Valg 2021: Bør Norge fortsette å bevilge 1 % av BNI til bistand?

Din stemme ved Stortingsvalget vil ikke bare ha betydning her hjemme, men også ute i verden. Kirkens Nødhjelp har spurt partiene om de mener Norge bør fortsette å bevilge 1 % av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand?

image6lhuk.png

Konflikter og angrep på landsbyen deres, har gjort at de måtte flykte til et område utenfor Nyala i Darfur i Sudan. Her får de tepper, vannkanner og pledd av Kirkens Nødhjelp. Foto: Håvard Bjelland.
 

Miljøpartiet De Grønne

Une Bastholm, partileder for Miljøpartiet De Grønne, nåværende stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen 

Om: 35 år, kommer fra Trondheim 

– Ja. I tillegg til den ordinære bistandsprosenten vil vi gi én klima- og naturprosent av bruttonasjonalinntekten til miljøformål. Norge har et klart ansvar for å bidra i det internasjonale arbeidet for å løfte folk ut av fattigdom og redusere lidelse som følge av humanitære kriser. Bistand bør være basert på at mottakeren er en aktiv deltaker i utviklingsarbeidet.

 

Fremskrittspartiet

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, medlem av Finanskomiteen 

Om: 60 år, kommer fra Skien  

– Nei. Vi mener det er naturlig at bistandsbudsjettet begrenses til maksimalt 0,7 % av BNI. Dette er FNs målsetting, og land som vi kan sammenligne oss med, ligger på dette nivået og under. Knappe ressurser skal fordeles over mange poster på statsbudsjettet, og det er ikke rimelig at bistand skal være det eneste området som skal være skjermet for kutt. Vi mener i tillegg at reduksjon i midlene og færre prosjekter vil gi bedre kontroll på hva pengene går til, og vil gi en bedre indikasjon på om de bidrar til faktisk utvikling, slik at land kommer seg ut av fattigdom og blir i stand til å klare seg uten bistand.  

 

Arbeiderpartiet

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av energi- og miljøkomiteen 

Om: 57 år, kommer fra Oslo 

– Bistanden bør være på minst 1 % av BNI, og den bør ha som sitt strategiske hovedformål å bidra til reell forandring, ikke kun å lindre nød og dekke over svakheter i det internasjonale systemet. Land under utvikling må settes i stand til å skape og fordele velstand på en måte som er bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig. I tillegg vil vi ha et internasjonalt løft for humanitær bistand i de situasjonene hvor akutt nødhjelp er nødvendig. 

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Dag Inge Ulstein, utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti, Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet, Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, partileder for Sosialistisk Venstreparti, Une Bastholm, partileder for Miljøpartiet De Grønne.

 

Kristelig Folkeparti

Dag Inge Ulstein, utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti

Om: 40 år, kommer fra Sula på Sunnmøre 

– Absolutt! KrF vil ikke bli med på en budsjettavtale uten at vi opprettholder bistandsnivået på minst 1 % av BNI. Dette har vi også overoppfylt siden vi kom inn i regjering. For 2020 ble bistandsnivået på 1,11 %.

 

Høyre  

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av energi- og miljøkomiteen 

Om: 41 år, kommer fra Åskollen i Drammen  

– Fremtidens bistand bør i større grad rettes mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland. Bistand bør ikke styres ut fra summen vi gir, men av målene vi oppnår. Bistanden må virke, ikke bare være en post å hake av i et skjema. Bistanden bør konsentreres ytterligere og gå gjennom multilaterale kanaler med mål om en bedre, langsiktig effekt.  

 

Senterpartiet

Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet 

Om: 47 år, kommer fra Enebakk i Akershus  

– Norge bør bevilge minst 1 % av BNI til utviklingshjelp. Norsk utviklingshjelp bør være rettet mot områder der Norge kan bidra med særskilt kompetanse. Vi er opptatt av en aktiv involvering og styrking av sivilsamfunnet og frivillig sektor. NGO-er spiller en viktig rolle, da de ofte har en unik tilgang til mottakere på grasrota.   

 

Rødt  

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt 

Om: 35 år, kommer fra Sandnes  

– Ja, men vi er ikke enig i regjeringens utregning, der penger brukt på flyktningtiltak i Norge regnes som bistand. Norge skal ta ansvar for et betydelig større antall flyktninger – uten at det går utover bistandsbudsjettet. Rødts bistandspolitikk bygger på prinsippet om at bistand må være lokalt forankret, basert på solidaritet og bidra til omfordeling og fattigdomsbekjempelse. 

 

Venstre  

Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen 

Om: 45 år, kommer fra Oslo  

– Vi garanterte for bistandsmålet om 1 % av BNI da vi gikk inn i regjering, og har vedtatt støtte til målet i vårt nye stortingsprogram. Vi vil prioritere midler til tiltak som fremmer menneskerettigheter, rettferdig skattesystem, rettsstat og demokrati og bekjemper korrupsjon.  

Sosialistisk Venstreparti

Audun Lysbakken, partileder for Sosialistisk Venstreparti  

Om: 43 år, kommer fra Bergen 

– Norge skal ta ansvar gjennom å gi minst 1 % av BNI til internasjonalt utviklingsarbeid. Den norske innsatsen må i større grad enn i dag rettes inn mot å bekjempe global ulikhet. Under denne regjeringen er Norge også blitt en sinke på klimafinansiering. Det må vi snu.

Publisert: