Vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden i dag. Kjønnsbasert vold tar ikke hensyn til sosiale, økonomiske eller nasjonale grenser, og øker drastisk i konflikter og andre humanitære kriser. Kirkens Nødhjelp arbeider med å forhindre og svare på kjønnsbasert vold og dens forbindelse til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-01.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-03.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-04.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-05.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-10.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-16.jpg

Utfordringer

Det er anslått at 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for fysisk eller seksuelt misbruk i sin levetid. En av tre jenter i alderen 15–19 år ble utsatt for kjønnslemlestelse/skjæring (FGM/C) i 2018, med større grad av utbredelse i noen av landene som Kirkens Nødhjelp arbeider i. En av fem jenter, eller 23 jenter hvert minutt, blir giftet bort før de fyller 18, og sårbare stater har det høyeste antallet av barneekteskap på grunn av økt usikkerhet, fattigdom og svekkede sosiale nettverk.

Alle former for kjønnsbasert vold undergraver helsen, verdigheten, sikkerheten og selvbestemmelsen til ofrene, men likevel forblir det innhyllet i en kultur av taushet. De som overlever vold, kan plages av seksuelle helse- og reproduksjonsproblemer, inkludert tvunget eller uønsket graviditet, utrygg abort, traumatiske fistler, seksuelt overførbare infeksjoner som HIV og til og med død.

Mødredødeligheten er uakseptabelt høy. Nesten alle disse dødsfallene forekommer i omgivelser med lite ressurser, og de fleste av tilfellene kunne vært unngått.

Ulik maktfordeling mellom kvinner og menn er den underliggende årsaken til kjønnsbasert vold og kjønnsforskjeller, noe som resulterer i undertrykkelse av kvinner og jenter. Kjønnsforskjeller eksisterer i individuelle forhold mellom menn og kvinner og er styrket av og finnes i politiske, økonomiske og sosiale systemer, praksiser og institusjoner – såkalt «strukturell» ulikhet. Mellommenneskelig vold underbygges og forverres av strukturell vold.

Væpnet konflikt forårsaker fryktelig lidelse, og i de fleste tilfeller forandrer det samfunnsstrukturer, økonomiske roller og sosial dynamikk, som kan påvirke kvinners og jenters likestilling, sikkerhet og verdighet. Skadelige praksiser og normer som eksisterte før krisen, kan øke på grunn av tvangsforflytning, forsterkede sikkerhetsbekymringer og mangel på levebrød.

Kjønnsdiskriminering er ikke bare årsaken til mange former for vold mot kvinner og jenter, men det bidrar også til at slik vold er bredt akseptert og usynlig – slik at gjerningsmannen ikke holdes ansvarlig, og overlevende mister motet til å snakke ut og få tilgang på støtte.

Kirkens Nødhjelps respons

Målet til Kirkens Nødhjelps program om kjønnsbasert vold er at kvinner og jenter skal få leve myndiggjorte liv uten kjønnsbasert vold. I programmet ønsker Kirkens Nødhjelp og partnere å

  • forandre dominerende normer for å beskytte kvinner og jenter fra vold og ødeleggende praksiser
  • sikre tilgang på livreddende og spesialiserte GBV-tjenester for overlevende og kvinner og jenter i risikosonen
  • styrke og myndiggjøre kvinner og unge jenter til å være ledere, til å bygge selvtillit og til å være klar over rettighetene sine
  • redusere mødredødeligheten blant kvinner og unge jenter
  • fremme tilgang på omfattende læring om seksualitet og moderne familieplanlegging for kvinner og unge

 

I tråd med Kirkens Nødhjelps forpliktelser gitt på Verdens humanitære toppmøte har Kirkens Nødhjelps GBV-program sterk forbindelse mellom utviklingsarbeid, humanitært arbeid og arbeid med beslutningspåvirkning gjennom kollektive resultater.

