Sørlige Afrika

I det sørlige Afrika har Kirkens Nødhjelp et spesielt mandat for å jobbe tett med våre partnere om politikkstyrking og politikkengasjement for å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av naturressurser i regionen. Målet er å sikre at vanlige borgere kan påvirke politikkprosesser slik at de kan dra nytte av sine naturressurser for å leve verdige liv, fri for fattigdom og ulikhet.

I Sør-Afrika jobber vi mye med politisk påvirkningKirkens Nødhjelps nettverk i store deler av Afrika deltok under klimatoppmøtet i Durban i 2011. Foto: Ida Thomassen/Kirkens Nødhjelp. 

Kirkens Nødhjelp har egne programmer og programmer sammen med partnere i det sørlige Afrika som stammer fra 1994. Opprinnelig var Kirkens Nødhjelps aktiviteter i området forankret i kampen for rettferdighet og likhet gjennom kampen mot apartheid.

Siden vårt arbeid i regionen startet, har mange sosiale og politiske endringer skjedd, og regionen har opplevd sterk økonomisk vekst. Imidlertid har den urettferdige foredelingen av ressurser og mangelen på politikk som ivaretar de fattige ført til fortsatt fattigdom og marginalisering i regionen.

Hva vi gjør

Vårt største program i det sørlige Afrika er forvaltning av naturressurser  

Det sentrale målet til vårt ressursforvaltningsprogram er å fremme og kjempe for ansvarlig forvaltning av felles ressurser for rettferdig fordeling av rikdom og bærekraftig utvikling i Sør-Afrika, Mosambik, Botswana, og Zimbabwe. Gjennom ansvarlig forvaltning av felles ressurser tar vi sikte på å redusere ulovlige pengestrømmer og fremme skatterettferdighet og rettferdig fordeling av nasjonal rikdom til fordel for alle borgere.

Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse fra mottakere og samarbeider tett med våre partnere for å påvirke for effektive juridiske rammer og iverksettelse av politikk for forvaltning av naturressurssektoren. Internasjonal grenseoverskridende overvåkning og samarbeid er en viktig del av vår programportefølje for å hindre skatteunndragelse. Vi hjelper partnere i SADC-regionen med å etablere tettere bånd til internasjonale partnere for å styrke internasjonale kampanjer for skatterettferdighet. Vi har virksomhet på følgende nivåer i regionen:

På lokalsamfunnivå: Vi støtter kapasitetsbygging av lokalsamfunnkontroll, dokumentasjon av brudd på menneskerettigheter, og tilrettelegger for lokalsamfunns engasjement med bedrifter og lokale myndigheter for å fremme tilgang til rettferdighet, beskyttelse av rettigheter og deltakelsen til lokalsamfunn, inkludert kvinner og unge, i gruveindustriens verdikjeder

På nasjonalt nivå: Vi bygger effektive nettverk med religiøse ledere, frivillige organisasjoner og fellesskapsrepresentanter for meningsfylt engasjement med bedrifter og nasjonale myndigheter for å fremme åpenhet, god eierstyring, ansvarlighet, miljøvern og rettferdig fordeling av nasjonale ressurser.

På regionalt nivå: Vi jobber for å styrke forholdet til gruveselskaper, for eksempel gjennom engasjement med institusjoner som International Council on Mining and Metals (ICMM), med SADC og den afrikanske union (AU), for å fremme effektive lovbestemte rammer for gruveindustrien slik at borgeres rettigheter beskyttes, stemmene til lokalsamfunn blir hørt, og at inntekter fra naturressurser tilfaller kvinner, menn og unge likt.

På internasjonalt nivå: Vi samarbeider med strategiske allianser og nettverk for å øke rekkevidden og effekten av vår kampanjeinnsats.

Hvor vi jobber

Vårt geografiske fokus er i følgende land:

Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Mosambik

Hvem vi jobber med

Vi har en strategisk tilnærming med å bygge sterke nettverk i regionen mellom trosbaserte, sivilsamfunns- og fellesskapsbaserte organisasjoner, som er en pådriver for effektive påvirkningsplattformer, for eksempel Alternative Mining Indabas (AMI). Sammen med våre partnere engasjerer vi relevante interessenter på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Kirkens Nødhjelp samarbeider også med andre nasjonale, regionale og internasjonale strategiske organisasjoner og institusjoner om felles kampanjer og økt innflytelse. Kirkens Nødhjelp Sør-Afrika samarbeider også tett med andre Kirkens Nødhjelp-landkontorer i Zambia, Malawi, Tanzania og Angola under Regional kampanje-strategien og Alternative Mining Indaba (AMI)-plattformen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere