Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Å nå de aller fattigste

Leder

Å nå de aller fattigste

For oss som er opptatt av å bekjempe fattigdom og nød, er det viktig å merke seg at utviklingen er positiv mange steder.

 Verden har sett en historisk nedgang i ekstrem fattigdom de siste tiårene. Men om andelen synker raskere enn noen gang, er det i 2018 fortsatt 767 millioner mennesker som lever i absolutt fattigdom. Mennesker som deg og meg. I land som sakker akterut i den ellers positive utviklingen. Det er i disse landene innsatsen blir ekstra viktig i årene som kommer.

Ifølge Brookings Institute er det spesielt 31 land som vil henge etter utviklingen frem mot 2030. Fire av fem som lever i ekstrem fattigdom, vil komme til å bo i disse landene. Fire av fem som ikke får dekket helt grunnleggende behov som mat, klær og hus. Dersom verden skal nå de globale bærekraftsmålene, er det altså her vi må sette inn kreftene.

Kirkens Nødhjelp har alltid jobbet for de menneskene som trenger vår støtte mest. De aller fattigste, de aller mest sårbare. Det var derfor vi hjalp sivilbefolkningen i Tyskland etter 2. verdenskrig. Det var kontroversielt og potensielt veldig upopulært å rekke ut en hånd til nasjonen som hadde satt i gang storkrigen og forårsaket ufattelig lidelse. Men de sivile i et lutfattig og utbombet Tyskland var fanget i en humanitær krise. Kirker og menigheter gikk sammen for å hjelpe, og dette ble starten på Kirkens Nødhjelp.

Hvem er de mest sårbare og fattigste i verden i dag? Hvem trenger Kirkens Nødhjelp mest? Det kan virke hjerterått å tenke slik; det er ingen tvil om at det finnes nød og ekskludering over alt på kloden vår. Millioner på millioner trenger hjelp. Til og med i vårt eget rike og velstående land lever nesten 100 000 barn i relativ fattigdom, ifølge NAV.

Organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen gir sårt trengt hjelp til mange her i Norge. Vårt mandat er å være kirkens utstrakte hånd i verden. Men også her må vi gjøre mange vanskelige valg. Vi er nødt til å prioritere.

I dag jobber vi i 9 av de 31 landene som for alvor henger etter. Dette er land som herjes av krig og konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer, dårlig styresett og manglende økonomisk utvikling. Hvis vi skal oppfylle vårt mandat om å nå de aller mest sårbare menneskene i verden, er det ingen tvil om at vi må ha et særskilt fokus på land som Sør-Sudan, Kongo, Somalia og Afghanistan. Vi har ikke råd til å la være.

Tilbake