Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Å stå bi i en vanskelig tid

Leder

Å stå bi i en vanskelig tid

Det er de store begivenhetene i verden som har skapt Kirkens Nødhjelp, og skapt endringer i måten vi arbeider på.

Og alltid har kampen mot urettferdighet og kampen for menneskers rettigheter vært vårt mandat.

Nå skjer det på ny endringer – både i verden, og i vårt arbeid. Bistandspolitikken, som for ikke lenge siden ble kalt «u-hjelp», er påvirket av andre ønsker enn bare sårbare menneskers rettigheter ve og vel.

Ønsket om å begrense folkevandringer hviler tungt over både Norges og andre vestlige lands politiske prioriteringer. Likeledes et økt fokus på å skape sikkerhet der usikkerhet råder, arbeid i såkalte «sårbare stater» er høyt på norske myndigheters agenda.

Fattigdom er årsaken

I Kirkens Nødhjelp er vi opptatt til å finne årsaken til problemene, før vi presenterer løsningen. Og i løpet av 70 år med bistands,- utviklings- og nødhjelpsarbeid har vi sett at fattigdom fører til sosial uro, korrupsjon, dårlig helse, lav utdanning, konflikter, krig – og folkevandringer. Den som mister håpet om et godt liv for seg og sine, vil søke etter håpet der det finnes, eventuelt i de landene det finnes.

Raske resultater?

Derfor er det utfordrende for Kirkens Nødhjelp at stadig mer av bevilgningene til bistands- og utviklingsarbeid blir gitt med korte horisonter, og krav om raske resultater. Selvsagt skal vi vise til resultater, men det er ikke gitt at de store utslagene viser seg fra et år til et annet.

Stadig mer av Kirkens Nødhjelps arbeid skjer i land med svake styresett, utbredt korrupsjon, og ofte væpnede konflikter. Det gjør arbeidet vårt ekstra krevende, og av og til farlig. Det er nettopp i slike land vi mener at kun langsiktig, god bistand, vil gi resultater – i form av bedre levekår for menneskene som bor der. Oppnår vi det, kan konflikter forebygges og migrasjon begrenses. Men det tar tid, og utålmodighet er ingen dyd om man vil se resultater.

Viktig oppdrag

I denne utgaven av vårt magasin fokuserer vi på «bistand i krig og konflikt», og ser på hvilke utfordringer vi møter i arbeidet for en mer rettferdig verden. Vi håper den innsikten artiklene og reportasjene gir, kan være en både opplysende og inspirererende for deg som støtter Kirkens Nødhjelps arbeid.

Så skal du vite at Kirkens Nødhjelp helt fra dag én, i 1947, har arbeidet i krevende områder og situasjoner. Og det er der vi skal vere: Vi skal stå bi, på oppdrag for menneskeverdet, rettferdigheten - og verdigheten.

Tilbake