Regjeringsplattformen: – Kan endre noen av årsakene til fattigdom og urett

Den nye regjeringen leverer en plattform med klare ambisjoner for klima, utvikling og bekjempelse av ulikhet. Internasjonal satsning på økonomisk ulikhet kan endre noen av de mest grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet.

MicrosoftTeams-image (1).png

– Det er svært lovende at den nye regjeringen vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet. Regjeringsplattformen legges fram i en tid preget av globale kriser. I denne situasjonen er det et godt valg å satse stort på å løse en av de helt grunnleggende årsakene til global ulikhet og fattigdom, nemlig at fattige land går glipp av enorme skatteinntekter, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.  

Alle stater trenger skatteinntekter for å sikre velferd til sin befolkning og håndtere kriser, men stadig mer ressurser plasseres i skatteparadiser. Dette rammer fattige land svært hardt, og utviklingen kan snus med en internasjonal konvensjon, som den nye regjeringen vil jobbe for.   

Hold fokuset på de mest sårbare i bistanden 

– Plattformen inneholder mange gode satsninger innenfor utviklingspolitikk, som klimasmart landbruk, likestilling, og likeverdig fordeling av vaksiner. Den nye regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalinntekten til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Denne formuleringen skaper usikkerhet om prioritering av fattigdomsbekjempelse. Et overordet fokus på menneskerettigheter og ulikhet er også positivt. men vi vil påpeke at utviklingsarbeidet bør ha fokus på fattigdomsbekjempelse og de mest sårbare. Regningen for Norges innsats for bærekraft må ikke sendes verdens fattigste, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Vi må ha friske klimapenger 

Det er bra at Hurdalsplattformen viderefører målet om 55 prosent kutt av klimagasser, men tiltakene er få og uklare, og det er bekymringsfullt at det varsles full satsning på olje og gass. Vi forventer at den meldte klimaplanen svarer på dette.  

At Regjeringen ønsker å satse på fornybar energi og klimatilpasning innen bistanden er positivt, men vi vil sterkt fraråde at økningen i klimafinansiering tas over bistandsbudsjettet alene. 

– Hvis Norge fortsetter å hente nye midler til klimafinansiering fra bistanden, vil vi ikke klare å nå både Parisavtalen og Bærekraftsmålene. Rike land må ikke nedprioritere fattigdomsbekjempelse for å innfri våre klimaforpliktelser. Vi etterspør en forpliktende plan for opptrapping av klimafinansiering. Dette har Ap og Sp tidligere stilt seg positive til, sier Høybråten. 

Les hele Hurdalsplattformen her 

På bildet: Flyktninger som kommer inn fra ørkenen til flyktningleiren Jilab utenfor Garowe. Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland. 

Publisert: