Slik jobber vi

Kirkens Nødhjelp jobber på tre måter

Redde liv

Nødhjelp i katastrofer

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Jordskjelvet i Japan i mars 2011 var hundre ganger sterkere enn skjelvet i Haiti i januar 2010. Likevel tok jordskjelvet i Haiti mer enn hundre ganger flere menneskeliv. En katastrofe handler om mer enn selve jordskjelvet, tørken, flommen, tyfonen eller konflikten. Det handler om sårbarhet. Derfor er Kirkens Nødhjelp på plass i fattige lokalsamfunn verden over med akutt nødhjelp, støtte til gjenoppbygging og innsats for å gjøre de mest sårbare bedre rustet til å møte fremtidige kriser.

Rent vann først

Kolera og andre vannbårne sykdommer følger ofte i kjølvannet av en katastrofe. I Haiti ble vannforsyningen ødelagt av jordskjelvet. I Pakistan fører flom til at kloakk blander seg med drikkevannet. I Sør-Sudan blir vannpunkter og rørledninger skutt og bombet i stykker.

Mennesker kan overleve lenge med lite eller ingen mat, men mangel på rent vann tar liv i løpet av kort tid. Derfor er det helt sentralt at Kirkens Nødhjelp kan være på plass i katastrofeområder over hele verden i løpet av 48 timer.

Vann, sanitær og hygiene

I katastrofeområder og på flukt fra tørke og konflikt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer, spesielt diarésykdommer som kolera. Da er det ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er sammen med rent vann kjernen i Kirkens Nødhjelps katastroferespons.

Personlig hygiene handler også om verdighet. God helse og verdighet gir mennesker håp for fremtiden og initiativ til å håndtere de utallige utfordringene i en katastrofesituasjon.

Fremst i Norge

Kirkens Nødhjelp har gjennom flere år bygget opp Norges fremste fagmiljø på vann, sanitær og hygiene i katastrofesituasjoner. I det norske beredskapssystemet NOREPS, et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, næringslivet og humanitære organisasjoner, har Kirkens Nødhjelp hovedansvaret for å sikre ekspertise og utstyr innenfor vann, sanitær og hygiene i akutte situasjoner over hele verden.

Ekspertise og utstyr

Vår beredskapsgruppe består av ingeniører og helsepersonell i norske bedrifter som kan reise til katastrofeområder på kort varsel. I tillegg har vi utstyr som ligger ferdig pakket i fem beredskapsdepoter forskjellige steder i verden.

Lokal tilstedeværelse

Men det viktigste er vår tilstedeværelse i områdene som er mest sårbare for katastrofer, enten gjennom våre egne lokale samarbeidspartnere eller søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance. Overalt der det finnes en kirke, en moské, en synagoge eller et tempel, finnes lokalkunnskapen og kapasiteten vi trenger for å nå helt frem med effektiv nødhjelp under kaotiske og til dels farlige forhold.

Forebygging av katastrofer

Vi vet at katastrofer handler om sårbarhet. For Kirkens Nødhjelp er derfor beredskap mer enn eksperter, globale depoter, logistikk og egenkapital. Den mest effektive formen for beredskap er å forebygge fremtidige katastrofer gjennom å redusere sårbarheten i fattige land og lokalsamfunn. Brønner og vannpumper gjør mennesker mindre sårbare for tørke. Dialogarbeid bidrar til å forebygge voldelige konflikter. Slik blir nødhjelp, langsiktig utvikling og beslutningspåvirkning tre sider av samme sak.

LANGSIKTIG UTVIKLING

Å være fattig er å mangle muligheter. De beste løsningene finner vi lokalt, nærmest behovene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom.

Mangel på rent vann er en av de viktigste årsakene til at barn ikke overlever femårsdagen sin. Hver dag bruker kvinner og jenter over hele verden 200 millioner arbeidstimer - og skoletimer - på å hente vann. Knapphet på vann er en rot til konflikt. Manglende tilgang på vann gjør mennesker mer sårbare for katastrofer som skyldes tørke, flom og tyfoner.

