Dette bør partiene ha med i programmene for 2021-2025.

Verden blir stadig mer sammenvevd og står overfor flere store kriser hvor Norge har en rolle å spille. Nå er vi alle rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter.

Alle partier bør utvikle program som svarer på de store utfordringene verden står overfor, og bør dermed ha politikk på følgende områder: Bærekraftsmålene, samstemthet, bistand, klima, oljefondet, skatt, fred og sikkerhet - inkludert våpeneksport, gjeld, handel og menneskerettigheter og likestilling.

stortinget foto stortinget flickr.jpg

Foto: Stortinget/Peter Mydske.

Bærekraftsmålene

Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være utgangspunkt for all politikk i neste stortingsperiode. De globale bærekraftsmålene må gjelde for programmet som helhet, og ikke utelukkende for det som handler om internasjonal politikk. Kirkens Nødhjelp anbefaler at:

 • En helhetlig norsk handlingsplan for bærekraftsmålene må ha samstemthet som en integrert og sentral komponent.

FNs-baerekraftsmaal.png

Samstemt politikk for bærekraftig utvikling

All norsk politikk må være samstemt slik at tiltak innenfor ulike politiske områder trekker i samme retning, og støtter opp om bærekraft og utviklingspolitiske mål. Vi anbefaler at:

 • Rapporteringsmekanismene for samstemthet må styrkes og bygge på eksterne evalueringer.
 • Alle departementer utvikler interne handlingsplaner for hvordan de kan bidra til å øke samstemthet og håndtere interessekonflikter internt og på tvers av departement.
 • Sjekklisten for samstemthet presentert i Utenriksdepartementets sin budsjettproposisjongjøres obligatorisk for alle departementer.

Bistand

Bistand er fortsatt nødvendig i de fattigste landene og til de formålene som er mindre attraktive for private investeringer. Vi anbefaler at:

 • Bevilgningene til bistand bør holdes på minst 1 % av BNI.
 • Bistanden må ha fattigdomsbekjempelse som fremste formål.

Klima

Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C må være førende for all norsk politikk. Både nasjonal og internasjonal klimapolitikk må ta utgangspunkt i en rettferdig ansvarsfordeling. Vi anbefaler at:

 • Leterefusjonsordningen og andre særfordeler for petroleumsindustrien må avvikles. Norge må flytte ressurser fra stimulering av olje- og gassleting til klimatiltak innenlands og utenlands.
 • Klimafinansieringen må trappes opp i tråd med en rettferdig ansvarsfordeling. Økningen i norsk klimafinansiering må være ny og addisjonell, den må altså komme i tillegg til tradisjonell bistand.

Gjeld

Utviklingslands gjeldsbyrde har økt dramatisk de siste årene og 122 utviklingsland har nådd kritiske gjeldsnivåer. Situasjonen kan bli ytterligere forverret pga koronakrisen. Vi anbefaler å:

 • Styrke globale systemer og normer for å sikre ansvarlig långivning og statlig låneopptak, herunder arbeide for å etablere en gjeldshåndteringsmekanisme som kan bidra til å løse statlige gjeldskriser på en effektiv og rettferdig måte.
 • Sikre at klimafinansiering ikke bidrar til oppbygging av uhåndterbar gjeld og at land som rammes av klimakatastrofer tilbys gjeldsmoratorium og ikke pådrar seg høye gjeldsbyrder i gjenoppbyggingen.

Oljefondet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er Norges største fotavtrykk i verden. Oljefondet er et statlig eid fond og bør derfor underlegges de samme etiske forpliktelsene som øvrig politikk. Vi anbefaler at:

 • SPU bør forhåndsfiltrere alle selskap der risikoen for brudd på de etiske retningslinjene vurderes som uakseptabel høy.
 • SPU skal investeres i framtida og i tråd med Parisavtalen samtidig som en større andel av fondet investeres i utviklingsland med mulighet for god avkastning og jobbskaping der det trengs mest.

Skatt

Dagens globale skattesystem er utdatert. Det har blitt enkelt for selskaper og enkeltpersoner å unngå skatt og skjule verdier i skatteparadis. Vi anbefaler å:

 • Sikre nødvendig finansiell åpenhet ved å innføre effektiv land-for-land rapportering for alle selskap og offentlige registre over reelle eiere.
 • Reformere globale skatteregler gjennom FN og arbeide for å innføre enhetlig skattlegging av flernasjonale selskap slik at skatt betales der overskudd skapes.

Handel

Handelspolitikken må innrettes slik at den gagner fattige land. All politikk må trekke i samme retning. Vi anbefaler at:

 • De internasjonale handelsreglene og Norges bilaterale handelsavtaler må legge til rette for bruk av grønn teknologi og klimavennlige løsninger.
 • Utviklingsland må ha vesentlig næringspolitisk handlingsrom for å bygge opp sin hjemlige industri og økonomi. Utviklingsland må ha tollfordel for sine varer på det norske markedet. Det betyr at en må opprettholde et tollvern overfor andre rike land. Utviklingsland skal ikke trenge å ha nulltoll på sine industrivarer.

Våpenhandel

Norsk eksport av militært materiell til land som bryter humanitærretten i Jemen viser at det er et behov for endring i eksportkontrollregelverket og praktiseringen av det. Vi anbefaler at:

 • Det må settes ned et offentlig utvalg som gjør en helhetlig gjennomgang av norsk eksportregelverk og –kontroll.

Menneskerettigheter og likestilling

Multilateralismen er under press og de etablerte menneskerettighetene møter motstand. Vi ser at rommet for sivilsamfunn innskrenkes. Vi anbefaler at:

 • Sivilsamfunn må unntas fra målet om konsentrasjon. Det er også avgjørende å skille mellom sivilsamfunn som kanal og et styrket sivilsamfunn som mål i seg selv.
 • Norge må støtte opp om eksisterende rettigheter, og særlig de som omhandler likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Lykke til i arbeidet med nytt partiprogram!

For mer bakgrunn eller ved spørsmål, vennligst kontakt Ingrid Næss-Holm på inh@nca.no.