Kjønnsbasert vold i humanitær respons

Samtidig som Kirkens Nødhjelp sørger for humanitær assistanse til folk som er berørt av væpnede konflikter og andre katastrofer, bruker organisasjonen også muligheten til å arbeide for å forhindre og svare på ulikhet, kjønnsbasert vold og skadelige praksiser. Humanitære intervensjoner rettet mot å forandre skadelige praksiser konsentrerer seg om å forhindre praksiser som forsterkes i konflikter, tvangsforflytning og katastrofer. Dette omfatter tidlige barneekteskap, tvangsekteskap og intim partnervold, i tillegg til utnyttelse, misbruk og handel med kvinner og jenter til tvangsprostitusjon. Intervensjonene blir gjennomført i et kortere tidsrom enn i langsiktige utviklingssammenhenger og konsentrerer seg om umiddelbar innvirkning, å involvere grupper i lokalsamfunnet og å skape en kritisk masse for forandringer.

Kirkens Nødhjelps program om GBV i nødstilfeller retter seg mot å skape en flersektor responsmodell for å sikre tilgang på livreddende og spesialiserte GBV-tjenester, enten gjennom lokale partnere og/eller direkte. Sikkerhet og myndiggjøring av unge jenter og kvinner er viktig for Kirkens Nødhjelp under øyeblikkelig hjelp, og det støtter kvinner og jenter i å verne om verdigheten og kraften sin. Å iverksette SRHR-tjenester, med særlig oppmerksomhet på unge jenter og arbeidet med målene under «Minimum Initial Services Package» for å sikre tilgang på SRHR, blir derfor prioritert.

Kjønnsbasert vold i langsiktig utviklingsarbeid

Kirkens Nødhjelp arbeider med å bli kvitt kjønnsforskjellene ved å ta for seg ulikhetene i maktforhold mellom kvinner og menn. Å ta tak i skadelige normer og skadelige praksiser krever makt til å analysere og ta tak i dette. Kirkens Nødhjelps program om forandring av normer tar systematisk for seg en forandringsprosess i et samfunn for å unngå en kronisk syklus av bevisstgjøring som ikke leder til bærekraftig forandring. Å forandre normer, og å opprettholde forandringen, må omfatte en avgjørende gruppe mennesker på tvers av alle samfunnsnivåer – fra religiøse ledere, samfunnsledere, lærere og politi til kvinner, menn, gutter og jenter. Vår gradvise tilnærming hjelper Kirkens Nødhjelps arbeidsstyrke, partnere og samfunnsmedlemmer til å reflektere over sitt eget liv og relasjoner/forhold før de prøver å påvirke andre. Kirkens Nødhjelp arbeider med trosaktører gjennom dialog og å engasjere dem til teologiske refleksjoner, drive beslutningspåvirkning på nasjonalt nivå, innlemme problemer med skadelige praksiser i undervisningen sin og mobilisere støttegrupper til å forandre sosiale normer i både menighetene og i et bredere fellesskap. Dette viktige arbeidet finner sted i både landlige og urbane områder. For å sikre spesialiserte tjenester for overlevende av kjønnsbasert vold konsentrerer Kirkens Nødhjelp seg om å styrke de eksisterende tjenestene, inkludert lokale myndigheter og/eller lokale sivilsamfunns- og trosstrukturer.

I SRHR-handlingsplanen støtter Kirkens Nødhjelp bedre tilgang på familieplanleggingstjenester, som lar enkeltmennesker velge ønsket tid for ny graviditet og størrelse på familie. Dette bidrar også til bedre helse for spedbarn, barn, kvinner og familier. Økt bruk av omfattende seksualundervisning på skoler og andre steder blir også prioritert. Kirkens Nødhjelps bidrag til handlingsplanen for mødredødelighet er å arbeide for integrert administrering av graviditet og fødsel med vekt på det å redusere avstanden mellom utdanningen som sykepleiere/jordmødre får, og de praktiske ferdighetene som trengs.

Kjønnsbasert vold i beslutningspåvirkning

Kirkens Nødhjelp konsentrerer seg om langsiktige endringer i den politiske dynamikken mellom kvinner og menn, å øke kvinners kraft og evne til å påvirke politiske og offentlige prosesser og å få kontroll over økonomiske midler.

