Liv

Katastrofe

Slik redder vi liv

Slik redder vi liv

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Nødhjelp

Jordskjelvet i Japan i mars 2011 var hundre ganger sterkere enn skjelvet i Haiti i januar 2010. Likevel tok jordskjelvet i Haiti mer enn hundre ganger flere menneskeliv. En katastrofe handler om mer enn selve jordskjelvet, tørken, flommen, tyfonen eller konflikten. Det handler om sårbarhet. Derfor er Kirkens Nødhjelp på plass i fattige lokalsamfunn verden over med akutt nødhjelp, støtte til gjenoppbygging og innsats for å gjøre de mest sårbare bedre rustet til å møte fremtidige kriser.

Skittent vann i Abyei, Sør-Sudan
Skittent vann i Abyei, Sør-Sudan. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

RENT VANN FØRST

Kolera og andre vannbårne sykdommer følger ofte i kjølvannet av en katastrofe. I Haiti ble vannforsyningen ødelagt av jordskjelvet i 2010. I Pakistan har flom ført til at kloakk blander seg med drikkevannet. I Sør-Sudan har vannpunkter og rørledninger blitt skutt og bombet i stykker.

Mennesker kan overleve lenge med lite eller ingen mat, men mangel på rent vann tar liv i løpet av kort tid. Derfor er det helt sentralt at Kirkens Nødhjelp kan være på plass i katastrofeområder over hele verden i løpet av 48 timer.

VANN, SANITÆR OG HYGIENE

I katastrofeområder og på flukt fra tørke og konflikt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer, spesielt diarésykdommer som kolera. Da er det ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er sammen med rent vann kjernen i Kirkens Nødhjelps katastroferespons.

Personlig hygiene handler også om verdighet. God helse og verdighet gir mennesker håp for fremtiden og initiativ til å håndtere de utallige utfordringene i en katastrofesituasjon.

Rent vann redder liv i en katastrofesituasjon
Rent vann holder folk friske i leirene i Sør-Sudan. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

FREMST I NORGE

Kirkens Nødhjelp har gjennom flere år bygget opp Norges fremste fagmiljø på vann, sanitær og hygiene i katastrofesituasjoner. I det norske beredskapssystemet NOREPS, et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, næringslivet og humanitære organisasjoner, har Kirkens Nødhjelp hovedansvaret for å sikre ekspertise og utstyr innenfor vann, sanitær og hygiene i akutte situasjoner over hele verden.

EKSPERTISE OG UTSTYR

Vår beredskapsgruppe består av ingeniører og helsepersonell, logistikere og sikkerhetseksperter som til daglig arbeider i norske bedrifter som kan reise til katastrofeområder på kort varsel. I tillegg har vi utstyr som ligger ferdig pakket i tre beredskapsdepoter forskjellige steder i verden.

LOKAL TILSTEDEVÆRELSE

Men det viktigste er vår tilstedeværelse i områdene som er mest sårbare for katastrofer, enten gjennom våre egne lokale samarbeidspartnere eller søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance. Overalt der det finnes en kirke, en moské, en synagoge eller et tempel, finnes lokalkunnskapen og kapasiteten vi trenger for å nå helt frem med effektiv nødhjelp under kaotiske og til dels farlige forhold.

FOREBYGGING AV KATASTROFER

Vi vet at katastrofer handler om sårbarhet. For Kirkens Nødhjelp er derfor beredskap mer enn eksperter, globale depoter, logistikk og egenkapital. Den mest effektive formen for beredskap er å forebygge fremtidige katastrofer gjennom å redusere sårbarheten i fattige land og lokalsamfunn. Brønner og vannpumper gjør mennesker mindre sårbare for tørke. Dialogarbeid bidrar til å forebygge voldelige konflikter. Slik blir nødhjelp, langsiktig utvikling og beslutningspåvirkning tre sider av samme sak.

Tilbake