Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

De svake overkjøres

Tema: Problemlandene: Malawi

De svake overkjøres

– Hva tenker gruveselskapet å gjøre med våre gravplasser? For oss er dette hellige steder. I vår kultur er det en umulig tanke å skulle flytte våre forfedres levninger til et annet sted, sier høvding Katawa i Malawi oppgitt.

Vi møter Katawa i Malingunde der et australsk gruveselskap de to siste årene har drevet forundersøkelser for å vurdere hvorvidt det vil være lønnsomt å starte utvinning av grafitt i området. Planene skaper stor usikkerhet blant urbefolkningen i området, som ikke føler de blir tatt på alvor av det australske selskapet.

– Den kommuniserer på en måte som innbyggerne her ikke forstår. Når vi stiller konkrete spørsmål, unnlater de å svare. Jeg spurte om når innbyggerne måtte flytte fra hjemmene sine, hvor skulle vi flyttes til, hvem som vil kompensere oss, og hvor mye vil vi bli kompensert. Spørsmålene ble ikke besvart. Dette får oss til å stille spørsmålstegn ved intensjonene bak hele prosjektet. Det oppleves som om de forsøker å splitte et lokalsamfunn som har levd i fred og harmoni i uminnelige tider, sier Katawa.

Ser ingen fordeler

Lokalsamfunnet Maligunde tviler på at de vil nyte godt av et nytt gruveprosjekt. De frykter at de innser at grunnleggende menneskerettigheter og urfolksrettigheter ikke blir tatt hensyn til, og de føler ikke at de har kompetanse til å stå opp mot mektige interesser representert ved landets myndigheter og utenlandske kapitalinteresser.

– Ikke om jeg blir tilbudt en million vil jeg flytte fra mitt og mine forfedres land. Jeg vil heller leve og dø her i fattigdom enn å forlate mitt hjem, min historie og mine forfedre, sier Meke Yasaya, som bor i området.

Davids kamp mot Goliat

Malawi er ikke det eneste eksempelet på at rikdom i fattige land ikke kommer vanlige folk til gode. I 2017 er det anslått at inntektene fra utvinningsindustrien har en verdi på 400 millioner norske kroner, men dette betyr ikke at inntektene kommer landets befolkning til gode. Et svært dårlig utviklet skattesystem gjør at det meste av profitten fra gruveindustrien stort sett blir værende hos eierne av de store internasjonale selskapene som opererer i landet. Lovverket som skal regulere denne sektoren, er utdatert og tar ikke tilstrekkelig hensyn til miljøutfordringer knyttet til gruvedrift. Lokalsamfunn som blir berørt av gruvedrift, har store utfordringer i møte med gruveselskapene. Manglende kompensasjon og potensielt store miljøutfordringer er bare noen av problemstillingene de må håndtere. I mange tilfeller fremstår det som en Davids kamp mot Goliat.

– Korrupsjon preger det malawiske samfunnet, og rikdommen som genereres, fordeles på få hender. En svært stor andel av Malawis befolkning får levebrødet sitt fra jordbruk. Enhetene er små, infrastrukturen lite utviklet og tilgangen til markeder er dårlig. Enkeltpersoner eller bedrifter som ønsker å ekspandere, har få muligheter til å få kreditt hos bankene, og de som får, må betale renter på opp mot 30 %. Dette virker negativt på muligheten til å skape nye arbeidsplasser, sier Håvard Hovdhaugen, Kirkens Nødhjelps representant i Malawi.

Lobber for mer likhet

I Malawi jobber Kirkens Nødhjelp med å bygge nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som kan jobbe med påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter og private aktører. Særlig fokuseres det på å myndiggjøre lokalsamfunn som berøres av utvinningsindustrien, slik at de skjønner hva slags rettigheter de har, og hvordan de kan kreve at myndigheter og bedrifter følger disse.

– Deler av overskuddet fra utvinningen må komme lokalsamfunnet til gode. Derfor mener vi det er viktig å satse på påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter slik at man kan få oppdaterte retningslinjer og lovverk som i mye større grad tar hensyn til lokalsamfunnene hvor utvinningen foregår, sier Hovdhaugen.

Tilbake