Tanzania

Kirkens Nødhjelp i Tanzania

  • Vært der siden: 1965
  • Penger brukt i 2015: 46,5 millioner kroner

Til tross for økonomisk vekst i Tanzania er fattigdom utbredt. Korrupsjon er et stort problem og mange mangler tilgang til helsetjenester og utdannelse. Kirkens Nødhjelp gir fattige blant annet muligheter gjennom spare- og lånegrupper, og utdanner anti-korrupsjonsgrupper.

Asha Rashidi Togopeni går fire ganger hver dag til den eneste vannkilden hun har i nærheten. Foto:

Asha Rashidi Togopeni går fire ganger hver dag til den eneste vannkilden hun har i nærheten. Vannet er skittent og gjør henne syk. Flere i landsbyen jobber som lokale "korrupsjonsjegere" og skal forsøke å få tilbake forsyningen av rent vann de en gang hadde. Foto: Hege Kristin Ulvin/Kirkens Nødhjelp

Tanzania er rik på naturressurser som gull og mineraler, og har i flere år på rad opplevd stabil økonomisk vekst. Likevel er fattigdommen utbredt i landet.

Inntektene fra naturresursene kommer ikke befolkningen til gode. De fattige mangler tilgang til blant annet skolegang og helsetjenester, med mindre de kan betale for dette selv. Selskaper som utnytter naturressursene i Tanzania betaler i liten grad skatt til regjeringen. Landet går glipp av viktige inntekter som kunne ha blitt brukt på grunnleggende tjenester for innbyggerne. 

Korrupsjon er et stort og utbredt problem i Tanzania - også ned på landsbynivå. Korrupsjon er en viktig grunn til at penger i landet ikke kommer befolkningen til gode. 

ARBEIDET VÅRT

Spare- og lånegrupper

For en fattig familie kan det være vanskelig å skaffe penger til tre måltider om dagen. Å investere i en symaskin eller såkorn til å dyrke egne grønnsaker er umulig hvis du mangler startkapital. Men også i de fattigste lokalsamfunn finnes det muligheter. Kirkens Nødhjelps spare- og lånegrupper hjelper fattige i Tanzania til å finne en vei ut av fattigdom ved å spare det lille de har av penger i en felles pott. Mange små beløp kan til sammen bli mye penger. Dette kan brukes for å gi små lån til gruppemedlemmene slik at de kan starte egen virksomhet. Gjennom lån til innkjøp av husdyr, redskaper, leie av en salgsbod på markedsplassen, og liknende, har kvinner som for få år siden slet med å holde barna i skole, blitt stolte entreprenører med egen inntekt.

Resultatene i samfunnet er synlige. Flere av de aller fattigste er i arbeid, entreprenørskapet florerer, og kvinnenes rolle er styrket. For enkeltmenneskene betyr dette mer mat på bordet, flere år på skolen, penger til medisiner. Ikke minst utgjør spare- og lånegruppen en sikkerhet: skjer det noe uforutsett, er det penger å låne.

I dag har over 2700 spare- og lånegrupper opparbeidet en samlet sparepott på over 100 millioner norske kroner og gitt starthjelp til 70 000 fattige tanzanianere.

Spare- og lånegrupper i Tanzania gjør at flere kan skaffe seg inntektsbringende arbeid
Moren til Yohana Karua er med i en spare- og lånegruppe i Chunya i Tanzania, og har gjennom den fått mulighet til å selge grønnsaker på markedet. Yohana hjelper ofte til. Inntektene fra grønnsakssalget er nok til å sikre Yohanas skolegang. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp arbeider også for å forandre årsakene til at så mange av Tanzanias innbyggere er fattige. Gruve- og utvinningsindustrien kunne vært en viktig inntektskilde for Tanzania, men i dag går over 90 prosent av landets gruveinntekter direkte til store internasjonale selskaper, som unngår å betale tilstrekkelig med skatt.

Vi jobber for at selskaper som utnytter naturressursene i Tanzania skal betale den skatten de burde betale, slik at landet får økt skatteinntekter som kan brukes på grunnleggende tjenester for befolkningen. Dette krever at selskapene er mer åpne om hva de tjener. Sammen med lokale organisasjoner setter vi derfor fokus på åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien.

Dette er et arbeid vi også driver fra Norge, fordi vi ønsker at norskeide selskaper skal betale tilstrekkelig skatt i de landene de opererer. I lang tid har vi jobbet for å få Finansdepartementet til å kreve at norske selskaper oppgir hvor mye skatt de betaler, og 1. januar 2014 innførte Norge lovendringen som heter «land-for-land-rapportering» som nettopp bidrar til dette!

"Korrupsjonsjegere"

Et nødvendig tiltak for å bekjempe lokal korrupsjon, er å gjøre lokalbefolkningen i stand til å stille sine ledere kritiske spørsmål. Derfor utdanner vi egne anti-korrupsjonsgrupper som gjøres i stand til å holde myndighetene i ørene. De får opplæring i hvordan de kan følge med på offentlige budsjetter og rapportere hvis de oppdager tegn til korrupsjon. Det er helt vanlige mennesker som deltar i disse gruppene, og de bidrar til at myndighetene holdes ansvarlige for pengebruken sin og at penger som er satt av til samfunnsutvikling og -tjenester, faktisk brukes på det. På denne måten sikrer lokalsamfunnet selv at offentlige midler brukes på rent vann, skoler, nye veier og helsetjenester.

Til sammen ble 83 offentlige prosjekter monitorert av innbyggere etter opplæring fra Kirkens Nødhjelp i 2013. 

Betydningen av dette pengeskrinet er enorm. Det gir 27 kvinner og 1 mann som deltar i spare- og lånegruppen i Illula i Tanzania øknomisk trygghet.
Betydningen av dette pengeskrinet er enorm. Det gir 27 kvinner og 1 mann som deltar i spare- og lånegruppen i Illula i Tanzania øknomisk trygghet. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Kjønnsbasert vold

Sammen med lokale organisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp for å fremme likestilling mellom kvinner og menn og bekjempe vold mot kvinner. Helt sentralt i arbeidet er støtte til rettshjelp til kvinner utsatt for vold.

Klimatilpasning

De siste tiårene har Tanzania erfart hyppigere tørke og kortere regntider med store konsekvenser for jordbruk, matproduksjon og tilgang på drikkevann. Kirkens Nødhjelp jobber tett sammen med lokalsamfunnene med å utvikle enkle og effektive løsninger for å bedre takle konsekvensene av klimaendringene.

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Tanzania. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere