Fersk rapport: Norge kan bidra til rettferdige skattesystemer

Økonomisk krise og fattigdom i kjølvannet av Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligere enn noen gang for utviklingsland å skaffe skatteinntekter til velferd. En fersk rapport ser på hvordan norsk bistand kan bidra til å endre på det.

Lisaedit1.png

Åtte nordiske organisasjoner, deriblant Kirkens Nødhjelp, står bak den nye rapporten «Quality Tax Aid» som stiller spørsmål om skattebistand som kanaliseres gjennom multinasjonale kanaler oppnår målene og er godt nok spisset. På bildet leder Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp samtalene under lanseringen av rapporten.

Norsk bistand spiller en sentral rolle gjennom å støtte utviklingen av skattesystemer som bidrar til å redusere ulikhet. I en ny rapport ser vi nærmere på skattebistand gjennom multilaterale institusjoner.  

Her kan du lese hele rapporten Quality Tax Aid? 

Bistand til skattesystemer blir stadig viktigere. Skatteinntekter er den største og mest stabile kilden for alle land til å finansiere bærekraftsmålene Agenda 2030. Skattlegging gjør at land kan stå på egne ben og investere i egen velferd. Men å drive inn skatt er en stor utfordring i de fleste utviklingsland, og effektene av pandemien har forverret situasjonen. Det er nå viktigere enn noen gang å støtte utviklingsland til å bygge skattesystemer og øke skatteinntektene. 

Addis Tax Initiative - en forpliktelse til rettferdige skattesystemer 

Skatt er en del av FNs agenda for finansiering for utvikling (FfD) for å nå målene i Agenda 2030. Addis Tax Initiative (ATI) ble lansert i 2015 med et løfte fra giverland om å doble støtten til utviklingsland innen 2020. En nytt ATI-erklæring ble vedtatt i november i fjor med mål som skal nås innen 2025. Det rettes nå økt oppmerksomhet mot rettferdige skattesystemer som reduserer ulikhet. Alle land forplikter seg også til å arbeide for en samstemt politikk noe som inkluderer å motvirke skatteunndragelser. En ny viktig satsing er støtte til ikke-statlige aktører som sivilsamfunn som gransker makthavere og stiller krav til bruk av ressurser. 

Ny rapport - undersøker multilateral bistand 

En økende del av Norges og andre nordiske lands bistand på skatteområdet går gjennom multilaterale institusjoner. Vår nye rapport - Quality Tax Aid - En gjennomgang av nordiske lands støtte til innenlandsk ressursmobilisering gjennom multilaterale institusjoner - undersøker hvor godt bistand via Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) lever opp til forpliktelsene de nordiske landene har gitt til å bidra til rettferdige skattesystemer. 

Se hele lanseringen av rapporten her: 

Rapporten viser at de nordiske landene har et sterkt engasjement, men at det er forbedringer som må gjøres i multilateral bistand for å sette forpliktelsen til rettferdige skattesystemer ut i livet. 

I rapporten kommer det blant annet frem at Norge og andre nordiske land bør: 

- leve opp til forpliktelsen til Addis Tax Initiative (ATI) for å øke støtten til utviklingsland på skatteområdet; 

  • sikre at skattebistand går til et bredt spekter av aktører, inkludert ikke-statlige aktører som sivilsamfunn og folkelige bevegelser, i samsvar med ATI-erklæringen; 
  • sikre at multilateral bistand oppfyller ATIs forpliktelser om å bidra til skattesystemer som fremmer likestilling og reduserer ulikhet; 
  • følge opp ATI-erklæringen og arbeide for en samstemt global utviklingspolitikk også fra multilaterale intuisjoner som formidler skattebistand til utviklingsland. 
  • styrke den nordiske utvekslingen av erfaringer og «beste praksis» i multilateralt samarbeid på skatteområdet 

Flere og mer detaljerte anbefalinger finnes i rapporten. 

Publisert: