Ny rapport: Kirkens Nødhjelp rangerer norsk utviklingspolitikk

Det norske stortingsvalget er også et verdensvalg fordi deler av norsk politikk har globale konsekvenser. I en fersk rapport gir Kirkens Nødhjelp «jordkloder» til partiene basert på hvor god utviklingspolitikk de har.

MicrosoftTeams-image (1).png

I rapporten «Hvilke partier har den beste utviklingspolitikken?» vurderes partiene på områdene bærekraftsmålene, samstemthet, klima, bistand, gjeld, Oljefondet, skatt og åpenhet, handel, våpenkontroll og menneskerettigheter/likestilling.

Hvem har best utviklingspolitikk?

Rapporten opererer med en skala fra én til ti jordkloder, der de med best politikk får flest kloder. SV, KrF og MDG kommer på delt førsteplass med 9 jordkloder hver. Både Ap, Venstre og Rødt får 7 jordkloder. Senterpartiet får 5,5, mens Høyre og Frp får henholdsvis 3,5 og 2 kloder. 

MicrosoftTeams-image3.png

I rapporten kommer det frem at mange av partiene har hevet ambisjonene fra forrige stortingsvalg, særlig på tema som klima, bærekraft og skatt. Alle partiene unntatt Frp og Høyre vil at Norge skal bruke minst 1 prosent av BNI på bistand.

– Vi ønsker særlig å utfordre Høyre og Senterpartiet, som vi mener begge har et større potensial. Høyre har gjennomført mye god utviklingspolitikk i regjering, men dette gjenspeiles i liten grad i programmet. Senterpartiet har en relativt god utviklingspolitikk, men dette frontes ikke av partiet i den offentlige debatten, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Økt innsats mot skatteunndragelse

Et sentralt funn i rapporten er at samtlige partier peker på økt innsats mot skatteunndragelse og bruk av skatteparadis. Mange av partiene har også punkter om hvordan Norge skal være en internasjonal pådriver for å få på plass et bedre globalt skatteregelverk. Særlig Arbeiderpartiet, SV, MDG og KrF har tydelige ambisjoner her.  

– Det er svært gledelig med så mye god internasjonal skattepolitikk blant de norske partiene. For fattige land er det et enormt problem at multinasjonale selskaper skjuler verdier i skatteparadiser i stedet for å skatte i de landene der overskuddet skapes. Verden mangler en konvensjon for økonomisk åpenhet, og det er på høy tid å få det på plass, sier Høybråten.  

– Samtidig ser vi at uansett hvilken regjeringssammensetning vi får, så må partiene med sterk utviklingspolitikk jobbe med å få med seg de andre for å sikre at Norge fortsatt skal ha en sterk rolle på global utvikling, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Klimakrisen er sentral

En viktig del av rapporten er partienes klimapolitikk fordi håndtering av klimakrisen er avgjørende for utvikling i fattige land. Både politikk for utslippskutt og klimafinansiering har vært en del av evalueringen.

Kirkens Nødhjelp oppfordrer partiene til å snakke høyere om klima og utvikling i valgkampen.  Mye av politikken vi fører her i Norge, får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, derfor er stortingsvalget også et verdensvalg.  

– Skal vi unngå en uhåndterlig klimakatastrofe for verdens fattige, trengs det handlekraft i den neste stortingsperioden. Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C må være førende for all norsk politikk, også oljepolitikken, sier Høybråten.

– Norge må gi betydelig større midler slik at fattige land kan tilpasse seg klimaendringene - dette har vi forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Det er svært viktig at ikke penger til klimafinansiering tas fra annen viktig bistand som helse og utdanning, sier Høybråten.

FAKTA: Hovedfunn i rapporten:

 

Bistand: Alle partier unntatt Høyre og Frp støtter målet om å bruke minst en prosent av BNI på bistand.  

 

BærekraftsmåleneEn betydelig utvikling fra forrige periodes programmer, er at FNs bærekraftsmål har kommet inn for fullt. Alle partiene unntatt Frp skriver om bærekraftsmålene, og mange har god politikk for hvordan Norge skal bidra til at verden når målene innen 2030.  

 

Skatt: Samtlige partier fra Rødt til Frp peker på problemer i det internasjonale skatteregelverket og at skatteinntekter skjules i skatteparadis. Flere av partiene har tydelige ambisjoner for å gjøre Norge til en pådriver for rettferdige internasjonale skatteregler. Ap, MDG og SV vil ha en internasjonal konvensjon på skatt / økonomisk åpenhet. Krf skriver ikke dette eksplisitt, men har andre gode tiltak.  

 

Klima: Klimapolitikken i partienes programmer er betydelig løftet fra forrige periode. Samlet sett har partiprogrammene gode mål for utslippskutt innen 2030. Det er dessverre kun MDG, SV og Rødt som har tydelige tiltak for å nå disse målene i programmene.  

 

Klimamålene fra mest til minst ambisiøse:

  • MDG: 80 % utslippskutt innen 2030
  • Rødt: 70 % utslippskutt innen 2030
  • SV: 70 % utslippskutt innen 2030
  • Ap: 55 % utslippskutt innen 2030
  • Venstre: 55 % utslippskutt innen 2030
  • Krf: 55 % utslippskutt innen 2030
  • Høyre: Bekrefter ikke Norges offisielle klimamål om 50-55 % utslippskutt, men understreker felles forpliktelser med EU, som har mål om 55% kutt
  • Senterpartiet kommer ikke med et helt klart mål, men skriver: Norge må følge opp sine forpliktelser i [Paris]avtalen, øke sine egne klimaambisjoner og arbeide for å få andre land til å gjøre det samme
  • Frp nevner ikke dette, men ønsker en klimapolitikk som bidrar til reduserte klimagassutslipp

Klimafinansiering: MDG vil bruke en prosent av BNI fra Oljefondet på internasjonal klimafinansiering. Krf og Rødt vil trappe opp klimafinansieringen og er tydelig på at dette må komme i tillegg til tradisjonell bistand. SV vil trappe opp klimafinansieringen, og finne innovative løsninger for å finansiere dette, men skriver ikke eksplisitt at bistanden skal skjermes. Ap, Høyre og Sp vil øke klimafinansieringen, men er ikke tydelige på at bistanden skal skjermes.  

Publisert: