Ansatte i Mattilsynet

Prosjektet i Samre, Etiopia

Prosjektet i Samre, Etiopia

Samre ligger på det Etiopiske høylandet. Tidligere var området svært tørt og stadig rammet av tørke, og avlingene var dårlige. Skogen var i stor utstrekning hugd ned til bruk som brensel til oppvarming og matlaging.

Innbyggerne var veldig fattige, og mange måtte reise inn mot byene for å få arbeid. Mange endte i slummen eller på gata i byene som løsarbeidere, tiggere og sexarbeidere. Før Kirkens Nødhjelp startet prosjektet så vi at særlig unge som ikke hadde overtatt noe landeiendom, i størst grad var tvunget til å flytte. Men også de som ikke hadde andre valg enn å bli igjen hadde det vanskelig, ofte eldre mennesker, enslige kvinner med flere barn å ta seg av samt funksjonshemmede.

Målsetningen med arbeidet var å sikre en bedre tilgang på mat, styrke den økonomiske situasjonen for befolkningen og gjenskape den økologiske balansen i området. For å nå disse målene har vi gjort mange ulike tiltak sammen med lokalbefolkningen.

Prosjektet er mangefasettert, men arbeidet med vann er den viktigste ingrediensen og er på mange måter fellesnevneren i de ulike komponentene vi jobber med her. Sammen med Kirkens Nødhjelp støtter Mattilsynet flere lokalsamfunn i et helt dalføre ved å ta vare på det verdifulle regnvannet. I stedet for at regnet renner bort, føres det ned i bakken og samles opp slik at det tilfører jorda fuktighet og gir gode vekstvilkår for maten som dyrkes i området. Prosjektet omfatter også boring av brønner og innføring av mer effektive jordbruksmetoder. Sammen forhindrer vi nye sultkatastrofer og hjelper mennesker i et helt dalføre å finne sin egen vei ut av fattigdom!

Geografisk avgrenses prosjektet av vannskiller, høydedrag eller fjell der nedbør som faller på hver sin side av en linje, renner i hver sin retning.

Modernisering av landbruket

Noe av det viktigste har vært å bygge opp et system med terrasser i landskapet, irrigasjonskanaler og avlastningsdammer, som forsinker avrenning, forhindrer jorderosjon og utnytter regnvannet bedre og i større områder. Videre har det også blitt boret flere brønner med pumper som både gir vann til husholdninger, dyrehold og husholdningene. Det er også blitt plantet en mengde trær i disse områdene. Trær leder nedbør ned i bakken og skaper skygge som forsinker fordampning, og røttene hindrer vannet i å vaske bort jorden.

Den forbedrede vanndistribusjonen er grunnlaget i prosjektet. Et annet viktig tiltak er innføring av nye kornsorter som er bedre tilpasset de nye vekstforholdene i området. Dette har ført til at bønder nå kan høste opptil tre ganger i året i stedet for én avling, som var vanlig før. Flere bønder har begynt å produsere disse nye frøene til kornplanting og gjort dette til et levebrød i seg selv. Det er lagt vekt på at arbeidet skal basere seg på naturlige ressurser som er tilgjengelige lokalt.

Foto: Erland Grøtberg.Foto: Erland Grøtberg.

Markedstilgangen er viktig. Prosjektet bidrar derfor til bedre informasjon om markedet for omsetning av jordbruksprodukter. Informasjon om priser og hvor det er etterspørsel etter ulike varer, henges opp på informasjonsplakater på veggen til lokale kirker og på opplæringssenteret for bøndene. Dermed blir innbyggerne bedre informert om hvor og når det er fornuftig både å kjøpe og selge. Effektivt utveksling av informasjon er en nøkkel til et bedre fungerende marked.

Tilbake