Skatteunngåelser truer bærekraftsmålene

Utviklingsland taper nær tre norske statsbudsjett i året på ulike former for skatteunngåelser, viser en fersk rapport. - Uten et oppgjør med dagens globale skattesystem vil det være vanskelig å oppfylle bærekraftsmålene, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Rapporten «Trapped in illicit finance» anslår at ulovlig kapitalflyt og skatteunngåelser koster utviklingsland 416 milliarder dollar i året – nær 3700 milliarder norske kroner. Tallet er langt høyere enn tidligere beregninger. Kirkens Nødhjelps britiske partner Christian Aid står bak rapporten, som lanseres i forbindelse med høynivådialogen om finansiering for utvikling i New York torsdag.

Kirkens Nødhjelp har jobbet med problemstillinger knyttet til skatt og kapitalflukt i en årrekke, og ser tydelig hvordan tap av skatteinntekter påvirker landene vi jobber i.

– Det er dypt urettferdig at fattige land går glipp av enorme summer i skatteinntekter når vi vet hva disse pengene kunne finansiert av helsetilbud, skoler og infrastruktur. Til syvende og sist går dette ut over millioner av mennesker som ikke får de offentlige tjenestene de har krav på, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

- For enkelt å unngå skatt
Rapporten gir flere konkrete eksempler på hvordan store selskaper unngår å betale skatt. Blant annet bidrar såkalte dobbeltbeskatningsavtaler til at selskaper betaler skatt i kildeland fremfor vertsland – noe utviklingsland taper på.

– Rapporten viser at dagens globale skattesystem ikke fungerer. Det er enkelt for selskap å bruke skatteparadis til å spille nasjonal lovgivning ut mot hverandre. Det er komplisert nok for en utviklet stat å skattlegge selskap. For et utviklingsland er det enda vanskeligere, sier Høybråten.

– Uten et oppgjør med dette systemet blir det vanskelig for utviklingsland å finansiere bærekraftsmålene, siden mesteparten av midlene må komme fra økte skatteinntekter, sier Høybråten.

Krever norsk handling
Sammen med partnere i utviklingsland jobber Kirkens Nødhjelp med å påvirke beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt til å endre skattesystemer og begrense kapitalflukten. Kirkens Nødhjelp ber Norge gå foran i kampen for et mer rettferdig skattesystem.

– Norge bør selv gjøre en gjennomgang av egne dobbeltbeskatningsavtaler og tilby reforhandling av avtalene med utviklingsland. Norge må også innføre utvidet land-for-land-rapportering og offentlige registre over egentlig eierskap der alle eiere i et selskap oppgis, sier Høybråten.

– Vi ber også Norge om å jobbe for en internasjonal skattereform etter prinsippene om enhetlig skattlegging. Det er også avgjørende at FN får en større rolle når nye internasjonale skatteregler skal bestemmes. Dette bør Norge ta til orde for, sier Høybråten.