Vann forandrer alt

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Derfor er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps arbeid. Rent vann er en rød tråd gjennom de fleste av våre prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vann forandrer alt.

Lokale behov, lokale løsninger

Fattigdom er et problem som rammer verdenssamfunnet, stater, lokalsamfunn, familier og enkeltmennesker. De som kjenner problemene på kroppen, vet best hvordan deres behov kan dekkes. Derfor utvikler Kirkens Nødhjelp våre løsninger lokalt i samarbeid med befolkningen og våre partnere. Lokalsamfunnet må ta eierskap til løsningene for å skape virkelig og varig forandring.

I våre vannprosjekter etablerer lokalsamfunnet alltid en vannkomité som får myndighet over og ansvaret for brønnen. De krever inn en liten avgift som skal dekke vedlikehold og reparasjon av vannpumpa og lager noen regler som brukerne av brønnen må følge. Slik kan brønnen komme lokalsamfunnet til gode i generasjoner.

Helse, liv og verdighet

Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i fattige land. Manglende helsetilbud, medisiner, utstyr og helsearbeidere er noen av årsakene. Derfor er mødre- og barnehelsetilbud en prioritet i Kirkens Nødhjelps prosjekter, både i lokalsamfunn og flyktningleire.

Som trosbasert humanitær organisasjon har Kirkens Nødhjelp en viktig rolle i kampen mot hiv- og aidsepidemien. Religiøse tabuer omkring seksualitet kan være med å hindre effektiv bevisstgjøring om sikrere sex, hiv-testing, behandling av smittede og omsorg for pårørende og etterlatte. Over hele verden mobiliserer Kirkens Nødhjelp trosbaserte organisasjoner til å bekjempe stigmatisering og vise omsorg for alle som er berørt av hiv og aids.

Mangel på rent vann og trygge sanitærforhold er den største helseutfordringen globalt. I alle Kirkens Nødhjelps vannprosjekter ses tilgangen på rent vann i sammenheng med sanitærfasiliteter og hygiene. Kunnskap om smitteoverføring og forebygging av smitte er en forutsetning for et vellykket vannprosjekt.

Likestilling er utvikling

Likestilling handler ikke bare om menneskeverd. Likestilling er en forutsetning for utvikling. På samme måte som katastrofer rammer de fattigste hardest, rammer fattigdom kvinner hardest. I alle Kirkens Nødhjelps prosjekter står derfor hensynet til kvinners sikkerhet og styrking av kvinners rettigheter sentralt. Vi bekjemper vold mot kvinner, omskjæring av jenter og tvangsekteskap. Samtidig arbeider vi for å gi kvinner større innflytelse i samfunn og gjøre kvinner økonomisk uavhengige gjennom yrkesutdanning og støtte til inntektsbringende aktiviteter.

I mange land er vannhenting tradisjonelt kvinnenes ansvar. Tilgang på rent vann frigjør ikke bare tid til skolegang for jenter og inntektsbringende arbeid for kvinner. I alle Kirkens Nødhjelps vannprosjekter får kvinnene hovedansvaret for brønnen, som leder og flertall av medlemmene i vannkomiteen. På den måten gir brønnen kvinnene større innflytelse i samfunnet.

Levebrød

Samtidig som økonomien i mange utviklingsland vokser, vokser også ulikhetene mellom de rikeste og de fattigste. I fattige lokalsamfunn er det dyrt og vanskelig å få tilgang på lån til inntektsbringende aktiviteter. Mangel på muligheter gjør spesielt unge menn sårbare for rekruttering til kriminalitet - som piratvirksomhet i Somalia - eller militser - som geriljagrupper i Øst-Kongo. Yrkesopplæring og etableringsstøtte til gründere er derfor et stadig viktigere tiltak i Kirkens Nødhjelps prosjekter. En svært vellykket modell er spare- og lånegrupper der medlemmene selv skyter inn kapital og gir hverandre lån. I Tanzania har flere av disse gruppene organisert seg i større nettvekk som tilbyr entreprenørkurs og lån til utvikling av av virksomheter som kan sysselsette flere.

