Viktig arbeid: Malawi er et av de landene i verden med høyest barne- og mødredødelighet. Ved å utdanne spesialisert helsepersonell prøver Kirkens Nødhjelp å få dette tallet ned.  

Det nytter!

Malawi er et av landene som får mest bistand fra Norge. Da er det godt å vite at hjelpen kommer fram.

De siste årene har Malawi hatt store problemer i landbruket, som følge av en rekke flomkatastrofer. Det har ført til matmangel og enda mer fattigdom i et land som allerede sliter med manglende økonomisk fremgang, klimaendringer og høy dødelighet. Men en rapport som NORAD har utarbeidet om hjelpearbeidet i Malawi gir også optimistiske signaler:

Det har skjedd til dels dramatiske forbedringer innen helsesektoren, herunder halvering av barnedødeligheten fra 2004-2015.

Fire av åtte tusenårsmål ble nådd innen fristen i 2015, blant annet målet om redusert barnedødelighet, kamp mot HIV og AIDS, malaria og andre sykdommer; samt målet om bærekraftig miljø.

Andelen barn på skole har økt gradvis.

Andelen feilernærte barn synker gradvis, og som følge av det har antallet barn med vokse- eller utviklingsutfordringer sunket fra 54 % i 2004 til 39 % i 2015. Andelen undervektige barn har gått ned fra 18 % til 12 %.

Et barn er født:  En av sykepleierne på Lunjika Health Clinic holder et nyfødt barn i armene. Helseklinikken ble åpnet i 2014 med støtte fra KN.
Et barn er født: En av sykepleierne på Lunjika Health Clinic holder et nyfødt barn i armene. Helseklinikken ble åpnet i 2014 med støtte fra Kirkens Nødhjelp.

Trenger helsehjelp til kvinner

Utdanning av helsepersonell er en av Kirkens Nødhjelps store satsinger med godt resultat.

– I samarbeid med myndigheter og partnere har vi i 2016 bidratt til at 584 helsearbeidere er utdannet og forhåpentligvis blir i landet, sier Kari Øyen. Hun var tidligere Kirkens Nødhjelps stedlige representant i Malawi.

Men det dekker ikke behovet for trygge helsetjenester til befolkningen.

Det er for eksempel langt igjen før en kvinne på landsbygda får helsehjelp når hun trenger det.

Mor- og barn-dødeligheten er fortsatt en av verdens høyeste.

I tillegg har Malawi blitt et transittland for menneskehandel.

Barn må trygges: Tidligere landansvarlig Kari Øyen sammen med en av KNs partnere som jobber med trafficking og gatebarn i Blantyre i Malawi.
Barn må trygges: Tidligere landansvarlig Kari Øyen sammen med en av Kirkens Nødhjelps partnere som jobber med trafficking og gatebarn i Blantyre i Malawi.

Støtter krisesentre

– Mange jenter og kvinner forsvinner til slavelignende prostitusjon fordi landet har et svakt lovverk, forteller Kari Øyen.

Kirkens Nødhjelp støtter blant annet krisesentre og voldtektsmottak der voldsofrene får medisinsk hjelp, psykososial støtte, samt juridisk og økonomisk hjelp. Kvinner som har vært sex-slaver får hjelp til reintegrering i samfunnet. Og organisasjonen arbeider med trosbaserte aktører og religiøse ledere for å endre holdninger, ta avstand fra skadelige skikker og fremme jenter og kvinners rettigheter.

Stigmatisering og trusler

Landstudier utført av ACT Alliance (Kirkens Nødhjelps internasjonale nettverk) peker mot et annet problem:

Sivilsamfunnsorganisasjoner og NGOer blir på ulike måter hindret i sitt arbeid av myndigheter og andre aktører. Det kan dreie seg om for eksempel stigmatisering, administrative restriksjoner eller til og med trusler.

Vi støtter kritiske stemmer og sivilsamfunnsorganisasjoner slik at de kan fungere som vaktbikkjer og ha ressurser til å bli hørt.
Kari Øyen, Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp støtter maktkritikerne

– Kirkens Nødhjelp er først og fremst en katalysator for at våre partnere som jobber politisk med fattiges rettigheter bidrar til utvikling og endring i samfunnet og gir nødhjelp i katastrofer. Vi støtter kritiske stemmer og sivilsamfunnsorganisasjoner slik at de kan fungere som vaktbikkjer og ha ressurser til å bli hørt. Vi arbeider med kirken og andre trosbaserte organisasjoner, som kjemper for å få åpenhet om og følge politiske prosesser – for demokrati og mot maktmisbruk.

Fakta:

Malawi er et av landene i Afrika som får mest bistand av Norge. I 2015 gikk over 590 millioner kroner av norske bistandsmidler til landet.

En rekke givere, inkludert Norge, har over tid bidratt med betydelige midler til styrking av Malawis landbruk, tjenestetilbud innen helse og utdanning og støtte til bedre styresett

DU KAN OGSÅ BIDRA

Vil du være med å bidra til at suksessrike tiltak fortsetter?

Les hvordan

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev