Valg21: Hvilke tre internasjonale saker vil partiene prioritere i regjering?

Din stemme ved Stortingsvalget vil ikke bare ha betydning her hjemme, men også ute i verden. Kirkens Nødhjelp har spurt partiene hvilke tre internasjonale saker de vil prioritere i regjering?

Klimaendringene er med på å skape konflikter om naturressurser, som denne elva her. I Treij utenfor Zalingei i Darfur har naboer gått sammen for å lage en demning slik at de kan fordele vannet mellom seg uten at det oppstår konflikter. Foto: Håvard Bjelland.
 

Arbeiderpartiet

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av energi- og miljøkomiteen 

Om: 57 år, kommer fra Oslo 

– Vi vil sette klima og natur helt i sentrum for både utenriks-, bistands- og handelspolitikken. Klima- og naturkrisen krever lokale, nasjonale og internasjonale tiltak, men verden vil ikke lykkes uten at vi samarbeider mye tettere enn nå.  

Den andre store krisen som har rammet verden, og som har blitt ytterligere forsterket av pandemien, er ulikhetskrisen. Vi vil arbeide for et internasjonalt økonomisk system, en handelspolitikk og en internasjonal skattepolitikk som i langt større grad er innrettet på å bekjempe forskjellsutvikling. 

For det tredje vil vi gi vårt bidrag til å styrke det multilaterale samarbeidet, og respekten for fred, demokrati, likestilling og menneskerettigheter har vært under sterkt press fra populisme, proteksjonisme og innadvendt nasjonalisme. 

 

Miljøpartiet De Grønne

Une Bastholm, partileder for Miljøpartiet De Grønne, nåværende stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen 

Om: 35 år, kommer fra Trondheim 

– Klima- og naturkrisen. Vår hovedprioritet er å gjøre Norge til en internasjonal ledestjerne i kampen for et globalt økonomisk system basert på forståelse og respekt for naturens tålegrenser.  

Støtte internasjonalt utviklingsarbeid og klimaberedskap. MDG vil bidra med bistand til de som allerede føler klima- og naturkrisen på kroppen, til tross for at de i mange tilfeller er blant dem som har bidratt minst til problemet.  

Styrke demokrati, folkeretten og internasjonalt samarbeid. MDG vil bidra til en sterk internasjonal koalisjon som kan stå imot autoritære regimer og anti-demokratisk populisme. Vi vil stå opp for demokratiske verdier, folkerett og et internasjonalt grønt skifte.  

 

Kristelig Folkeparti

Dag Inge Ulstein, utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti

Om: 40 år, kommer fra Sula på Sunnmøre 

– Kampen mot fattigdom og de mest sårbare gruppene, stoppe de menneskeskapte klimaendringene og slå ring om menneskerettigheter og demokrati.  

 

Høyre  

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av energi- og miljøkomiteen 

Om: 41 år, kommer fra Åskollen i Drammen  

– Følge opp FNs bærekraftsmål og utarbeide en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene så Norge tar på seg ledertrøya på flere områder.  

 Klimakrisen er global og krever globale løsninger. Konsekvensene av klimakrisen er også at sikkerheten i verden trues. Derfor må vi bruke Norges plass i FNs sikkerhetsråd til å fremme internasjonale klimaspørsmål.   

Bidra til å følge opp implementeringen av NATOs 2030 Agenda og opprettholde Norges gode posisjon i alliansen.

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Dag Inge Ulstein, utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti, Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet, Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, partileder for Sosialistisk Venstreparti, Une Bastholm, partileder for Miljøpartiet De Grønne.

 

Senterpartiet

Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet 

Om: 47 år, kommer fra Enebakk i Akershus  

– Et sterkt FN og respekt for folkeretten er nødvendig for små, suverene land som Norge og mange utviklingsland. Stormaktsrivaliseringen er en skremmende utvikling. Vi må arbeide for å styrke FNs arbeid og legitimitet, også gjennom fokus på reform og effektivisering.   

Bærekraftsmålene må legges til grunn for all politikk, både i nasjonal politikk og bidrag internasjonalt. Leave no one behind-prinsippet må konkretiseres, og fattigdomsfokuset i bistanden må tydeliggjøres. Vi må gi godt rom for fagligheten i bistanden, øke langsiktigheten i prosjektene og styrke mottakerperspektivet.  

Internasjonale handelsavtaler må ikke innsnevre folkevalgtes mulighet til politisk styring eller råderetten over naturressurser. De må ikke føre til klare brudd på felles klimaforpliktelser, svekke menneskerettighetene, true offentlig sektor eller mat- og miljøstandarder. Vi går derfor imot norsk tilknytning til handelsavtaler som TTIP- og TISA-avtalene. 

 

Rødt  

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt 

Om: 35 år, kommer fra Sandnes  

– Rødt vil kjempe for å få legemiddelgigantene til å dele teknologi og oppheve patentrettigheter, slik at vi får slutt på det globale apartheidsystemet, der den fattige befolkningen i store deler av verden stenges ute fra medisinske fremskritt av hensyn til privat profitt.   

Vi vil ha slutt på at Norge deltar i USAs og NATOs angrepskriger, som de siste tiårene har ført til hundretusener av drepte og drevet millioner på flukt. I stedet må Norge jobbe for fred og nedrustning og ratifisere tillegget til Roma-vedtektene.  

 Vi vil erstatte den naive troen på frihandel med selvråderett og økt selvberging både i Norge og globalt. Vi går mot frihandelsavtaler som tvinger gjennom privatisering og liberalisering, økt profitt på bekostning av arbeidsfolk, velferd og miljø, og som flytter beslutningene vekk fra folk og folkevalgte.   

 

Venstre  

Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen 

Om: 45 år, kommer fra Oslo  

– Klimakampen er vår tids største internasjonale utfordring, og arbeidet for å få ned utslipp internasjonalt er vår viktigste internasjonale sak. Knyttet til dette ser vi at internasjonale institusjoner er svekket, og at flere av de viktigste institusjonene ikke gjenspeiler dagens verdensbilde. I tillegg ser vi at frihet har stadig dårligere vilkår i dagens verden, og at flere ledere flørter med autoritære styringsmodeller. Vi kommer derfor til å bruke de neste fire årene til å styrke internasjonale institusjoner, spesielt FN, og støtte kampen for frihet og demokrati i verden.  

 

Sosialistisk Venstreparti

Audun Lysbakken, partileder for Sosialistisk Venstreparti  

Om: 43 år, kommer fra Bergen  

– Kampen mot de to store krisene i vår tid, klimakrisen og ulikhetskrisen, må bli hovedsatsingene i utviklingspolitikken. Det betyr en større satsing på klimafinansiering, bygging av rettferdige globale skattesystemer, bekjempelse av skatteparadiser og rettferdig handel.   

 Norge må være en kompromissløs forsvarer av folkeretten og menneskerettighetene, enten det handler om å tale tydelig til stormaktene eller for å presse på for en slutt på okkupasjonen av Palestina.    

Sist, men ikke minst må Norge ta tilbake posisjonen som en forkjemper for fred, avspenning og nedrustning. Derfor kommer SV til å kjempe for at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud.  

  

Fremskrittspartiet

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, medlem av Finanskomiteen 

Om: 60 år, kommer fra Skien  

– Mer hjelp til flyktninger i nærområdene, økt innsats mot skadelige skikker, kjønnsbasert vold og barneekteskap og økt innsats for mer handel og næringsutvikling i utviklingslandene.