Tilgang til rent vann frigjør tid til skolegang og inntektsbringende arbeid, ikke minst for jenter og kvinner. Derfor er vann en forutsetning for økonomisk utvikling.

Fred og trygghet

Voldelig konflikt handler ofte om knapphet på ressurser, og konfliktene forsterkes av gjensidige fordommer og mistanker på tvers av religiøse og etniske skillelinjer. Som en trosbasert organisasjon kan Kirkens Nødhjelp bidra til å skape dialog mellom religiøse ledere som ofte nyter stor respekt i samfunn der skepsisen til politiske ledere er stor. Kvinners deltakelse i fredsprosesser viser seg også å være en nøkkel til å stanse konflikter.

Knappe vannressurser er en viktig og voksende årsak til konflikt, og tilgang på rent vann kan bidra til å forebygge eller løse konflikter. Samtidig kan det å bore en brønn i en flyktningleir eller et lokalsamfunn også bli en kilde til konflikt. I planlegging av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter er våre partneres lokalkunnskap derfor helt avgjørende. I praksis kan det handle om at vannprosjektet omfatter flere lokalsamfunn i et distrikt, eller at vi i tilknytning til en flyktningleir også borer brønner for lokalbefolkningen i området.

Klimarettferdighet

Klimaendringene er allerede en realitet i mange av områdene der Kirkens Nødhjelp arbeider. Flommer, tyfoner og tørke kan føre til humanitære katastrofer som rammer de fattigste hardest. Flomsikring av hus og innføring av nye jordbruksmetoder er noen tiltak som kan gjøre mennesker mindre sårbare for klimaendringene. Samtidig arbeider vi globalt, ikke minst i Norge, for at landene som bærer det største ansvaret skal kutte mer i egne utslipp samtidig som de også må finansiere kutt og støtte klimatilpasningstiltak i utviklingsland. Det er dette vi kaller klimarettferdighet.

Klimarelatert ekstremvær som flom, tyfoner og tørke forverrer knappheten på vann. Boring av brønner og bedre utnytting av overflatevann til jordbruk kan forhindre at ekstremvær tvinger mennesker på flukt.

Beslutningspåvirkning

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann, mat og arbeid til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Nesten halvparten av alle verdiene på jorda kontrolleres av den rikeste prosenten. De 85 rikeste menneskene eier like mye som de 3,5 milliarder fattigste eier tilsammen. 7 av 10 mennesker bor i land der økonomisk vekst har skapt større ulikhet de siste 30 årene (kilde: Forbes). Rikdom er makt til å lage spilleregler, og spillereglene er til for å beskytte privilegiene til de som allerede er privilegerte. Denne urettferdigheten er roten til verdens fattigdomsproblem.

Global bevegelse

Kamp mot fattigdom er kamp for rettferdighet. Derfor kan ikke Kirkens Nødhjelp kun behandle symptomene på fattigdommen gjennom nødhjelp og bistand. Sammen med våre lokale partnere og søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance, er Kirkens Nødhjelp del av en global bevegelse for rettferdighet. Hvis mange nok taler med én stemme, kan vi bli hørt der spillereglene lages. Vi ser at dette arbeidet nytter, både i fattige lokalsamfunn, i trossamfunn, i internasjonale fora og ikke minst i norsk politikk. Tusenvis av norske støttespillere kjemper sammen med oss gjennom å skrive under på opprop til mennesker med makt i Norge og resten av verden. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan også du bli del av den globale bevegelsen!

