Anti-korrupsjon

Null-toleranse for korrupsjon er vedtatt av Stortinget, og dette er det fundamentale prinsippet for Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid.

Null-toleranse for korrupsjon er vedtatt av Stortinget, og dette er det fundamentale prinsippet for Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid.

Vår organisasjons visjon er en rettferdig verden for alle. Korrupsjon rammer først og fremst de fattigste, marginaliserte og mest sårbare grupper i mange land. Disse er målgruppene for vårt arbeid. Vi ser anti-korrupsjonsarbeidet som en sentral del av dette arbeidet. Kampen mot korrupsjon grunnleggende sett en kamp for rettferdighet.

Omfanget av korrupsjon på global basis er dessverre stort. I henhold til World Economic Forum, (www.weforum.org) gikk 5 % av de globale nasjonalproduktene i 2018 tapt i korrupsjon. I 2018 jobbet Kirkens Nødhjelp i 24 land, gjennom ca. 270 partnere og 1000 prosjekter. Transperancy International er en global sivilsamfunnsorganisasjon og står i spissen for kampen mot korrupsjon. (www.transparency.no) Organisasjonen publiserer årlig en korrupsjonsindeks. Av de 24 land Kirkens Nødhjelp jobber i ligger de fleste på den nedre del av denne indeksen. Eksempler på slike land er Sudan, Etiopia, Congo og Afghanistan. Utfordringene ved å jobbe i en slik kontekst er mange. Vi jobber i henhold til strenge prosedyrer og jobber kontinuerlig med finansiell oppfølgning og kontroll.

Våre prosedyrer og interne rutiner for kontroll er nedfelt i vår Felthåndbok- Operations manual. Alle våre ansatte får opplæring i denne og er ansvarlige for å følge disse retningslinjene og prosedyrene i sitt arbeid. Videre må alle ansatte gjennomgå en årlig trening i våre etiske retningslinjer. (Code of conduct).

I løpet av de siste månedene har kapasiteten innenfor anti-korrupsjons arbeidet vårt vært gjenstand for en omfattende omstrukturering. Dette, samt utvidelse av stab er foretatt og vår kapasitet til forebyggende arbeid, kontrollarbeid og kapasitetsbygging er betydelig forsterket.

Innenfor anti-korrupsjon jobber vi på fire nivåer: forebygging, avdekking, håndtering og læring.

1. Forebygging

På forebygging jobber vi med anti - korrupsjon og etterrettelighet i alle ledd i bistandskjeden: hovedkontoret, landkontorene og hos lokale partnere.

Vi har strenge krav til forvaltningen av våre midler og jobber aktivt med kompetansebygging og bevisstgjøring i forhold til disse og prinsippet om null-toleranse for korrupsjon. Dette arbeidet innebærer anti-korrupsjons-kursing for ansatte og partnere, sørge for at partnere har gode prosedyrer for anti-korrupsjon og varsling, kompetansebygging innenfor finans og kontroll, og tett oppfølgning av prosjekter og partnere.

2. Avdekking

Korrupsjon avdekkes oftest gjennom disse kanalene: Analyse av finansielle rapporter, revisjoner, prosjekt/partner evalueringer, og gjennom varslere. Vi har et globalt tilgjengelig og effektivt varslingssystem som mottar og behandler alle varsler. Vi har også etablerte varslingskanaler som landsbybefolkningen selv kan bruke når noe går galt. Finansielle rapporter og revisjoner fra våre landkontorer og lokale partnere blir analysert av lokal revisor, våre egen finans- stab, internasjonal revisor og norsk revisor.

3. Håndtering

Alle saker blir behandlet konfidensielt. Informasjonen blir registrert i vårt system og behandlet i henhold til de våre etablerte prosedyrer for varsling og mistanker om korrupsjon. Dersom saken berører midler fra andre organisasjoner eller myndigheter vil de bli behandlet i samarbeid med disse. Vi samarbeider med våre donorer på flere måter. Etter vår første orientering om mistanke om misligheter oppretter donor et forhåndsvarsel. Deretter jobber hovedkontoret og det aktuelle landkontoret med det å fremskaffe fakta i saken, med en foreløpig granskning. I samarbeid med donor vurderes det om det gjennom den foreløpige granskning er fremskaffet tilstrekkelig informasjon eller om videre granskning er nødvendig. Dersom ytterligere granskning er påkrevd går saken fra å være et forhåndsvarsel til å bli en varslingssak. Granskningen utvides, og i noen tilfeller vil ekstern kompetanse trekkes inn. Det etableres en TOR (Terms of Reference) for oppdraget og den aktuelle donor forespørres om innspill til denne. Konklusjon og rapport sendes til donor. I noen tilfeller vil konklusjonen innebære en tilbakebetaling av misligholdte midler til donor.

4. Læring

Læring og åpenhet er en viktig del av kampen mot korrupsjon. Dette gir oss muligheten til å justere praksis i forhold til svakheter som avdekkes samt synliggjøre vårt arbeid for læring i hele bistandskjeden. Vi ser dette som en vinn-vinn situasjon som skaper mulighet for mer koordinering blant aktørene og utvikle felles standarder i anti-korrupsjonsarbeidet.

ACT Anti Fraud and Corruption Policy (pdf)

United Nations Convention Against Corruption (pdf)

Avsluttede korrupsjonssaker

Desember 2020 – Tanzania

September 2020 – DRC

September 2020 - Malawi

Mars 2020 - Pakistan

Februar 2020 - DRC

Februar 2020 - Sudan

November 2019 - Malawi

September 2019 - Tanzania

September 2019 - Nigeria

Anti-korrupsjonsrapporter

Kirkens Nødhjelp publiserer hvert år en anti-korrupsjonsrapport. Dette er en del av vårt arbeid med å bekjempe korrupsjon.