Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2019

Smertelindring i Palestina

Smertelindring i Palestina

Hvordan sørge for best mulig pleie og omsorg for kreftpasienter ved livets slutt? Kirkens Nødhjelp utvider støtten, og sitt samarbeid, med Augusta Victoria-sykehuset i Øst-Jerusalem.

På Oljeberget i Øst-Jerusalem ligger Augusta Victoria Hospital (AVH), det palestinske motstykket til vårt eget Radiumhospital, og som Kirkens Nødhjelp har støttet helt siden 1954. AVH samarbeider med norske fagmiljøer innen kreftbehandling, og nylig besøkte fem av Norges ledende spesialister området og sykehuset sammen med Kirkens Nødhjelp. Fokuset var økt oppmerksomhet om betydningen av palliativ omsorg for barn og voksne i Palestina.

AVH er det eneste spesialistsykehuset innen kreftbehandling som tilbyr strålebehandling for 4,5 millioner palestinere fra Gaza og Vestbredden, og den norske delegasjonen hadde blant annet innledende møter for et planlagt kurs for palliativ omsorg for barn.

Spre kunnskap

Arve Nordbø, overlege i palliativ medisin ved Tønsberg sykehus, har tidligere undervist på sykehuset om smertebehandling av kreftpasienter og om lindrende behandling generelt sammen med kolleger fra Radiumhospitalet og Sykehuset i Vestfold.

– Jeg har tro på at dette arbeidet kan bringe kunnskap om palliasjon og sette fokus på hvilke utfordringer som må løses for at folk i Palestina skal få mulighet til bedre smertelindring og annen lindrende behandling på slutten av livet. Selv om mye av innsatsen nå er rettet mot AVH og lite mot resten av det palestinske samfunnet, kan en jo håpe at de vil gå foran og etter hvert kunne spre kunnskapen og holdninger til andre institusjoner og ut i samfunnet, sier Nordbø.

Spesialkompetanse

AVH er godt utstyrt takket være støtte fra blant annet Norge og Kirkens Nødhjelp, og ledelsen har satset systematisk på kompetanseoppbygging innen kreftbehandling gjennom mange år. Den norske delegasjonen har vært på AVH gjentatte ganger og bidratt med oppbygning av spesialkompetanse innen kreftomsorg og lindrende behandling. Sykehuset har dermed både utstyret og kompetansen til å gi effektiv og livreddende behandling til barn med kreft samt å lindre smerter og andre plager hos alvorlig syke barn. Helsepersonellet på sykehuset opplever imidlertid en stor kontrast mellom kunnskapen og kompetansen de har ervervet og de vanskelige rammevilkårene de arbeider under.

– Helsepersonell i Palestina og ved AVH har et ønske om å heve kunnskapsnivået og kompetansen på dette feltet, og det er gledelig når man tenker på de tøffe utfordringene de møter på i arbeidshverdagen sin, sier Elin Overaa Eriksen, høgskolelektor, med videreutdanning i kreftsykepleie, ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun understreker de store utfordringene for både pasienter og sykehuspersonell.

– Vi kan gjerne løfte frem og fortelle at palliativ behandling er viktig, men når man ikke har tilgang til effektiv smertebehandling, så skjønner man hvor utfordrende palliasjon kan være, og hvor hjelpeløs man blir i møte med mennesker og barn som lider.

Store mangler

Verdens Helseorganisasjon (WHO) understreker at helsesituasjonen i Gaza er preget av en akutt mangel på økonomiske og medisinske ressurser som hindrer befolkningens tilgang på kurativ og forebyggende behandling, noe som også medfører at barn med kreft ikke blir diagnostisert eller får adekvat kreftbehandling. WHO rapporterer at 54 mennesker, primært kreftpasienter, døde i 2017 mens de ventet på utreisetillatelse for å komme til behandling. Mødre under 35 år får ikke følge med sine syke barn fordi Israel mener de utgjør «en sikkerhetsrisiko».

– Foreldre er hovedpersoner i barns liv. At barna ikke får tilgang til smertelindrende medikamenter eller ikke får være sammen med sine foreldre i denne situasjonen, er ikke bare vondt og vanskelig, men også i strid med menneskerettighetene, sier Sidsel Ellingsen, fagansvarlig for palliativ sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole.

Millionkutt

AVH, som er et sykehus som er drevet av det vår partner lutherske verdensforbundet (LWF), rammes hardt av Trump-administrasjonens nylige millionkutt til seks av sykehusene i Øst-Jerusalem, og Hilde Haraldstad, Norges ambassadør/representant i Palestina, understreker sykehusets viktige rolle:

– AVH er ikke bare er vesentlig for palestinernes helse, men også for den politiske situasjonen i Gaza og på Vestbredden, sier Haraldstad og får støtte fra sykehusets direktør, Walid Nammour.

– Jeg ser ikke på de norske støttespillerne først og fremst som donorer, men som partnere av Palestina.

Tilbake