Russland

Kirkens Nødhjelp i Russland

  • Vært der siden: 1991
  • Penger brukt i 2015: 339.006 kroner

I store og mektige Russland er fordommer og stigma mot marginaliserte grupper som for eksempel hivsmittede utbredt, og vold mot kvinner godtas av alt for mange. Kirkens Nødhjelp jobber sammen med kirken og religiøse ledere for å motvirke fordommer mot hivsmittede og vold mot kvinner.

Støtte til fanger i russiske fengsler som lever under svært dårlige forhold
Mange fanger i russiske fengsler er hivpositive. Svært få får lov til å fylle hverdagen med noe nyttig. Foto: Unni Grevstad/Kirkens Nødhjelp

Russland er et av verdens største land, med en sterk økonomi og stor makt internasjonalt. Etter at Sovjetunionen ble oppløst i 1991, ble Russland stilt overfor mange utfordringer, og gapet mellom fattige og rike ble større. De siste årene har den økonomiske veksten blitt sterkere, og middelklassen vokser gradvis. Men de konservative verdiene i landet bidrar til å gjøre livet vanskelig for enkelte grupper. Fordommer og stigma mot marginaliserte grupper, "de andre", er utbredt, og vold mot kvinner godtas av alt for mange.

Spredningen av hiv-viruset utgjør en betydelig utfordring i Russland, hvor det anslås at opp mot én million mennesker kan være hiv-positive. Rundt halvparten av disse ikke er klar over at de er smittet. Russland er det eneste landet i Europa hvor antall nysmittede hvert år fortsetter å vokse.

Russland har mistet mye bistand de senere årene, og det er sterke restriksjoner på hva frivillige organisasjoner kan gjøre i landet. Kirkens Nødhjelp startet opp sitt arbeid i Russland i 2002, og vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med de gode kreftene i landet.

ARBEIDET VÅRT

Stigma og pleie til hiv-smittede

Fordommene er mange mot menneskene som er smittet med hiv i Russland, og mange steder er kunnskapen lav om viruset og dets konsekvenser. Kirkens Nødhjelp jobber for å motvirke fordommer mot hiv-smittede og øke forståelsen for at folk med hiv har rett til å leve i verdighet på lik linje med andre i samfunnet. Hvis religiøse ledere går foran, og formidler et budskap til sine menigheter om forståelse og aksept, kan folks perspektiver endres. Der vi har jobbet på denne måten ser vi at hiv-smittede blir bedre tatt imot av sine lokalsamfunn, og vi fortsetter dette viktige arbeidet.

Vi støtter også nonner og frivillige til å oppsøke de hiv-smittede både på sykehuset og i hjemmet. Selv om Russlands helsetjenester stort sett er i stand til å behandle hiv- og aidsrelaterte sykdommer, begrenses behandlingen til medisinsk pleie, og denne slutter som regel når man blir skrevet ut og sendt hjem. Vårt nettverk av frivillige er opplært i å gi psykisk støtte, tips og råd til mennesker med hiv og deres familiemedlemmer, slik at de kan takle denne nye livssituasjon og finne mening og mestring i dagliglivet til tross for diagnosen.

Vold mot kvinner

Vold i hjemmet er et utbredt problem i Russland, og er i stor grad akseptert i samfunnet. Kvinner som blir slått av sine ektefeller kan søke trøst og råd i kirken, på samme måte som når de opplever andre typer livskriser. Kirkens Nødhjelp mener at det er viktig at religiøse ledere, i Russlands tilfelle særlig prester, er utstyrt med kunnskap nok til å hjelpe kvinnelige voldsofre når de tar kontakt. Derfor kurser vi prester i hvordan de møter kvinner med respekt, slik at de kan hjelpe dem til å ta steg for å forandre sin situasjon. Prestene får også opplæring i hvordan de møter menn som begår vold, og hvordan man kan vise menigheten at kirken tar avstand fra vold i nære relasjoner. Vi ser at holdninger kan endres når kirken går foran. Dette er et arbeid som må fortsette.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

Russian Round Table