Fortsatt ustemt

Hvordan kan norsk politikk bli mer samstemt for utvikling?

Norge fører i dag en aktiv bistandspolitikk som påvirker utvikling globalt. Selv om denne innsatsen er viktig, er det mer enn bistand som påvirker utviklingsland. Gjennom politikk på blant annet handel, gjeld, investeringer, og klima er Norge med på å forme vilkårene for utviklingsland. 

Utvikling og fattigdomsreduksjon er derfor avhengig av en helhetlig utviklingspolitikk. En samstemt politikk for utvikling betyr at et lands politiske virkemidler støtter opp om hverandre og at de ulike politikkfeltene drar i samme retning som utvikling- sog bistandspolitikken.

Les hele rapporten

Rapporten lanseres under Arendalsuka på tirsdag 16.08 kl 8:30, og du kan se hele arrangementet her:

 

Våre anbefalinger:

  • Det bør opprettes en enhet i Utenriksdepartementet som skal koordinere samstemthetsarbeidet. Enheten bør få ansvaret for regjeringens overordnede arbeid med samstemthet. Alternativt kan en slik enhet være knyttet til Statsministerens kontor.
  • Regjeringen bør innhente en årlig, uavhengig og forskningsbasert vurdering av norsk samstemthet i utviklingspolitikken. Dagens samstemtrapport som del av statsbudsjettet fungerer dårlig og bør erstattes med en årlig uavhengig vurdering. Dette må sees i sammenheng med oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og rapporteringen på disse.
  • Regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for en samstemt oppfølging av FNs bærekraftsmål, og sette ned en bredt sammensatt komité for oppnåelse av disse, etter modell fra Sverige.

Del innlegget

 
 

Publisert: