jente som drikker vann

Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. Kirkens Nødhjelp bidrar til rettferdig og bærekraftig håndtering av alle ressurser forbundet med trygt drikkevann, sanitære forhold og hygiene gjennom dette programmet. Dette er vesentlig for å nå mange av målene om bærekraftig utvikling samt sørge for menneskets rett til vann og sanitære forhold.

 E_SDG goals_icons-individual-cmyk-03.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-11.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-13.jpg

Utfordringer

Den grunnleggende sammenhengen mellom helsekonsekvenser, særlig forbundet med diaré, og et rent bomiljø, god hygiene og trygt drikkevann er velkjent, siden WASH-relaterte sykdommer er blant de mest utbredte dødsårsakene hos barn under fem år. I senere tid har man fått stadig mer bevis for at det er en forbindelse mellom tilgang på og bruk av WASH-tjenester og ernæringskonsekvenser (særlig forkrøpling), utdanningsresultater (særlig jenters oppmøte) og beskyttelsesutfordringer (særlig kjønnsbasert vold).

Kirkens Nødhjelps respons

Målet med Kirkens Nødhjelps WASH-program er å sikre at folk lever et verdig liv i sunne og tilpasningsdyktige samfunn ved å få tilgang på rettferdige WASH-tjenester på en informerende og forsvarlig måte.

Kirkens Nødhjelp og partnernes mål med dette programmet er å

  • delta i og påvirke beslutningstakingen om alle WASH-tjenestene som påvirker dem, inkludert hvordan vannressurser blir håndtert bærekraftig
  • forberede seg på og svare på klimarelaterte farer og naturkatastrofer som påvirker WASH-tjenestene
  • praktisere god hygiene for å beskytte mot vesentlige allmenne og personlige helsefarer
  • få tilgang på bærekraftige, tilstrekkelige og rettferdige grunnleggende sanitærtjenester
  • få tilgang på bærekraftige, trygge og rimelige grunnleggende tjenester for drikkevannsforsyning

Vann, sanitær og hygiene (WASH) i humanitær respons

Kirkens Nødhjelp gjennomfører humanitær WASH-respons etter internasjonale tekniske standarder og de humanitære prinsippene. Humanitær respons kan iverksettes direkte av Kirkens Nødhjelps ansatte og/eller av partnere, avhengig av den eventuelle situasjonen. Kirkens Nødhjelp forplikter seg til å involvere nasjonale partnere og å fremme deres kontekstuelle kunnskap i humanitær respons.

Vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktig utviklingsarbeid

Kirkens Nødhjelp gjennomfører WASH-program med særlig oppmerksomhet rundt bærekraft. Dette gjelder ikke bare tekniske alternativer, men omfatter også blant annet hensyn til miljø, økonomi og ledelse. Dette arbeidet bidrar til å forsterke sivilsamfunnsstrukturer og fremme aktive borgerskap. Kirkens Nødhjelp gjennomfører helst WASH-programmer sammen med nasjonale partnere.

Flesteparten av landene der Kirkens Nødhjelp gjennomfører WASH-programmer, er sammensatt av sårbare stater, og styresmaktene har begrenset kapasitet til å levere WASH-tjenester. Under disse omstendighetene, der humanitære behov og utviklingsbehov ofte sameksisterer, har Kirkens Nødhjelp utviklet spesifikke tilnærminger til hvordan man kan svare på forskjellige behov.

Vann, sanitær og hygiene (WASH) i beslutningspåvirkning

En viktig del av Kirkens Nødhjelp og partnernes arbeid er å støtte folk i å utøve rettighetene de har til WASH-tjenester. Kirkens Nødhjelp og partnere hjelper sivilsamfunnsorganisasjoner med å presentere deres behov og preferanser til de relevante myndighetene. Der det er mulig, bidrar Kirkens Nødhjelp til å utvikle og spre retningslinjer for WASH-tjenester på nasjonalt og regionalt nivå og deltar i tematiske fora og arbeidsgrupper.

CR WASH 2020.png

Samarbeid med trosaktører og sivilsamfunnet

Som en trosbasert aktør bygger Kirkens Nødhjelp på sine partneres beslutningspåvirkning og bruker sin betydelige rekkevidde til å utfordre sosiale normer. I tillegg, som et medlem av ACT Alliance, bruker Kirkens Nødhjelp påvirkningskraften sin til å føre disse prinsippene og arbeidsmetodene videre til andre ACT-partnere.

Kirkens Nødhjelps arbeid er støttet av en forpliktelse til ikke å la noen stå igjen. Dette krever at man endrer oppmerksomheten til alle aktørene i sektoren, særlig myndigheter og den private sektoren, til dem som ennå ikke er nådd – de som står akterutseilt igjen etter den allerede betydelige investeringen i WASH-tjenester. Kirkens Nødhjelp vil styrke den lokale kapasiteten til å utfordre ansvarshavere til å sikre rettferdig tilgang på tjenester og vil støtte utviklingen av kapasiteten til myndigheter og strategier på lokalt nivå for å øke eierforhold og bærekraft. De med ingen eller begrenset tilgang til WASH-tjenester har liten mulighet til å påvirke avgjørelsene som blir tatt av ansvarshavere om når og hvordan de kan få tilgang. Andre bevis peker på at fattigere husstander som regel bruker en større prosentdel av sine budsjetter på WASH-tjenester enn rikere husstander, og ofte bruker et større absolutt antall. I tillegg har tjenesten de kjøper, ofte dårligere kvalitet. Tilgang på WASH-tjenester er også i stor grad avhengig av om husstanden ligger landlig eller urbant til, særlig for dem som bor i uformelle bosettinger i utkanten, med lite eiendomsforhold og i veldig overbefolkede tilstander. I mange land er det store ulikheter mellom forskjellige regioner, og de som lever i sårbare situasjoner, har to ganger så stor sannsynlighet for å mangle grunnleggende sanitærforhold og fire ganger så stor sannsynlighet for å mangle grunnleggende drikkevannstjenester som dem som lever i ikke-sårbare omgivelser. Vannmangel er ofte resultatet av politiske prosesser og institusjoner som skaper ulemper for de fattige og utstøtte. Kirkens Nødhjelps forankring på alle samfunnets nivåer som en trosbasert aktør gir oss muligheten til å engasjere oss i alle deler av styringsmekanismene og ta tak i de underliggende årsakene til at det er lite tilgang på trygge vann- og sanitærtjenester.

Public-Private Partnership (PPP) management of water utilities.

NCA Somalia facilitated a public private partnership (PPP) for water services in four towns reaching over 118,000 people.