Myanmar

Kirkens Nødhjelp i Myanmar

  • Vært der siden: 2008 (prosjekter også støttet på 1990-tallet)
  • Penger brukt i 2015: 16 millioner kroner

Voldelige konflikter, ofte langs etniske og religiøse skillelinjer, rammer fremdeles deler av Myanmar. Fattigdom er utbredt, og folk mangler tilgang til livsviktig legehjelp, utdanning og rent vann. Vold i hjemmet er et problem. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for å bedre tilgangen til helsehjelp og bryte tausheten rundt vold i hjemmet.

Sommeren 2015 ble Myanmar rammet av en stor syklon som bragte med seg store ødeleggelser. Les mer om Flommen i Myanmar

Skolebarn i E Thu Tha, en leir for internt fordrevne i Myanmar. Foto: Henriette Bjerke/Kirkens Nødhjelp

Myanmar var inntil nylig ett av verdens mest lukkede land, men siden 2010 har landet tatt flere skritt i retning demokrati og åpenhet. Utviklingen er positiv, men mye arbeid gjenstår. Våpenhvileavtaler har blitt signert mellom flere parter, men praktisk oppfølging og forsoningsarbeid savnes. Politisk reform innebærer frie valg og borgerrettigheter som ennå ikke er innfridd. Økonomisk liberalisering har konsekvenser for bruk av land og naturressurser, og krever åpenhet og tydelige juridiske rammer. Voldelige konflikter, ofte langs etniske og religiøse skillelinjer, rammer fremdeles deler av landet.

Fattigdom er utbredt, og folk mangler tilgang til tjenester som rent vann og utdanning. Store deler av befolkningen mangler også tilgang til medisinsk hjelp, fordi det ikke finnes sykehus eller helseklinikker de kan benytte seg av. Sykdommer som vi i den vestlige verden kan kurere ved hjelp av enkel medisinering, tar liv og gir varige men til voksne og barn i Myanmar. Faren for å dø under fødsel, er også stor. 

Til tross for at Myanmar er rikt på naturressurser, er fattigdom utbredt. Inntekter fra skog og mineraler i Myanmar blir ikke brukt på skoler, veinett eller helsetjenster som kan komme lokalsamfunnene til gode. 

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp jobber både i Myanmar og i flyktningeleirene i grenseområdene  i nabolandene.

Helsetjenester

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med lokale organisasjoner for å bedre tilgangen til grunnleggende helsetjenester for fattige mennesker i Myanmar. Vi utdanner blant annet helsepersonell. I 2013 fikk over 125 000 mennesker i tilgang til gode helsetjenester som følge av arbeidet vårt, og over 3500 friske barn ble født i trygge omgivelser og med hjelp av helsepersonell som Kirkens Nødhjelp hadde utdannet.

Støtte til mennesker på flukt i Myanmar
Undervisning til kvinner i en burmesisk flyktningleir like ved grensebyen Mae Sot. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Forvaltning av naturressurser

Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner i Myanmar som vil påvirke myndigheter og de som tar beslutningene til å forvalte landets naturressurser på en bedre og mer rettferdig måte. Vi støtter også mennesker som har blitt fratatt sitt land uten kompensasjon når store investeringsprosjekter settes i gang.

Vold i nære relasjoner

Det er tabubelagt å snakke åpent om vold i hjemmet i Myanmar. Kirkens Nødhjelp har startet et arbeidet som vil bryte tausheten omkring vold i nære relasjoner og skape større åpenhet rundt det. Temaet har blitt introdusert som pensum på flere læresteder for religiøse lærere, og informasjonskampanjer er gjennomført i flere landsbyer og på skoler. I 2013 fikk over 7000 mennesker i Myanmar opplæring i kvinners rettigheter og deres rett til å leve uten vold. Vi støtter kvinneorganisasjoner som vil ta opp saker knyttet til kvinners rettigheter med myndighetene. Vi jobber også for å bekjempe menneskehandel og for å støtte kvinner som utsettes for vold, blant annet gjennom juridisk bistand.

Sikring av inntekt og livsgrunnlag

Kirkens Nødhjelp samarbeider også med partnere som hjelper burmesiske flyktninger som bor i flyktningleire i Thailand blant annet gjennom yrkesopplæring og forberedelse for et liv i et nytt Myanmar. Det er viktig at disse er forberedt og ser muligheter for å kunne flytte tilbake til Myanmar.

Fred og forsoning

Myanmar består av mange etniske grupper og religiøse minoriteter. I vårt arbeid jobber vi med alle religioner og skaper møteplasser mellom religiøse ledere og ungdom som kommer fra ulike religiøse og etniske grupper. Vi støtter felles prosjekt og arbeid hvor disse jobber sammen for påvirkning av myndigheter for rettferdig fordeling og politisk utvikling.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Thailand Burma Border Consortium
  • KBC
  • BPHWT
  • KDWH