Frigjøring av enkeltmennesker

Kampen for rettferdighet er en del av Kirkens Nødhjelps arbeid på alle nivåer, og det starter med forholdet mellom enkeltmennesker. Våre lokale partnere arbeider for å styrke stillingen til kvinner, ungdom, minoriteter og de mest sårbare i familier og lokalsamfunn. Informasjon og dialog kan være nok til å endre menneskers holdning til omskjæring av jenter, tvangsekteskap, bruk av vold mellom ektefeller og i barneoppdragelse, stigmatisering av mennesker som er berørt av hiv og aids, diskriminering på grunnlag av religion eller etnisitet, for å nevne noe. Å få slutt på urettferdighet frigjør menneskers ressurser og kapasitet til å kjempe sammen for fellesskapets beste!

Lokal mobilisering

De fleste land er ikke fattige fordi de mangler naturressurser, og mange fattige bor i land som opplever sterk økonomisk vekst. De samme mekanismene som gir en liten, global elite kontroll over så store deler av verdens ressurser, skjevfordeler også privilegier og fattigdom nasjonalt og lokalt. I Tanzania har vi etablert 3000 spare- og lånegrupper, og mange av dem har utviklet seg til lokale antikorrupsjonsgrupper: Gruppene informerer seg om egne rettigheter, lærer seg å spore offentlige bevilgninger til vann, skole og helse, avslører korrupsjon og stiller lokale embedsmenn til veggs. Denne modellen er så effektiv at den blir overført til stadig nye lokalsamfunn både i Tanzania og i andre land over hele verden.

Religiøs dialog

Ulike trossamfunn utgjør mange steder den eneste formen for sivilsamfunn med autoritet og kapasitet til å organisere mennesker lokalt, nasjonalt og i mange tilfeller også internasjonalt. Som en trosbasert humanitær organisasjon kan Kirkens Nødhjelp gå i dialog om betente tema med religiøse ledere, ikke i kraft av å være en vestlig bistandsorganisasjon, men som del av den globale trosfamilie. Religiøse ledere har større autoritet enn politikere i mange samfunn, og vi ser at disse kan være pådrivere for positiv endring. Når for eksempel lederne for de største trossamfunnene i Etiopia offentlig fordømmer omskjæring av jenter, har det en enorm påvirkningskraft helt ned til grasrota. På samme måte ser vi at religiøse ledere taler gruvearbeideres sak i Sør-Afrika, tvinger frem regulering av utvinningsindustrien i Tanzania og krever klimarettferdighet på vegne av hele Afrika sør for Sahara.

Internasjonale fora

Sammen med våre 130 søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance, Kirkenes verdensråd, våre lokale partnere fra alle verdensreligioner, og mange, mange andre, er Kirkens Nødhjelp er del av et globalt fellesskap med stor mobiliseringsevne og gjennomslagskraft. Denne globale bevegelsen har allerede oppnådd resultater. Kvinners rett til deltakelse i fredsprosesser ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd i 2000 gjennom den berømte Resolusjon 1325. Rent vann ble offisielt en del av menneskerettighetene i 2010. I 2013 vedtok generalforsamlingen en avtale om våpenhandel (ATT) som skal forebygge voldelige konflikter. Slike fremskritt er viktige verktøy i arbeidet over hele verden. Nå kjemper vi for at de rike landene skal ta et større ansvar for kutt i utslipp av klimagasser, finansiere kutt i utviklingsland og støtte tilpasningstiltak for å gjøre fattige lokalsamfunn mindre sårbare for menneskeskapte naturkatastrofer.

Norge i verden

I verdenssamfunnet er Norge et lite land med en sterk stemme. Norge er kjent som fredsnasjon, miljønasjon og bistandsnasjon. Samtidig er vi avhengige av inntektene fra våpensalg og eksport av olje og gass. Og mens vi gir bistand med den ene hånden, bidrar tollbarrierer, subsidier og internasjonale handelsavtaler til å hindre vekst og utvikling i fattige land. Sammen med ungdomsorganisasjonen Changemaker mobiliserer Kirkens Nødhjelp tusenvis av nordmenn for å påvirke norske politikere til å ta riktige beslutninger. Derfor er støtte til underskriftskampanjer like viktig som økonomisk støtte til vårt nødhjelps- og bistandsarbeid.