Bor en brønn!

Etiopia

Om prosjektet

Om prosjektet

Etiopia blir stadig oftere rammet av tørke, og spesielt i Samre-regionen nord i landet. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan din skole hjelpe flere lokalsamfunn til å ta vare på det verdifulle regnvannet.

I stedet for at regnet renner bort, føres det ned i bakken og samles opp slik at det tilfører jorda fuktighet og gir gode vekstvilkår for maten som dyrkes i området. Prosjektet omfatter også boring av brønner og innføring av mer effektive jordbruksmetoder. Sammen forhindrer vi nye sultkatastrofer og hjelper mennesker i et helt dalføre å finne sin egen vei ut av fattigdom!

Kart Etiopia
Prosjektet ligger nord i Etiopia i provinsen Tigray og i distriktet Samre. Prosjektet er mangefasettert, men arbeidet med vann er den viktigste ingrediensen og er på mange måter fellesnevneren i de ulike komponentene vi jobber med her.

Last ned prosjektbeskrivelse

Geografisk avgrenses prosjektet av det som kalles vannskiller, høydedrag eller fjell der nedbør som faller på hver sin side av en linje, renner i hver sin retning.

Før arbeidet vårt kom i gang i 2011 var området svært tørt og avlingene dårlige. Skogen var i stor utstrekning hugd ned til bruk som brensel til oppvarming og matlaging. Innbyggerne var veldig fattige, og mange måtte reise inn mot byene for å få arbeid. Mange endte i slummen eller på gata i byene som løsarbeidere, tiggere og sexarbeidere. Vi så at særlig unge som ikke hadde overtatt noe landeiendom, i størst grad var tvunget til å flytte. Men også de som ikke hadde andre valg enn å bli igjen hadde det vanskelig, ofte eldre, enslige kvinner med flere barn å ta seg av og folk med funksjonshemninger.

Målsetningen med arbeidet var å sikre en bedre tilgang på mat, styrke den økonomiske situasjonen for befolkningen og gjenskape den økologiske balansen i området. For å nå disse målene har vi gjort mange ulike tiltak sammen med lokalbefolkningen.

Noe av det viktigste har vært å bygge opp et system med terrasser i landskapet, irrigasjonskanaler og avlastningsdammer, som forsinker avrenning, forhindrer jorderosjon og utnytter regnvannet bedre og i større områder. Videre har det også blitt boret flere brønner med pumper som både gir vann til husholdninger, dyrehold og husholdningene. Det er også blitt plantet en mengde trær i disse områdene. Trær leder nedbør ned i bakken og skaper skygge som forsinker fordampning, og røttene hindrer vannet i å vaske bort jorden.

fang vann

Den forbedrede vanndistribusjonen er grunnlaget i prosjektet. Et annet viktig tiltak er innføring av nye kornsorter som er bedre tilpasset de nye vekstforholdene i området. Dette har ført til at bønder nå kan høste opptil tre ganger i året i stedet for én avling, som var vanlig før. Flere bønder har begynt å produsere disse nye frøene til kornplanting og gjort dette til et levebrød i seg selv. Det er lagt vekt på at arbeidet skal basere seg på naturlige ressurser som er tilgjengelige lokalt.

Last ned prosjektbeskrivelse

For å styrke økonomien til spesielt sårbare grupper, som nevnt over, har vi satt i gang med ulike typer inntektsbringende aktiviteter. Mange har fått opplæring i å drive små kyllingfarmer. Dette gir en fin ekstrainntekt for mange, som kan selge egg på de lokale markedene. Også produksjon av honning er kommet godt i gang.

egg

Noe som også er helt nytt er å bidra til bedre informasjon om markedet for omsetning av jordbruksprodukter. Informasjon om priser og hvor det er etterspørsel etter ulike varer, henges opp på informasjonsplakater på veggen til lokale kirker og på opplæringssenteret for bøndene. Dermed blir innbyggerne bedre informert om hvor og når det er fornuftig både å kjøpe og selge. Effektivt utveksling av informasjon er en nøkkel til et bedre fungerende marked.

I området er hivepidemien blant de største helseutfordringene, og det helhetlige utviklingsprosjektet omfatter behandlingstilbud til spesielt utsatte grupper samt forebygging i form av informasjon om bruk av kondom og bekjempelse av stigma knyttet til hiv og aids.

Last ned prosjektbeskrivelse

Med andre ord er aktivitene mange og varierte, og sammen med våre lokale partnere, lærer vi og tilpasser underveis. Men selve utgangspunktet og det viktigste tiltaket er og forblir tilgang til vann. Vann forandrer alt!

fang vann

Kontakt oss

Håkon Strøm


Håkon Strøm,
Seniorrådgiver Skoler
Tlf: +47 905 62 376
E-post: hst@nca.no

 

Tilbake til landsiden