Kirkens Nødhjelp og partnere påvirker myndigheter i deres utvikling og gjennomføring av juridiske normer, lover og reguleringer. Det rettes særlig oppmerksomhet mot lover som forbyr skadelige praksiser, diskriminering basert på legning og kjønnsidentitet og all form for vold mot kvinner og jenter. Programmet jobber for strukturelle reformer, å holde stater ansvarlig for å skaffe tjenester til befolkningen og i tråd med sine menneskerettighetsforpliktelser, i tillegg til å fremme skattefinansierte sosiale sikkerhetssystemer som tar tak i forskjellene mellom kvinner og menn. Systemreform er også prioritert, inkludert systemer og strategier for å kontrollere og svare når det er brudd på rettighetene. Intervensjon på dette nivået omfatter å utvikle og bygge kapasiteten til lovbestemte og tradisjonelle juridiske/rettslige systemer, helsesystemer, sosialomsorgssystemer og samfunnsmekanismer.

Kirkens Nødhjelp jobber for økt representasjon av kvinner og jenter når konferanser, vedtak, lover og retningslinjer blir diskutert og godkjent, og at kvinner inntar sjefsstillinger, både innenfor den religiøse sfæren og ellers i samfunnet (forkvinne, minister osv.). Å involvere seg med og å hjelpe fram menneskerettighetsforkjempere er også helt avgjørende. Det er også å fremme gjennomføringen av handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet, i tillegg til handlingsplanen for ungdom, fred og sikkerhet.

Kirkens Nødhjelp vil bruke internasjonale plattformer som FN-kommisjonen for befolkning og utvikling for å reversere tilbakeslagene på områder som tilgang på og aksept for SRHR-tjenester som moderne familieplanlegging, omfattende seksualundervisning og trygg abort for ungdommer og kvinner.

Samarbeid med trosaktører og sivilsamfunnet

Kirkens Nødhjelp arbeider med trosaktører, kvinnegrupper, ungdomsgrupper, lokale og internasjonale sivilsamfunnsaktører, ACT Alliance, myndigheter og samfunn i sin helhet for å fremme og sikre kvinners og jenters rettigheter. Når kvinners og jenters rettigheter blir fremmet og sikret, kan de leve uten vold, ta valg om egne kropper, få tilgang på utdanning og helsetjenester, oppnå høyest mulig psykososialt velvære og forstå egne seksuelle og reproduktive rettigheter.

Kirkens Nødhjelp har en relativ fordel når det gjelder å engasjere trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere – kvinner og menn – i innsatsen for å redusere kjønnsbasert vold, på grunn av vår legitimitet, moralske autoritet og rekkevidde. Kirkens Nødhjelp utfordrer trosbaserte partnere og religiøse ledere til å kjempe mot kjønnsbasert vold innenfor sine trossamfunn, i lokale samfunn og gjennom beslutningspåvirkning mot ansvarshavere.

Kirkens Nødhjelp og partnere arbeider med ungdom for å skape forandring blant unge og et rom der ungdom kan vokse og får styrke til å ta egne valg i livet. Trosaktører kontrollerer ofte sosiale og moralske normer, og GBV-programmet arbeider med trosaktører for å skape forandring innen menigheter og samfunn i sin helhet.

Nettverk og allianser

Kirkens Nødhjelp er kjernemedlem av Global GBV AoR. Vi arbeider innenfor klyngesystemet for å bedre effektiviteten og ansvarligheten i den humanitære responsen for å hindre, skape risikoreduserende tiltak mot og respons på all form for kjønnsbasert vold; sikre at myndiggjøringen og evnen til overlevende blir sett og forsterket; og sikre at primær forebygging blir effektivt anvendt ved å ta tak i underliggende kjønnsforskjeller. Kirkens Nødhjelp er også medlem av Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, et globalt initiativ fra myndigheter og givere, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner som ønsker å drive fram forandring og fremme ansvarlighet fra de humanitære systemene om å ta grep om kjønnsbasert vold i de tidligste fasene av en krise. For å forsterke oppmerksomheten rundt mental helse og psykologisk behandling for overlevende av GBV ble Kirkens Nødhjelp med i IASC Mental Health Reference Group. For å skape bedre samarbeid om reproduktiv helse i nødssituasjoner ble Kirkens Nødhjelp nylig med i Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises.