Sett verden på agendaen i stortingsvalget

Kirkens Nødhjelp har gitt innspill til og kontinuerlig sporet programarbeidet hos alle stortingspartiene. Nå foreligger alle de endelige utkastene til programmer for stortingsperioden 2017-2021, før landsmøtene gjør endelige vedtak i vår.

Vår gjennomgang illustrerer at de største partiene viser for liten interesse for sentrale utviklingspolitiske spørsmål. Områder som skatt og kapitalflukt, gjeldsslette, internasjonal handel, våpeneksport og en mer offensiv forvaltning av Oljefondet er knapt omtalt hos de største partiene. Flere av de mindre partiene har mye god utviklingspolitikk. De store partiene gjør en ansvarsfraskrivelse hvis de velger å behandle utviklingspolitikken som en særinteresse for småpartiene.

FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, staker ut kursen for en mer bærekraftig og rettferdig verden innen 2030. Disse målene er nå førende for den brede internasjonale utviklingsagendaen og må legge føringer for norsk politikk. Foran høstens stortingsvalg ser vi samtidig en turbulent verden rundt oss. Da er det viktigere enn noen gang at norsk politikk løfter blikket og setter verden på agendaen.

Viktige hovedsaker

 • 1 prosent bistand: Går partiet inn for å sette av minst 1 prosent av brutto nasjonal inntekt til bistand?
 • Bærekraftsmål: Er bærekraftsmålene framhevet som en viktig målsetning for stortingsperioden?
 • Klimarettferdighet: Går partiet inn for en rettferdig innsatsfordeling mellom verdens land?
 • Oljefondet: Går partiet inn for at SPU skal investere mer i fornybar energi, og mer i fattige land?
 • Skatt og kapitalflukt: Går partiet inn for effektive tiltak for å bekjempe skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt?
 • Gjeldsslette: Går partiet inn for gjeldsslette og ansvarlig utlån overfor utviklingsland?
 • Handel: Er partiet opptatt av rettferdige handelsvilkår, som tjener fattige land framfor rike?
 • Våpeneksport: Går partiet inn for tiltak for en mer ansvarlig norsk våpeneksport?

Kirkens Nødhjelps vurdering av programutkastene

Arbeiderpartiet

Ap viser noen gode takter når det gjelder bistandsbudsjettet, bærekraftsmålene og våpeneksport. Men på flere områder savner vi en mer utbrodert politikk. Partiet har i Stortinget vært pådrivere for såkalt land for land-rapportering og oppnådd mye – nå må de siste smutthullene tettes. Vi håper Ap også går inn for Oljefond-investeringer i fornybar infrastruktur i sør!

Høyre

Erna Solberg har holdt en høy profil knyttet til FNs bærekraftsmål og partiet hennes ser ut til å ville følge opp. Dessverre mangler mange av de konkrete virkemidlene for å oppnå disse målene. Høyre hadde også stått seg på endelig å støtte opp om 1 prosent av BNI til bistand.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet synes dessverre å være ganske uinteressert i det meste av utviklingspolitikken. Det er bra de nevner gjeld, men her bør det spesifiseres f. eks. at illegitim gjeld bør slettes. Programutkastet går også langt i å hevde at bistand generelt ikke virker. Dette skulle vi gjerne sett kildegrunnlaget for. Bistand som politisk pressmiddel er en dårlig ide!

Senterpartiet

Senterpartiet holder fram både bærekraftsmålene og 1 prosent av BNI til bistand. For øvrig er programmet magert på en rekke viktige spørsmål. Utenrikspolitikk og utviklingspolitikk omtales under kapittelet «Norske interesser og internasjonal stabilitet». Vi tror og håper det finnes mer engasjement i Senterpartiet også for globale interesser.

Kristelig Folkeparti

KrF ligger an til å vedta et svært godt utviklingspolitisk program. Både bistand og en rekke utviklingspolitiske områder er godt dekket. Et eksempel til etterfølgelse for partiets friere på begge sider av partiskalaen!

Venstre

Venstre leverer en jevnt over god og ambisiøs utviklingspolitikk. Vi tror Venstre har enda mer god politikk mot kapitalflukt å vise fram. Mye bra på klima, men husk også rettferdighetsaspektet i klimapolitikken.

Sosialistisk Venstreparti

SV har gjort hjemmeleksa og leverer et jevnt over svært godt program. Vi håper SV også går inn for at Oljefondet kan investere i fornybar infrastruktur. Har dere glemt sluttbrukererklæring for norske våpen?

Miljøpartiet De Grønne

Mye bra er på plass i utviklingspolitikken til MDG, som bærekraftsmål og klimarettferdighet. På områder som gjeld og handel bør politikken utbroderes mer.

Oversikt

 • Grønt betyr at det meste som trengs av god politikk er på plass.
 • Oransje betyr at en del er på plass, men at mer god politikk trengs.
 • Rødt betyr en dårlig politikk for utvikling.
 • Grått betyr at området er mangelfullt omtalt.
 • Stjerne* betyr at det foreligger en dissens på dette punktet i siste programutkast.
Politisk tema SV Ap Sp MDG KrF Venstre Høyre Frp
1% bistand
Bærekraftsmål
Klimarettferdighet - - - - -
SPU/Oljefondet

-*

- -
Skatt/Kapitalflukt -
Gjeldsslette - - -
Rettferdig handel
Våpeneksport - - -