og jenter som utsettes for vold, jobber vi aktivt med menn i deres lokalsamfunn som agenter for positiv endring.

Lokal demokratisk styring

I tillegg til de ovennevnte globale programmene, blir dette programmet for forvaltning av naturressurser implementert sammen med fire andre internasjonale frivillige organisasjoner (SNV, Helvetas, Swiss Intercoopération og Diakonia), finansiert av det svenske internasjonale utviklingsbyrået (SIDA). Programmålet er å sikre landeierskap for å redusere fattigdom gjennom inkluderende, ansvarlig og bærekraftig forvaltning av naturressurser.  Vi utvikler rettighetshaveres kompetanse om eiendomsrettigheter, spesielt for kvinner og unge, og styrker kapasiteten til sivilsamfunnsorganisasjoner for bedre støtte i saker knyttet til eiendomsrettigheter og forvaltning av naturressurser.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vi prioriterer WASH-tiltak i vår nødhjelp i Mali. Tidligere hjelp har imidlertid vært innenfor matsikkerhet, levebrød, WASH og beskyttelse. Vi implementerte også et mindre humanitært gruveprosjekt i Kidal i 2014-2015 takket være vår geografiske ekspertise. Vi utvikler en beredskapsplan (EPRP) i samarbeid med våre partnere og relevante interessenter. Planen vil ta tak i Kirkens Nødhjelp i Malis beredskap i potensielle katastrofer og planlegge for de så langt det lar seg gjøre. Vi deltar i forskjellige foraer for humanitær koordinering, spesielt FN-klynger om WASH, matsikkerhet og beskyttelse.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp implementerer våre langsiktige programmer og reagerer på humanitære kriser i følgende regioner i Mali: Kidal, Timbuktu, Gao, Mopti.

Hvem vi jobber med

Vår tilstedeværelse i Mali stammer fra 1984, og vi har dermed utviklet sterke partnerskap og nettverk med et bredt utvalg trosbaserte og sivilsamfunnsorganisasjoner. Basert på et «Do no harm»-perspektiv har vi en geografisk balanse i valg av partnere grunnet interregionale følsomheter. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • ASSADDEC - Association Sahélienne d’Appui au Développement Décentralisé
 • ADAGH
 • GRAIP - Groupe de Recherche pour l’Amélioration des Initiatives des Populations
 • GARI - Groupe des Artisans Ruraux d’Intadeyni
 • TASSAGHT
 • GREFFA - Groupe de Recherche et de Formation Femmes Action
 • Consortium of GRAIP & TASSAGHT
 • AMSS - Association Malienne pour la Survie au Sahel
 • AMADE - Association Malienne pour le Developpement
 • Médecins du Monde France
 • WILDAF - Women in Law and Development in Africa
 • APAFE MUSO DANBE - Appui à la Promotion des Aides Familiales
 • CMDID - Centre Malien pour le Dialogue Interpartis et la Démocratie
 • IAMANEH