Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

Finnes det en løsning?

Finnes det en løsning?

Løsningen er like enkel som den er vanskelig.

Å bygge flere toaletter er en åpenbar løsning på problemet. Men for å klare dette, er det nødvendig med flere tiltak, og her spiller også Norge og andre vestlige land en sentral rolle.

Kultur og politikere kan stå i veien

Opplæring i viktigheten av god hygiene og kunnskap om hva mangel på tilgang til toalett kan føre til, er nødvendig for å få flere til å forstå hvorfor bygging av toaletter er viktig. Gamle tradisjoner, ære eller kulturelle normer kan være hindre for at folk endrer vanene som kan gjøre dem syke. Å få disse menneskene til å gjøre endringer i sine egne liv er nøkkelen til endring. Dette arbeidet er spesielt viktig i områder hvor utdanningsnivået er lavt og lese- og skriveferdighetene dårlige, fordi folk i disse områdene mangler tilgang til den kunnskapen de trenger for å kunne gjøre en endring.

I tillegg til mer kunnskap, trengs det også politisk vilje. Det er i det lange løp politikerne som skal finne de bærekraftige løsningene. Dette oppnår man best ved å bidra til at lokalbefolkningen kan stille krav til sine politikere. Samtidig må det være et internasjonalt press på nasjonale myndigheter. Dette politiske påvirkningsarbeidet og bevisstgjøringen må være en del av den øvrige hygieneopplæringen.

Finansiering kan man oppnå gjennom politisk engasjement nasjonalt, men også gjennom bistand og humanitær hjelp i land der myndighetene ikke viser stor nok vilje eller evne til å finansiere toaletter. For å klare å finansiere behovene som finnes trengs informasjons- og påvirkningsarbeid, slik at man lettere kan få folk til å forstå viktigheten av gode toaletter.

Avføring kan være en ressurs

I situasjoner der folk er på flukt, må tilgang på toaletter være en av de viktigste prioriteringene i den humanitære hjelpen som gis. I akutte katastrofesituasjoner er tilgang til do noe av det første som må på plass, siden epidemier som kolera kan oppstå ved mangelen på trygge toaletter.

I tillegg til å gi folk tilgang til do er det mulig å gjøre avføringen til en ressurs. Flere firmaer har spesialisert seg på å lage toaletter der avføring blir gjort om til fruktbar jord, slik som Sanivation27 i Øst-Afrika og OurSoil28 i Haiti. Denne komposterte jorden kommer godt med i jordbruket, som er bærebjelken i de fleste fattige samfunn der toalettmangel er et problem. Dette er også løsninger som kan fungere i en flyktningsituasjon.

Gjennom bærekraftsmålene har alle land i verden forpliktet seg til å sørge for at alle mennesker har tilgang til et trygt sted å gå på do. For Norge sin del er alle de nevnte tiltakene viktige for å kunne nå dette målet. Norge kan ansvarliggjøre lokale myndigheter, bidra med bistandsmidler og jobbe for å øke den globale kunnskapen om sanitære forhold. Dette er tiltak som er helt nødvendige om man skal nå målet verden har satt seg om at alle mennesker skal ha en trygg do innen 2030.

Tilbake