Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

Kvantifiserer FNs bærekraftsmål

Storebrand tar steget:

Kvantifiserer FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er veikartet mot et bærekraftige samfunn i år 2030. Ikke alle disse målene er like enkle å få grep rundt, sett fra en internasjonal investors øyne. Men, Storebrand har tatt utfordringen og har utviklet en ny bærekraftsanalyse som vil sette kapitalen i arbeid for å oppnå bedre avkastning og samtidig bidra til måloppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Storebrand var tidlig ute med å konkludere med at FNs bærekraftsmål er viktige. Hva om man kan sette penger i arbeid for å skape en bedre verden for alle? Vinn-vinn med andre ord.

Men, det å omsette målene til noe investerbart har ikke bare vært rett fram. Noe har vært på grunn av at målene ikke har eksistert så lenge – de kom i 2016. Men, det har også vært viktig å identifisere mål som selskaper kan påvirke direkte gjennom sine produkter og tjenester.

Storebrand har nå utviklet en egen bærekraftsanalyse for å sikre at kapitalen som forvaltes i større grad bidrar til å investere for en bærekraftig utvikling globalt. Med en justering av metoden scores selskaper nå både på hvor bærekraftig praksis de har i egne operasjoner, men også på hvordan de er posisjonert med tanke på måloppnåelse av FNs bærekraftsmål. Med en risiko/ mulighetstilnærming vil analysene vise hvilke selskaper som bidrar til å løse samfunnsutfordringene definert av bærekraftsmålene. Analysene vil også synliggjøre risikoen ved å investere i selskaper som ikke er tilpasningsdyktige til den nye måten å skape verdier på i et lavutslippssamfunn.

Vannmangel i megabyer

En av bærekraftsmålenes styrker er koblingen mellom grunnleggende menneskelige behov og forretningsmodeller som leverer relaterte produkter og tjenester på en ressurseffektiv måte. Et eksempel er mål nummer 6 om vann og sanitet og mål 11 om bærekraftige byer.

Med klimaendringene endres globale nedbørsmønster, som igjen forandrer vannforsyningen i byer globalt. Vann kan skape store utfordringer for byer gjennom for høy og for lav tilførsel. Både ekstrem tørke og flom har katastrofale følger for innbyggere og skade på infrastruktur. Cape Town, Mexico City, Jakarta, Sao Paulo og Los Angeles er alle megabyer som har opplevd kritisk vannmangel.

Løsningsorienterte investeringer kan finnes ved å kombinere framtidsrettet selskaper, som bidrar til vannhåndtering, med å luke bort risikoutsatte selskaper som overforbruker knappe ressurser.

Konsekvenser

Selskaper som ikke tar innover seg bærekraftsmålene står i fare for å miste sitt konkurransefortrinn.

Tidligere var det kun økonomisk avkastning som gjaldt, men nå stiller investorer og forbrukere i økende grad krav til både avkastning og bærekraftig påvirkning. Risiko knyttet til klimaendringer og ressursknapphet blir i større grad tatt inn i investeringsbeslutningene.

Et selskap som overforbruker vann i områder med lav vanntilgang vil være svært lite attraktivt som investeringsobjekt, hvis en konkurrent leverer samme tjenester med en brøkdel av vannforbruket. Ved å prise inn vannrisiko gjennom bærekraftsratingen kan man dermed sile bort selskapene som hindrer bærekraftig ressursforvaltning og premiere selskaper med ressurseffektiv drift.

Gjennom Storebrands nye bærekraftsanalyse følger vi dermed opp vår fokus på bærekraftsmålene. Vi er overbevist om at bedre ressurshåndtering skaper bedre lønnsomhet, både på kort og lang sikt.
Dermed kan investeringene være med på å dytte verden i riktig retning fram mot 2030.

Tilbake