Kirkens Nødhjelps blogg

En handlingsplan for en mer bærekraftig verden

Bærekraftsmålene har gitt myndigheter, privat næringsliv og sivilsamfunn en felles agenda og et felles språk. Nå skal regjeringen legge frem en handlingsplan for å nå bærekraftsmålene. Dette har vi bedt om lenge, og vi er glad den nå legges frem.

Dagfinn Høybråten overrekker Kirkens Nødhjelps samstemthetsrapport til statsråd Astrup i mars 2020. En av anbefalingene i rapporten var å utvikle en helhetlig norsk handlingsplan for bærekraftsmålene. Foto: Kristine Eid, Kirkens Nødhjelp.

Norge har et ansvar for å implementere målene på hjemmebane, men også å bidra til måloppnåelse globalt.

Målet med den nasjonale handlingsplanen er ifølge Regjeringen «å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold og norske utfordringer.» Det nasjonale og det internasjonale henger tett sammen, og det må planen reflektere. Norge blir påvirket av politikken andre land fører: for eksempel opplever norske bønder endrede værforhold ikke bare pga våre, men også andre lands klimagassutslipp og vilkårene for fiskerieksporten påvirkes av andre lands tollbestemmelser.

Mye av politikken vi fører har på samme måte effekt for andre land. Handlingsplanen må derfor omtale konsekvensene av norsk politikk også utenfor Norges grenser og planen må presentere både tematiske og institusjonelle løsninger. Bistanden er et viktig virkemiddel for å bidra til global oppnåelse av bærekraftsmålene, men det internasjonale fokuset i planen må ikke begrenses til bistand. Vi må se på effekt av all politikk og ta i bruk flere verktøy.

Hvordan vi forvalter Oljefondet vil for eksempel påvirke om vi når mål 7 om ren energi til alle, og reglene vi har for eksport av militært materiell vil påvirke oppnåelsen av mål 16 fred. Og uten et rettferdig skattesystem blir det vanskelig å oppnå mål 1 om å utrydde fattigdom, mål 3 om god helse, mål 4 utdanning og 10 om mindre ulikhet.

FINANSIERING AV BÆREKRAFTSMÅLENE

Handlingsplanen bør spesifisere hvordan det skal jobbes for å sikre økt finansiering for bærekraftsmålene internasjonalt. Covid-19 har gjort finansieringsgapet større enn noensinne, både investeringer og migranters pengeoverføringer (remittances) har gått kraftig ned. Bistanden er en uerstattelig finansieringskilde for mange land og må holdes på et høyt og forutsigbart nivå. Samtidig må vi jobbe for at de store pengestrømmene går riktig vei og blir værende i utviklingsland slik at ytterligere nasjonal ressursmobilisering muliggjøres; vi må bekjempe skatt- og kapitalflukt, sikre økte investeringer i utviklingsland, jobbe for nye gjeldshåndteringsmekanismer og de politiske signalene må være tydelige og sikre at private midler styres i ønsket retning. Oppfyllelse av mål 17 kan bidra til å muliggjøre de øvrige målene.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Det er viktig å få på plass institusjonelle ordninger for å sikre at ny politikk bidrar positivt til bærekraftsmålene. Handlingsplanen må inkludere forpliktende mekanismer som sikrer økt samstemthet og måloppnåelse:

  1. Departementenes ansvar må tydeliggjøres og alle departementer bør utvikle interne handlingsplaner for hvordan de kan bidra til å nå bærekraftsmålene, øke samstemthet og håndtere interessekonflikter internt og på tvers av departement og ulike politikkfelt.

  2. Koordineringen mellom ulike politikkområder på tvers av departement må styrkes. Statssekretærutvalget som er satt ned bør rapportere tilbake til innspillsforumet for å sikre åpenhet om arbeidet.

  3. Sjekklisten for samstemthet som har blitt presentert i rapporteringen om samstemthet i UD sin proposisjon i statsbudsjettet bør gjøres obligatorisk for alle departementer. Utredningsinstruksen bør oppdateres slik at den inkluderer sjekklisten. I april annonserte regjeringen at «alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner skal omtale effekt på bærekraftsmålene». Dette er bra, men bør forsterkes og gjøres forpliktende da all politikk bør konsekvensutredes med tanke på bærekraftsmålene.

  4. Rapporteringsmekanismene for bærekraftsmålene og samstemthet bør styrkes, både i og utenfor statsbudsjettet.

  5. Regjeringen bør legge opp til eksterne evalueringer av måloppnåelse på bærekraftsmålene.

 

Vi ønsker regjeringen lykke til med arbeidet med handlingsplanen!