Bistand under press

Hvis bistanden skal brukes til å finansiere forpliktelser på stadig flere områder som krever vår innsats, vil både innhold og ambisjonsnivå i bistandspolitikken bli vesentlig endret. Kirkens Nødhjelps rapport «Bistand under press» setter fokus på dette, og tar til orde for at bistandens hovedformål fremdeles må være å bekjempe fattigdom.

MicrosoftTeams-image.png

Vanning av åkre i Kambuwe i Mchinji i Malawi. Foto: Håvard Bjelland.

Last ned rapporten Bistand under press (pdf)

Read the report Aid under Pressure (English pdf)

Etter tiår med positiv utvikling i utviklingsarbeidet, har klimakrise, konflikt og pandemi ført til økt fattigdom, økt ulikhet og økte humanitære behov. Antallet mennesker som lever i fattigdom øker, og det antas at i 2021 økte antallet mennesker med behov for nødhjelp med 40 prosent siden før pandemien. I 2022 opplever vi den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. I sin siste rapport (februar 2022), skriver FNs klimapanel at opp mot 3,5 milliarder mennesker i dag lever i områder som er svært sårbare for klimaendringer. Samtidig begrenses handlingsrommet for sivilt samfunn i stadig flere land. Det er mindre enn 9 år til Parisavtalen og FNs Bærekraftsmål skal være innfridd, og Norge er en viktig aktør for å sikre ressurser, koordinering og målrettet innsats.

Bistand kan ikke løse alle globale utfordringer, ei heller hele verdens fattigdomsproblemer. Men bistanden er livsviktig for de sårbare menneskene som mottar bistand, i form av langsiktig innsats og nødhjelp. I rapporten «Bistand under press» er Kirkens Nødhjelp opptatt av å løfte to perspektiver: Bistand må ha som hovedformål å bekjempe fattigdom, med fokus på å prioritere de mest sårbare gruppene. Og bistand kan ikke være en finansieringsmekanisme for å løse globale problemer som rike land ikke vil bruke andre budsjetter for å løse, som for eksempel klimakrisen.

Dess flere formål som forsøkes løst innenfor bistandsbudsjettet, dess mer urettferdig blir politikken. Vi kan ikke skyve regningen for våre egne handlinger over til de aller fattigste. Kirkens Nødhjelp ber om at bistanden skjermes mot uthuling, at fattigdomsbekjempelse prioriteres, og at andre og nye finansieringsmekanismer benyttes for globale fellesgoder.  

Kirkens Nødhjelp ber regjeringen om å:

1. Bekrefte at fattigdomsreduksjon fortsatt er hovedformål med norsk bistand.

Regjeringen bør beskytte mot at bistandsmidlene blir styrt av egeninteresser, begrense andelen som går til global fellesgoder, og sikre i størst mulig grad dokumentert effekt på fattigdomsreduksjon.

2. Ikke bruke bistandsbudsjettet til å rydde opp i problemer Norge selv har bidratt til.

Klimakrisen er i all hovedsak skapt av rike land, til tross for at det er verdens fattige land som blir hardest rammet. Dette er en ytterlig byrde for fattige land som har mange andre utfordringer. Rike land må ta sin rettmessige andel av utgiftene, men dette må som hovedregel komme i tillegg til, og ikke gå på bekostning av bistand for fattigdomsbekjempelse.

3. Finansiere globale fellesgoder som ikke er bistand fra andre finansieringsmekanismer.

Dess flere formål som forsøkes løst innenfor et begrenset bistandsbudsjett, dess mer urettferdig blir politikken. Det norske bistandsbudsjettet er langt fra tilstrekkelig til å romme Norges svar på alle globale utfordringer som står i kø.

Last ned rapporten Bistand under press (pdf)

Publisert: