Forandre liv

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom.

En brønn er reparert til fordel for befolkningen i Bor, Sør-Sudan
Kirkens Nødhjelp har reparert flere titalls slike brønner i Bor i Sør-Sudan slik at befolkningen kan få tilgang til rent drikkevann. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

LANGSIKTIG UTVIKLING

Mangel på rent vann er en av de viktigste årsakene til at barn ikke overlever femårsdagen sin. Hver dag bruker kvinner og jenter over hele verden 200 millioner arbeidstimer - og skoletimer - på å hente vann. Knapphet på vann er en rot til konflikt. Manglende tilgang på vann gjør mennesker mer sårbare for katastrofer som skyldes tørke, flom og tyfoner.

VANN FORANDRER ALT

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Derfor er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps arbeid. Rent vann er en rød tråd gjennom de fleste av våre prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vann forandrer alt.

LOKALE BEHOV, LOKALE LØSNINGER

Fattigdom er et problem som rammer verdenssamfunnet, stater, lokalsamfunn, familier og enkeltmennesker. De som kjenner problemene på kroppen, vet best hvordan deres behov kan dekkes. Derfor utvikler Kirkens Nødhjelp våre løsninger lokalt i samarbeid med befolkningen og våre partnere. Lokalsamfunnet må ta eierskap til løsningene for å skape virkelig og varig forandring.

I våre vannprosjekter etablerer lokalsamfunnet alltid en vannkomité som får myndighet over og ansvaret for brønnen. De krever en liten avgift som skal dekke vedlikehold og reparasjon av vannpumpa og lager noen regler som brukerne av brønnen må følge. Slik kan brønnen komme lokalsamfunnet til gode i generasjoner.

En sykepleier sjekker at fosteret har det bra i mors mage, Malawi (Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp)
En sykepleier sjekker at alt er vel med mor og det ufødte barnet, på en klinikk støttet av Kirkens Nødhjelp i Malawi. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Helse

Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i fattige land. Manglende helsetilbud, medisiner, utstyr og helsearbeidere er noen av årsakene. Derfor er mødre- og barnehelsetilbud en prioritet i Kirkens Nødhjelps prosjekter, både i lokalsamfunn og flyktningleire.

Som trosbasert humanitær organisasjon har Kirkens Nødhjelp en viktig rolle i kampen mot hiv- og aidsepidemien. Religiøse tabuer omkring seksualitet kan være med å hindre effektiv bevisstgjøring om sikrere sex, hiv-testing, behandling av smittede og omsorg for pårørende og etterlatte. Over hele verden mobiliserer Kirkens Nødhjelp trosbaserte organisasjoner til å bekjempe stigmatisering og vise omsorg for alle som er berørt av hiv og aids.

Mangel på rent vann og trygge sanitærforhold er den største helseutfordringen globalt. I alle Kirkens Nødhjelps vannprosjekter ses tilgangen på rent vann i sammenheng med sanitærfasiliteter og hygiene. Kunnskap om smitteoverføring og forebygging av smitte er en forutsetning for et vellykket vannprosjekt.

LIKESTILLING ER UTVIKLING

Likestilling handler ikke bare om menneskeverd. Likestilling er en forutsetning for utvikling. På samme måte som katastrofer rammer de fattigste hardest, rammer fattigdom kvinner hardest. I alle Kirkens Nødhjelps prosjekter står derfor hensynet til kvinners sikkerhet og styrking av kvinners rettigheter sentralt. Vi bekjemper vold mot kvinner, omskjæring av jenter og tvangsekteskap. Samtidig arbeider vi for å gi kvinner større innflytelse i samfunn og gjøre kvinner økonomisk uavhengige gjennom yrkesutdanning og støtte til inntektsbringende aktiviteter.

I mange land er vannhenting tradisjonelt kvinnenes ansvar. Tilgang på rent vann frigjør ikke bare tid til skolegang for jenter og inntektsbringende arbeid for kvinner. I alle Kirkens Nødhjelps vannprosjekter får kvinnene hovedansvaret for brønnen, som leder og flertall av medlemmene i vannkomiteen. På den måten gir brønnen kvinnene større innflytelse i samfunnet.

 

En fruktbar åker i Tanzania
Denne familien i Tanzania dyrker sine egne grønnsaker takket være Kirkens Nødhjelps langsiktige arbeid i landet. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Levebrød

Tilgang til rent vann frigjør tid til skolegang og inntektsbringende arbeid, ikke minst for jenter og kvinner. Derfor er vann en forutsetning for økonomisk utvikling.

Samtidig som økonomien i mange utviklingsland vokser, vokser også ulikhetene mellom de rikeste og de fattigste. I fattige lokalsamfunn er det dyrt og vanskelig å få tilgang på lån til inntektsbringende aktiviteter. Mangel på muligheter gjør spesielt unge menn sårbare for rekruttering til piratvirksomhet i Somalia eller militser i Øst-Kongo. Yrkesopplæring og etableringsstøtte til gründere er derfor et stadig viktigere tiltak i Kirkens Nødhjelps prosjekter. En svært vellykket modell er spare- og lånegrupper der medlemmene selv skyter inn kapital og gir hverandre lån. I Tanzania har flere av disse gruppene organisert seg i større nettverk som tilbyr entreprenørkurs og lån til utvikling av virksomheter som kan sysselsette flere.

 

FRED OG TRYGGHET

Voldelig konflikt handler ofte om knapphet på ressurser, og konfliktene forsterkes av gjensidige fordommer og mistanker på tvers av religiøse og etniske skillelinjer. Som en trosbasert organisasjon kan Kirkens Nødhjelp bidra til å skape dialog mellom religiøse ledere som ofte nyter stor respekt i samfunn der skepsisen til politiske ledere er stor. Kvinners deltakelse i fredsprosesser viser seg også å være en nøkkel til å stanse konflikter.

Knappe vannressurser er en viktig og voksende årsak til konflikt, og tilgang på rent vann kan bidra til å forebygge eller løse konflikter. Samtidig kan det å bore en brønn i en flyktningleir eller et lokalsamfunn også bli en kilde til konflikt. I planlegging av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter er våre partneres lokalkunnskap derfor helt avgjørende. I praksis kan det handle om at vannprosjektet omfatter flere lokalsamfunn i et distrikt, eller at vi i tilknytning til en flyktningleir også borer brønner for lokalbefolkningen i området.

KLIMA OG RETTFERDIGHET

Klimaendringene er allerede en realitet i mange av områdene der Kirkens Nødhjelp arbeider. Flommer, tyfoner og tørke kan føre til humanitære katastrofer som rammer de fattigste hardest. Flomsikring av hus og innføring av nye jordbruksmetoder, er noen tiltak som kan gjøre mennesker mindre sårbare for klimaendringene. Samtidig arbeider vi globalt, ikke minst i Norge, for at landene som bærer det største ansvaret, skal kutte mer i egne utslipp, samtidig som de også må finansiere kutt og støtte klimatilpasningstiltak i utviklingsland. Det er dette vi kaller klimarettferdighet.

Klimarelatert ekstremvær som flom, tyfoner og tørke forverrer knappheten på vann. Boring av brønner og bedre utnytting av overflatevann til jordbruk kan forhindre at ekstremvær tvinger mennesker på flukt.

Kirkens Nødhjelp jobber også med å

Redde livForandre Verden