Sørlige Afrika

Kirkens Nødhjelp i Sørlige Afrika

 • Vært der siden: 1971

Vårt arbeid i sørlige Afrika fokuserer på ett tema: ulikhet.

Sørlige-Afrika har en av de høyeste inntektsforskjellene i verden, og mer enn 50 prosent av innbyggerne i regionen lever under fattigdomsgrensen. Regionens rike mineralressurser har ikke ført til økonomisk vekst for dem som lever i fattigdom, men har isteden forverret de sosioøkonomiske ulikhetene. Etter kolonitiden tok slutt, har økonomien i Sørlige-Afrika opplevd en sakte transformasjon i retning utvikling, men regionen er fortsatt dominert av globale selskaper, hvite minoriteter og en politisk elite. I den mineralrike regionen er det ofte konflikter mellom ressursrike lokalsamfunn, gruvesamfunn, gruveselskaper og lokale myndigheter. På grunn av elitens interesser i gruvesektoren tar nasjonale myndigheter ofte side med gruveselskapene, noe som ytterligere forverrer spenningen på bakken. Rettigheter eksisterer hovedsakelig på papiret, og nasjonale myndigheter blir ofte beskyldt for å bryte de sosiale, økonomiske og politiske rettighetene til innbyggerne. Den lave tilliten til nasjonale myndigheter og politiske ledere gjør at innbyggernes deltakelse og ansvarsfølelse er begrenset. Sivilsamfunnet får mindre og mindre plass etter som myndighetene bruker frykt, trakassering og trusler for å bringe innbyggerne til taushet. Kvinner lider under mangel på tilgang til utdannelse, helsetjenester, infrastruktur, deltakelse og beslutningstaking, og unge mangler muligheter til for eksempel jobb.

Participants during the march past.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har operert i Sørlige-Afrika siden 1990-årene, der vi har støttet sivilsamfunnet og trosbaserte aktørers arbeid for rettferdighet og likestilling. Regionkontoret i Sør-Afrika ble etablert i 2008, og her støtter vi kampen for innenlands ressursmobilisering, gjennomsiktighet og ansvarlig styring av naturressurser. Kirkens Nødhjelp i Sørlige-Afrika arbeider tett med sivilsamfunnet og nasjonale og lokale trosbaserte aktører for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet.

Demonstrations for the climate in South Africa

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp styrker sivilsamfunnet og trosbaserte partnerorganisasjoners institusjonelle, ledelses-, finansielle og programstyringskapasitet. Kirkens Nødhjelp støtter et aktivt innbyggerfellesskap som påvirker politiske avgjørelser gjennom sterke allianser i sivilsamfunnet. Vi har ett program i det regionale Sør-Afrika:

 • Ulikhet

Hjelp til å påvirke beslutninger

Kirkens Nødhjelps regionale program i Sørlige-Afrika assisterer partnere, inkludert trosbaserte aktører, med å øke kapasiteten til å påvirke beslutningstakere. Støtten gis i alle deler av prosessen, fra å styrke folk i gruvesamfunn sin kjennskap til og evne til å hevde sine rettigheter, til å legge til rette for dialog mellom en rekke aktører med tanke på politisk endring og å stimulere kunnskapsbasert mobilisering på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Kirkens Nødhjelp mobiliserer også trossamfunn til å ta kollektivt ansvar for å redusere ulikheter. En viktig metode i dette arbeidet er å bygge sterke allianser med bred støtte i det sivile samfunnet for å øke kraften og den politiske innflytelsen.

Kirkens Nødhjelp og partnere jobber for saker som det å forsvare og respektere menneskerettigheter i gruveområder, sørge for nasjonal og regional gruvepolitikk som kommer innbyggerne til gode, innenlands ressursmobilisering, gjennomsiktighet og rettferdig skattlegging på nasjonalt og internasjonalt nivå samt økte sosiale investeringer i utdanning, helse og et sosialt sikkerhetsnett.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp Sørlige-Afrika implementerer programmene våre i Botswana, Mosambik, Sør-Afrika og Zimbabwe, så vel som gjennom koordinerte påvirkningsinitiativer i den sørafrikanske regionen. Intervensjonene er rettet mot lokalsamfunn i gruveområder, unge, kvinner, religiøse ledere og nasjonale, regionale og internasjonale makthavere.

Viktige dokumenter

Regional Policy Advocacy Office. 2020-2024 Baseline Report (pdf)

Samarbeidspartnere

 • All Africa Conference of Churches (AACC)
 • African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD) - Zimbabwe
 • Bench Marks Foundation (BMF) – South Africa
 • Botswana Council of Churches (BCC) - Botswana
 • Christian Council of Mozambique (CCM) – Mozambique 
 • Economic Justice Network (EJN)- of the Fellowship of Christian Councils in Southern Africa (FOCCISA)
 • Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA) - Zimbabwe
 • Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD) - Zimbabwe
 • Zimbabwe Council of Churches (ZCC)