Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

-Tar 50 år

Tema: Bistand i krig og konflikt

-Tar 50 år

Norad fikk i slutten av 2016 overlevert en rapport som konkluderte med at det internasjonale samfunnet har oppnådd lite etter fem år med massiv bistand til Sør-Sudan. – Landet må bygges opp nedenfra. Det tar minst 50 år, men er eneste måten å gjøre det på, sier Odd Evjen i Kirkens Nødhjelp.

Sør-Sudan er verdens yngste nasjon, med tre generasjoner som bare har opplevd krig og konflikt, og som nå skal bygge opp et fredelig samfunn. Ikke så enkelt i et land med store etniske splittelser og hele 62 ulike stammer.

Vanskelig oppgave

– Å bygge et land fra bunnen av etter flere tiår med borgerkrig er ingen lett oppgave i utgangspunktet, og landets politiske ledelse må ta sin del av hovedansvaret for den utviklingen som har vært siden uavhengigheten i 2011, sier Odd Evjen, som har jobbet med Sør-Sudan i mange år.

– Problemet har vært intern maktkamp i politisk ledelse, korrupsjon og lojalitet mot egne økonomiske interesser. Og så må vi i det internasjonale samfunn som har jobbet med bistand, erkjenne ansvar. Historien har lært oss at overgang fra en militær frigjøringskamp til å skape en inkluderende og ansvarlig politisk ledelse og stat, har store utfordringer. Denne erfaringen og kunnskapen tok man ikke tilstrekkelig hensyn til når man skulle utvikle bistanden. Vi klarte ikke et «girskifte» fra en humanitær bistandsarkitektur som fungerte i den lange konfliktperioden, til å gi bistand i fredstid. Vi fikk ikke til å bygge nasjonen og en felles identitet på tvers av etniske skillelinjer og skillelinjer mellom by og land. Dette ble vanskeligere enn vi trodde. Vi hadde for mye fokus på å bygge institusjoner og så ikke at vi manglet kapasitet til å bygge et helt land fra bunnen av, sier Odd Evjen.

Mye hjelp er gitt

Kirkens Nødhjelp har bygget brønner, utdannet lærere, gitt helsehjelp, hatt hygieneopplæring og gitt nødhjelp i tillegg til fredsbygging i Sør-Sudan. Nå er fredsbygging jobb nummer én.

– Kirkene har fremdeles stor tillit i samfunnet, og i et ellers militarisert politisk landskap representerer kirkenettverket det eneste organiserte sivilsamfunnsnettverket som binder folk sammen på tross av etnisitet. Det nasjonale kirkerådet South Sudan Council of Churches er vår samarbeidspartner. Kirkerådet leder an i arbeidet med å lage en nasjonal handlingsplan for fred, som nå er igangsatt. I tillegg jobber vi med å etablere lokale myndighetsstrukturer som knytter sammen formell myndighetsstruktur og tradisjonelle lokale etniske myndigheter. Disse lokale rådene er med på å dempe konflikt lokalt. For eksempel der kvegtyveri tidligere var konflikter mellom grupper, klarer man å legge ansvaret på personer og løse konflikten istedenfor at det blir eskalerende konflikter mellom stammer, sier Evjen.

Usikkert område

Kirkens Nødhjelp har gode sikkerhetsrutiner for sine ansatte, men situasjonen er så ille at 60–70 % av statsbudsjettet til Sør-Sudan går til sikkerhet, og det er store områder der det er utrygt å ferdes, som gjør både humanitær og langsiktig bistand vanskelig.

– Veiene i disse områdene blir farlige, for biler blir sett på som mobile minibanker med muligheter for raske penger. Korrupsjon er et kjempeproblem i hele landet. Den sosiale kontrakten i et militarisert samfunn kommer ikke av seg selv, og landet må bygges opp nedenfra. Det tar tid, sier Evjen.

– Hva tenker du som har mye erfaring med å jobbe i krig og konflikt om at den norske staten vil at mer av bistanden skal gå til sårbare stater?

– Sårbare stater er først og fremst en byrde for befolkningen i disse statene – for de mange kvinner, menn, barn og unge som lever i sårbarhet. Det er viktig å styrke befolkningens egne ressurser til selv å skape sin fremtid i slike sårbare stater. Vi har erfaring i å se helheten i konfliktene, vi har lokal kunnskap og partnerskap med nasjonale trosbaserte aktører. Å være fleksibel i sårbare stater er viktig, og det er en stor utfordring å drive langsiktige endringsprosesser når bistandsarkitekturen går i retning av stadig kortere og kortere tidsperioder for implementering av tiltak, sier Odd Evjen.

Paven på besøk

I høst dro tre av kirkelederne fra Sør-Sudan til Roma for å treffe paven på Kirkens Nødhjelps regning. Der fikk de overtalt paven til å komme til Sør-Sudan på besøk, antakelig i mars, noe som vil gi et viktig håpsperspektiv for landet. Det trengs, for sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er blitt stadig verre de siste årene.

– Kirken må aldri miste sitt budskap om håp selv der det virker håpløst. Det er et ordtak som sier at «håp er fuglen som synger mens det enda er mørkt fordi den vet at lyset kommer». Slik må også vi som Kirkens Nødhjelp være med og aldri gi opp å formidle budskap om håp, sier Evjen.

Tilbake