November 2023 - Somalia

Hva skjedde: Kirkens Nødhjelp hovedkontor mottok varsel om underslag fra vårt kontor i Somalia i 2021. Etter eksterne gjennomganger stadfestet Norad at 4,7 millioner av deres midler har gått tapt i svindelen, og har krevd dette beløpet tilbake. KN betalte dette beløpet tilbake til Norad i 2023. Det har også vært andre midler som har gått inn i prosjektet, der betydelige midler har gått tapt.  

Hva gjorde vi: Umiddelbart etter at hovedkontoret vårt ble varslet, ble det satt i gang en etterforskning. Saken var kompleks, og et eksternt revisjonsfirma ble engasjert for å gjøre en grundigere undersøkelse i samråd med oss og landkontoret. Som et resultat av dette ble ulike tiltak iverksatt, blant annet organisatoriske endringer. Det ble også foretatt en forbedring og nøye gjennomgang av våre rutiner, samt finans- og risikostyringen vår. Hele beløpet er tilbakebetalt. 

Hva lærte vi: Kirkens Nødhjelp har nulltoleranse for korrupsjon og har strenge kontrollprosedyrer både eksternt og internt. De siste årene har vi omstrukturert Somalia-programmet, vi har fysisk tilstedeværelse i Somalia slik at vi kommer nærmere prosjekter og programmer. Økt nærhet betyr også økt kontroll. Vi har også strammet inn prosedyrene for tidlig varsling, både for ansatte og partnere. Ferske tilsynsrapporter fra FN-organisasjoner i Somalia viser at Kirkens Nødhjelps interne kontrollsystemer er gode.