Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold, og hvilke skader skaper det?

En verden uten seksuell vold - hvordan?

En verden uten seksuell vold - hvordan?

Veien fram til en verden uten seksuell vold er lang. Mye skal til for å bryte tausheten og øke jenter og kvinners rett til å leve et liv uten vold.

Det krever mer robuste rettssystemer, mindre krig og konflikt, grunnleggende holdningsendringer, og få en slutt på straffefriheten som fortsatt får overgriperne til å gjennomføre overgrep.

Første bud er å snakke om seksuell vold – et tema som det for ofte blir tiet stilt om, og som er et tabu i de fleste kulturer.

FN har de siste årene tatt en del grep i kjølvannet av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 fra år 2000, og kvinners rolle i krig og konflikt har fått mer oppmerksomhet på den internasjonale agendaen. I 2012 utnevnte daværende generalsekretær, Ban Ki-moon, en egen spesialutsending for seksuell vold i krig og konflikt, Zainab Hawa Bangura43. Hun har levert flere rapporter og anbefalinger til Sikkerhetsrådet44, som igjen har vedtatt flere resolusjoner som over tid har hevet seksuell vold på den internasjonale sikkerhetsagendaen45. Dette er viktig og avgjørende for at man skal få bukt med problemet, og dette er initiativ vi må styrke og bygge videre på i fremtiden.

FN har selv lagt vekt på å forebygge seksuell vold i egne rekker og innført strategier som skal hindre at FN-soldater utfører seksuell vold. Det er også lagt press på andre internasjonale styrker, og nasjonale hærer, slik at også disse forplikter seg til å innføre tiltak som fører til mindre seksuell vold.

Et eksempel på tiltak som skal føre til mindre seksuell vold er innføringen av et eget varslingssystem i operasjonene. FN-soldater skal også gå gjennom et forkurs, der de vil møte ulike scenarioer og problemstillinger som de må drøfte og ta stilling til. Det blir også lagt vekt på at seksuell vold skal være tema i fredsforhandlinger og våpenhviler46.

Det som står frem som den aller største utfordringen er graden av straffefrihet som fortsatt finnes i veldig mange land. Dette er et problem som må løses på både internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Det er et problem som skapes av dårlige rettssystemer, svake stater og høye krav til bevisføring. Det er også et problem som bidrar til at seksuell vold fortsetter å skje, fordi overgriperne verken blir konfrontert eller straffet for ugjerningene.

FNs spesialutsending, Bangura, mener det i hovedsak er tre tiltak som må til for å slutt på straffefriheten. Man må bedre rapporteringsmekanismene, etterforskingen og oppfølging av saker slik at de ansvarlige blir holdt ansvarlige47.

Utover å styrke det eksisterende arbeidet som allerede foregår, foreslår Kirkens Nødhjelp følgende tiltak for å begrense skadene av seksuell vold i krig og konflikt, og for å forebygge ytterligere tilfeller av seksuell vold i framtiden:

  • Opprettelse av et fond for overlevende fra seksuell vold i krig og konflikt.
  • Å gi øremerkede midler til arbeid for overlevende av seksuell vold i alle konfliktområder.
  • Integrere «beskyttelse og forebygging av kjønnsbasert vold» i alle humanitære innsatser.

Norske politikere kan også bidra i kampen mot seksuell vold ved å:

  • Sørge for at alt det fredsbevarende arbeidet Norge støtter skal ha som ett av sine hovedmål å beskytte mennesker fra overgrep og seksuell vold.
  • Sørge for at alle mistanker om seksuell vold i blant FN-soldater blir rettsforfulgt, og at anklagers juridiske rettigheter blir ivaretatt.
  • Kreve at alle land som bidrar med FNs fredsbevarende styrker må rettsforfølge soldater som gjør ugjerninger som er utenfor deres mandat, og at det praktiseres full åpenhet rundt disse sakene.
  • Kreve at hver FN-bataljon skal ha en etterforsker som ser til at seksuell vold eller andre brudd på menneskerettighetene ikke forekommer og eventuelt blir rettsforfulgt.

Neste kapittel:

Kilder

Tilbake