Kirkens Nødhjelps blogg

Matsikker fremtid

Mer enn 820 millioner mennesker manglet mat i 2018. Landene i Afrika sør for Sahara er hardest rammet, hvor en fjerdedel av befolkningen er underernærte. Dessverre er også disse landene hardt rammet av stadig mer omfattende klimaendringer som igjen forverrer mattilgangen. Samtidig er befolkningsveksten høy i disse landene. Den enkleste måten å løse dette på er å utvide jordbruksarealet for å øke matproduksjonen. Men det er ingen bærekraftig løsning, da miljøkonsekvensene ville blitt for store og rammet befolkningen på mange måter.

I Tanzania prøver man ut ulike metoder for å øke inntekten til fattige bønder. FOTO: Alpha Kapola/Kirkens Nødhjelp

Vi trenger løsninger som øker tilgangen til næringsrik mat – og samtidig beskytter miljø og klima. Og vi trenger disse løsningene raskt og i stor skala.

Dette er tema for et møte Kirkens Nødhjelp arrangerer mandag 14. oktober på CFS i Roma, sammen med norske myndigheter, Verdensbanken, FAO og AGRA. På dette møtet skal vi sammen vurdere løsninger som kan skaleres raskt.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med å øke mattilgangen for fattige mennesker i mange tiår og vi vet mye om hva som virker. Ofte er det enkle grep som skal til – bedre tilgang til vann, såkorn og kunnskap. Vår metode som vi bruker i Tanzania og Malawi kalles mikroinvestering. Denne metoden gir småbønder muligheten til å investere i en rimelig pakke som inneholder et dryppvanningssystem. I tillegg får bøndene tilgang til en lokal agronom som kan gi veiledning om hva man bør dyrke, når og hvordan. I Malawi arbeider 80 % av befolkningen i landbruket. For 90 % av disse er det slik at maten som produseres knapt er nok til egen families livsopphold. Å styrke innsatsen hos de små matprodusentene er avgjørende viktig for å håndtere det økende problemet med matmangel i denne regionen. I Tanzania har mange av bøndene som er med på programmet økt produktiviteten slik at de nå produserer mer enn de selv trenger. Derfor kan de bidra i det lokale matsystemet.

Like viktig er det at denne metoden er miljømessig bærekraftig fordi den øker produktiviteten men ikke jordbruksarealet. Dermed bidrar vi ikke til avskoging og tap av natur.

Vi jobber sammen med mange ulike partnere, både lokale eksperter, bondeorganisasjoner, kirker og globale aktører som FN-systemet og Verdensbanken. Med Regjeringens nye handlingsplan «Mat, mennesker og miljø», en handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, har også norske myndigheter vist et stort engasjement for arbeidet med å sikre nok mat til alle i en bærekraftig fremtid. Det vi trenger i årene som kommer er bred politisk støtte for denne satsningen.