Kirkens Nødhjelps blogg

Å ikke se skogen for bare trær

«Jeg gikk en tur på stien

og søkte skogens ro...»

Kilde: DigitalGlobe

er en strofe fra en kjær barnesang om naturglede og om å finne ro i skogen. Skogen gir også mat, brensel, fôr, materialer, beiteområder, tømmer og medisiner. Skog spiller en viktig rolle for verdens klima, både fordi den tar opp og lagrer karbon og fordi den er tilholdssted for inntil 90 prosent av alle landlevende dyr og planter vi kjenner. Men belastningen på naturen er stor og den menneskelige påvirkningen gir klimaendringer og endrer samspillet i naturen. Dette er en akutt utfordring for livet på kloden.

Etiopia preges av rød, tørr jord, men slik har det ikke alltid vært. På begynnelsen av 1900-tallet anslås det at om lag 40 prosent av Etiopia var dekket av trær. Nord i Etiopia er mindre enn 5 prosent av skogene bevart. I løpet av det siste århundret skapte stor befolkningsvekst økt etterspørsel etter mat, og skogen ble hogget og erstattet av jordbruk. Etiopia har i dag 100 millioner innbyggere, og hele 80 prosent dyrker sin egen mat. På grunn av klimaendringene har jorda har gjennomgått langvarig tørke, og i tillegg er det store, åpne områder som har blit avskoget. Derfor klarer ikke jorda å beskytte grunnvannet, den miste evnen til å stabilisere bakken og hindre erosjon, og den har mindre kapasitet til å absorbere de store vannmengdene som kommer med regntiden. Derfor blir det store flommer, som ødelegger den viktige matjorda.

Skogen påvirker vannsyklusen og trær skaper et stabilt klima. Avskoging fører dermed til endret mikroklima og nedbørsmønstre, og bidrar til de globale klimaendringene. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere med strøm, drikkevann og vanning til jordbruk. Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes. Forskere har funnet at trær ikke er enkeltstående organsimer, men en del av en superorganisme som er gjensidig avhengig av hverandre. I Etiopia er avskogingen, og omfanget av den, derfor nesten uopprettelig. Og tradisjonell skogplanting vil fungere dårlig.

Men det finnes håp. De ortodokse kirkene bevarte kirkeskogene, og i dag har de blitt sentrum for håp for framtiden. Prester, forskere og lokalsamfunnet jobber nå sammen for å bevare disse skogene, og Kirkens Nødhjelp og våre partnere er en del av dette nettverket.

Den grønne oasen

Fotograf: Lydia Ball
Fotograf: Lydia Ball

Tradisjonelt sett har de ortodokse kirkene vært omringet av skog, og i dag er landets kirkeskoger fantastiske grønne oaser i landskapet. Noen av dem anslås å være 1.500 år gamle og er små urskoger i tørt og forandret landskap. Skogen er et åndelig og hellig sted for rekreasjon og refleksjon, og en naturlig forlengelse av kirkerommet. Kirkeskogene er ekstra verdifulle i dag da hver eneste lille skog har ivaretatt superorganismen. Dette gir håp for fremtidig planting og overlevelse av skogen.

Skogen fanger regn og annen fuktighet i luften, og bidrar til at vannet trenger ned i bakken og er tilgjengelig for å forsyne økosystemet gjennom året. Dette sikrer lokalsamfunnenes mulighet til å tilpasse seg til klimaendringer. Klimaendringene gjøt at været blir uforutsigbart, og at regntidene ikke kommer som før. Trær som ikke naturlig hører hjemme i denne urskogen, som eukalyptus, er svært verdifulle for befolkningen fordi de vokser fort og egner seg til brensel. Men de kryper inn i skogen og truer den opprinnelige urskogen. Da kommer kyr, som beiter på unge planter, og ødelegger de eldre trærne. Derfor har de startet et stort program for å redde disse grønne oasene.

Prosjekt kirkeskog

Fotograf: Erland Grøtberg/Kirkens Nødhjelp
Fotograf: Erland Grøtberg/Kirkens Nødhjelp

Etiopia lanserte i 2011, som det første større landet i Afrika, en ambisiøs og grønn nasjonal utviklingsplan. Landet ønsker å opprettholde sin sterke økonomiske vekst gjennom tilpassing til klimaendringer, og uten å øke de nasjonale klimautslippene. Dette skal de oppnå med strategiske grønne investeringer i bl.a. jordbruk, skog og energi. Med prosjektet i Etiopia bidrar vi til å se det store bildet. Kirkeskogene brukes som et utgangspunkt for å sikre skogressurser som er viktig for biologisk mangfold, og for å utjevne klimaendringer for en mer bærekraftig natur. Målet vårt er å utvikle en «kirkeskog-metode» og øke skogen med 108 hektar i løpet av 3 år.

Vi tror på å involvere og mobilisere lokalt, for å aktivt bidra til en utvikling av eget livsgrunnlag og å bedre takle klimautfordringene. Det ortodokse presteskapet er derfor en viktig faktor i prosjektet. For å sikre en bærekraftig og varig utvikling, bidrar de som klimaambassadører, blir viktige talsmenn for klima, og får andre til å gjøre det samme. 9.000 mennesker i flere lokalsamfunn blir mobilisert og 29.000 mennesker vil ha indirekte nytte av programmet.

Faktaboks

21. mars er den internasjonale skogdagen, det er kanskje ikke tilfeldig at den er etterfulgt av verdens vanndag 22. mars.

Kirkens Nødhjelp og våre partnere gjør markeds- og verdikjedeanalyser for å sikre at prosjektet vil skape bærekraftige inntektsmuligheter og nytt levebrød. Ved å øke bøndenes inntektsmuligheter gjør man menneskene i området mindre sårbare for eksempelvis tørke. Bøndene kan starte med nye inntektskilder, som birøkting og andre jordbruksprodukter som pepper og frukt. Å innføre nye metoder er krevende. Mange er ofte skeptiske når gamle og kjente metoder som man har brukt i generasjoner, skal endres på. Men med nye metoder får man nye løsninger og muligheter, som fornybare solcelledrevene energiløsninger. Jordbruket effektiviseres og blir mindre ressurskrevende med enkle løsninger som dryppvanningssystemer.

Et kinesisk ordtak sier at "Den beste tiden å plante et tre er for 20 år siden. Den neste beste tiden er nå." Når vi investerer i natur og miljø, kan vi oppnå våre globale mål for å skaffe mat og vann, men også fred, likestilling og sikkerhet på en bærekraftig måte. Så kanskje ser vi det store bildet, skogen og trærne likevel. Før det er for sent, og mens det enda er muligheter for en bærekraftig framtid.

Ønsker din bedrift å bidra til dette arbeidet?
Kontakt oss for en partnerprat:

Kontakt oss

Helen Wibe Nesvold, leder seksjon for innsamling
Tlf: 915 43 665
E-post: HelenWibe.Nesvold@nca.no

Siv Øystese, leder seksjon for institusjonelle partnerskap og tilskudd
Tlf: 400 86 803
E-post: Siv.Oystese@nca.no