Kirkens Nødhjelp hjelper trosaktører med å utvikle klimaendringstiltak som retter seg mot behovene og sårbarhetene i deres samfunn og støttegrupper. Kirkens Nødhjelp kobler disse trosgruppenes og trosledernes tiltak på samfunnsnivå til nasjonale og internasjonale politiske prosesser og beslutningspåvirkning.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-10.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-11.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-13.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-15.jpg

Utfordringer

Mennesker som lever i fattigdom, er uforholdsmessig påvirket av ekstreme og uforutsigbare værmønster, som betyr at de som har bidratt minst til klimaendringene, er de som lider mest av dem. Siden kvinner er overrepresentert i utsatte befolkningsgrupper, har klimaendringene også en kjønnsdimensjon. Miljøødeleggelser og virkningen av klimaendringene merkes allerede i mange utsatte samfunn. Klimaendringene får følger på tvers av sektorer – det påvirker migrasjonsmønster, levebrødsstrategier, helse, infrastruktur og menneskers tilgang på tjenester.

Viktigheten av å ta vare på skaperverket er sterk i alle trosretninger og verdensbilder. Klimaendringene er en trussel for liv, levebrød og hele skaperverket. De forverrer fattigdom og ulikhet og undergraver evnen som samfunn, særlig i utviklingsland, har til å nyte et verdig liv. Kirkens Nødhjelp spiller en rolle i å gjøre det mulig for trosaktører å gi et meningsfullt svar på denne felles faren som verden står overfor, og å koble trosaktører til andre sentrale interessenter for å samarbeide om å ha en sterkere innvirkning.

Kirkens Nødhjelps respons

Målet for Kirkens Nødhjelps strategiske FBCA-initiativ er å sørge for at trosaktører gjør noe med klimaendringene. For å oppnå dette vil Kirkens Nødhjelp og partnere

  • støtte trosaktører for å gjøre det mulig for deres lokalsamfunn å styrke tilpasningsdyktigheten mot klimaendringer
  • støtte trosaktører og lokalsamfunn i å kjempe for klimatiltak

FBCA i langsiktig utviklingsarbeid

Kirkens Nødhjelp støtter trosaktører i å utvikle klimatiltak som tar stilling til behovene og sårbarhetene i deres lokalsamfunn og blant deres støttegrupper. Siden klimaendringene påvirker lokalsamfunn på mange ulike måter, vil inngrepsstrategienes vekt og omfang variere. Dette programmet har derfor flere koblinger og synergier til andre av Kirkens Nødhjelps programmer, særlig vann, sanitære forhold og hygiene, fredsbygging og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Trosaktører er moralske autoriteter og sosiale mobilisatorer i sine samfunn, og de kan ha en sterk påvirkning på holdninger og tiltak mot klimaendringer. Kirkens Nødhjelp mobiliserer sine trosbaserte partnere til å arbeide i sine samfunn og mot sine ytre omgivelser og støtte dem i å bli bevisste og formidle kunnskap om klimaendringer og miljøødeleggelser. Kirkens Nødhjelp styrker også disse partnernes evne til å organisere grupper i samfunnet, ta grep om lokale sårbarheter og bygge initiativer for klimarobusthet, samtidig som de identifiserer og støtter lokale løsninger og tiltak. Faith-based Community-based Disaster Risk Management (CBDRM) og Kirkens Nødhjelps Church Forest Methodology er begge vesentlige for programmet, og sistnevnte kan tilpasses andre trosgrupper og kontekster.

Klimarettferdighet i beslutningspåvirkning

Nasjonale og lokale myndigheter har det overordnede ansvaret for å ta tak i klimaendringene ved å begrense innvirkninger og gjennomføre klimarobuste initiativer. Siden det er mangel på nødvendig kunnskap og nødvendige ressurser til å få dette til, oppfordrer Kirkens Nødhjelp til konstruktiv dialog mellom trosledere og trosbaserte organisasjoner og lokale autoriteter for å sørge for tilstrekkelig respons og deltakelse fra fellesskapet i beslutninger som påvirker dem. I visse sammenhenger kan bredere kampanjer mobilisere rettighetshavere og religiøse ledere på en effektiv måte for å påvirke myndighetene til å sikre utvikling og gjennomføring av klimaendringsplaner og -strategier.

For å oppnå dette bygger Kirkens Nødhjelp opp trosaktørers kunnskap om og evne til både beslutningspåvirkning og klimaendringspolitikk. Kirkens Nødhjelp støtter sine trosbaserte partnere i å utvikle spirituelle og teologiske rammeverk eller plattformer for klimaendringstiltak og klimarettferdighet ved å bygge på Kirkens Nødhjelps samarbeid i ACT Alliance og andre globale nettverk. Kirkens Nødhjelp styrker trosaktørers evne til å komme i kontakt med nasjonale myndigheter og privat sektor for å sikre at de kan ha en positiv innvirkning på nasjonale planer, retningslinjer og strategier.

Kirkens Nødhjelp styrker også trosbaserte klimanettverk og -plattformer for å skape bevissthet om klimaendringer på alle nivåer. Samtidig støtter organisasjonen sine trosbaserte partnere i å etablere og slutte seg til eksisterende interkonfesjonelle klimaendringsplattformer og klimatiltaksnettverk for å styrke deres handlekraft. Kirkens Nødhjelp sikrer også trosaktørers medvirkning i regionale og internasjonale prosesser for å påvirke beslutningstakere og skaper forbindelser og smitteeffekt til nasjonale kampsaker om klimarettferdighet (kobler nasjonale til regionale og internasjonale nivåer). Det legges særlig sterk vekt på å involvere unge i disse internasjonale beslutningsprosessene og koble deres lokale arbeid med den bredere nasjonale og internasjonale kampen for klimarettferdighet.

Kart over Kirkens Nødhjelps intervensjonsområder

FBCA.png

Samarbeid med trosaktører og sivilsamfunnet

Kirkens Nødhjelp er i tett samarbeid med lokale trosbaserte organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner (NGO), lokale interessenter i verdikjeder fra privat sektor (landbruksleverandører, produsenter, kjøpere osv.), i tillegg til internasjonale selskaper som for eksempel kan bidra med teknologi, innovasjon og kunnskap. Kirkens Nødhjelp arbeider også tett med akademia og forskningsinstitusjoner. Målet er å veilede, støtte og inspirere våre sivilsamfunnspartnere og trosbaserte partnere til å bli sterke mobiliseringsaktører for klimarobusthet og klimarettferdighet. Der det er mulig, ønsker Kirkens Nødhjelp samarbeid med privat sektor.

Kirkeskogmetoden

Kirkeskogmetoden har sitt utspring i hellige skoger som ligger i naturområder dominert av mennesker. Disse skogområdene omtales også som kirkeskoger. Kirkeskogene består av lokale, regionale og globale kjerneområder med biologisk mangfold og er viktige bevaringsområder for det resterende stedegne artsmangfoldet, inkludert flere utrydningstruede plantearter.

6Q5B2962.jpg