Sørlige Afrika

Det sørlige Afrika er fullt av naturressurser. Alt fra platinum, gull, edelstener, kull, olje og gass bringer potiensielt sett store inntekter til myndighetene, men likevel lever millioner av mennesker i denne regionen i fattigdom, uten mulighet til å påvirke hvordan naturressursene skal forvaltes og kommer flere til gode.

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med partnere i denne regionen for å en mer ansvarlig og åpen forvaltning av naturressurser. Gjennom mobilisering av lokalsamfunn, dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd og konsekvenser av gruvedrift, informasjons- og kampanjearbeid og politisk påvirkning, legger Kirkens Nødhjelp til rette for at vanlige borgere kan holde myndigheter og gruveselskap til ansvar.

Demonstrantenes beskjed er tydelig: «Gruvedrift må komme alle Zambiere til gode». Her fra den årlige demonstrasjonen under «Alternative Mining Indaba» i Cape Town, Sør-Afrika.  Foto: Bellah Zulu/Kirkens NødhjelpDemonstrantenes beskjed er tydelig: «Gruvedrift må komme alle Zambiere til gode». Her fra den årlige demonstrasjonen under «Alternative Mining Indaba» i Cape Town, Sør-Afrika.Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har jobbet sammen med partnere i det sørlige Afrika siden 1994 og arbeidet har vært forankret i kampen for rettferdighet og likhet gjennom kampen mot apartheid.

Siden vårt arbeid i regionen startet, har mange sosiale og politiske endringer skjedd, og regionen har opplevd sterk økonomisk vekst. Imidlertid har den urettferdige foredelingen av ressurser og mangelen på politikk som ivaretar de fattige ført til fortsatt fattigdom og marginalisering i regionen.

Hva vi gjør

I sørlige Afrika jobber vi med det globale programmet som kalles «naturressurser og ansvarlig styresett». Målet er at ansvarlig forvaltning og rettferdig fordeling av naturressursene i regionen skal komme innbyggerne til gode, slik at de ikke lenger trenger å leve i fattigdom.

Landene som dekkes av vårt regionale program er Sør-Afrika, Mosambik, Botswana, og Zimbabwe, og det er mye samarbeid med de andre landkontorene i regionen, slik at vi samkjører arbeidet med å påvirke relevante politiske prosesser på nasjonal, regionalt og internasjonalt nivå.

Programmet jobber blant annet med å sette partnerorganisasjoner og lokalsamfunn i stand til å:

  • Dokumentere menneskerettighetsbrudd og konsekvenser av gruvedrift, for å holde myndigheter og selskaper til ansvar
  • Påvirke lovgivning som regulerer gruvevirksomhet, på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå
  • Mobilisere lokalsamfunn og religiøse aktører for en åpnere, mer inkluderende og rettferdig utvinning og forvaltning naturressurser, inkludert mer åpenhet
  • Bekjempe ulovlige kapitalstrømmer og fremme skatterettferdighet, inkludert rettferdig fordeling av nasjonale ressurser / naturressurser

Lederen for næringslivskonferansen “Investing in African Mining Indaba”, som årlig samler 4000 gruveinvestorer og myndighetspersoner, møtte for første gang sivilsamfunnsdemonstrasjonen under AMI i 2017. Her mottar han lista med krav til forbedringer for en mer rettferdig gruvesektor. Foto: Silje Ander/Kirkens Nødhjelp.Lederen for næringslivskonferansen “Investing in African Mining Indaba”, som årlig samler 4000 gruveinvestorer og myndighetspersoner, møtte for første gang sivilsamfunnsdemonstrasjonen under AMI i 2017. Her mottar han lista med krav til forbedringer for en mer rettferdig gruvesektor. Foto: Silje Ander/Kirkens Nødhjelp.

For å sette ansvarlig utvinning og forvaltning av naturressurser på agendaen, tilrettelegger Kirkens Nødhjelp og partnere for dialog mellom mennesker og lokalsamfunn som opplever urettferdighet og menneskerettighetsbrudd, gruveselskap og ansvarlige myndigheter.

For å påvirke politisk, tar Kirkens Nødhjelp og partnere del i relevante nettverk med andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi jobber strategisk for å etablere og forbedre forholdet til gruveselskaper, for eksempel gjennom engasjement med institusjoner som International Council on Mining and Metals (ICMM), samt engasjerer politiske beslutningstakere, slik som SADC og den afrikanske union (AU).

Hvor vi jobber

Vårt geografiske fokus er i følgende land:

Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Mosambik

Hvem vi jobber med

Vi har en strategisk tilnærming med å bygge sterke nettverk i regionen mellom trosbaserte, spesialis- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi har blant annet startet en effektiv påvirkningsplattform, «Alternative Mining Indaba» (AMI), som tilrettelegger for myndighetsdialog og dialog med gruveselskap både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kirkens Nødhjelp samarbeider også med andre nasjonale, regionale og internasjonale strategiske organisasjoner og institusjoner om felles kampanjer og økt innflytelse. Kirkens Nødhjelp Sør-Afrika samarbeider også tett med andre Kirkens Nødhjelp-landkontorer i Zambia, Malawi, Tanzania og Angola under Regional kampanje-strategien og Alternative Mining Indaba (AMI)-plattformen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere