Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Folk i nød skal ha hjelp

Folk i nød skal ha hjelp

Koronakrisen har rammet hardt og brutalt og satt millioner av mennesker i livsfare. Den har skapt enorme helseutfordringer, sult og nød i mange av verdens mest sårbare land. Kirkens Nødhjelp har skalert opp den humanitære innsatsen i møte med de voksende behovene.

For mens Norge er i ferd med å komme ut av krisen, har ringvirkningene av korona i mange utviklingsland så vidt begynt. To av tre barn i Darfur er underernært. I Sør-Sudan lider over halvparten av befolkningen av matmangel.

Matvareprisene har økt og faktisk doblet seg i Sudan og Sør-Sudan. Samtidig har svært mange mistet inntektene sine fordi alt av uformell virksomhet er stengt. Mange småbønder er i risikosonen for å bli syke ved en spredning av koronaviruset.

I tillegg gjør tiltak for å hindre smitte- spredning at bønder får vansker med å få varene sine fram til markedet. Det fører til tap av inntekt som skulle vært bruk til å investere i neste avling. Folk står i lange køer for å få brød, olje og andre varer. Inflasjonen er høy.

KRISEN ER ALLEREDE ET FAKTUM

Koronakrisen skaper også enorme helseutfordringer i store deler av det østlige Afrika. Mangelen på smittevernutstyr og dårlige arbeidsforhold for leger og sykepleiere gjør at helsevesenet mange steder er i ferd med å kollapse. Sudan og Sør-Sudan har færrest helsearbeidere per innbygger i verden. Mangelen på medisin og smittevernutstyr er kritisk.

Skrekkscenariet i Sudan nå er utbrudd i flyktningleirene. I Darfur, der vi blant annet driver helsesentre i flyktningleirer med så mange som 200 000 flyktninger, behandler vi luftveissykdommer, malaria, diaré, hudsykdommer og underernærte barn og bidrar til trygge fødsler. Folk bor tett, og mange er i risikogruppen.

I Malawi fører mangelen på smitte vernutstyr til redusert kapasitet på flere sykehus og helsepersonell som streiker. Helsevesenet er på felgen i utgangspunktet, og det største sykehuset i hovedstaden ble stengt ned for alt som ikke er akutt. Pasienter er blitt skrevet ut fordi det ikke har vært helse- arbeidere på jobb. De har gått ut i streik på grunn av mangel på beskyttelses- utstyr.

Informasjon om koronaviruset har blitt en del av hygieneopplæringen, og det er et spesielt stort fokus på håndvask- opplæring og andre forebyggende smitte- verntiltak. Vi forbereder økt forsyning av rent vann der vi jobber, og vi deler ut hygienepakker og sørger for at folk og helseinstitusjoner har tilgang på såpe, hånddesinfeksjon og annet beskyttelsesutstyr.

DEN SKJULTE PANDEMIEN

Flere land har opplevd en kraftig økning i rapportert vold i hjemmet etter nedstengningene knyttet til koronaviruset. Allerede før koronautbruddet ble vold mot kvinner betraktet som en dødelig epidemi. 

Hele én av tre kvinner rundt om i verden utsettes for fysisk eller seksuell vold, for det meste i nære relasjoner. Det gjør kjønnsbasert vold til det mest utbredte bruddet på menneskerettighetene. Samtidig er problemet svært underrapportert.

Kirkens Nødhjelp har styrket arbeidet som beskytter kvinners rettigheter. Vi sikrer at voldsofre fortsetter å ha tilgang på livreddende tjenester, at jenter og kvinner fortsetter å ha tilgang på helsetjenester, og at støtteapparat fungerer. Vi sikrer trygge fødsler for både mor og barn.

Tekst: Markus Plementas. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake