Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2022

En skikkelig søppeljobb

En skikkelig søppeljobb

Prosjektet Waste for value har skapt nye arbeidsplass-er til kvinner i Etiopia gjen-nom innsamling og resirkul-ering av plast og papir.

– Vi skaper arbeidsplasser, rydder miljøet og får tatt vare på ressurser på en bedre og mer klimavennlig måte. Her dekkes flere behov i et og samme prosjekt, oppsummerer Kirkens Nødhjelps landdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg.

Waste for value ble startet opp i Gambella-regionen i 2019. I 2021 og 2022 har prosjektet blitt utvidet til byene Hawassa og Zeway med støtte fra Kavlifondet.

– Vi er glade for å samarbeide med en solid organisasjon som Kirkens Nødhjelp, sier ansvarlig for internasjonale tildelinger i Kavlifondet, Rune Mørland.

Han sier videre at prosjektet treffer godt på deres strategi om å bidra til gode klima- og miljøløsninger gjennom utdannings- og jobbskapingsprosjekter.

– Det er inspirerende å se resultatene som pilotprosjektet har ført til, både for miljøet og for kvinner, som gjennom jobb og samarbeid skaper seg en bedre fremtid, sier Mørland.

20200207_102311.jpg
Foto: Kirkens Nødhjelp Etiopia.

ETABLERER KVINNEKOOPERATIVER

– I Hawassa og Zeway er det etablert rene kvinnekooperativer som jobber med innsamling og salg av plast og papir, forteller Aalborg i Kirkens Nødhjelp.

Kvinnene drifter kooperativene i fellesskap. De får opplæring i avfallshåndtering og administrasjon av kooperativet. De får også tilgang til kjøretøy, arbeidsverktøy og annet utstyr som effektiviserer innhenting og håndtering av avfall.

– Dette gir både økte arbeidsinntekter og økt yrkesstatus, sier Aalborg.

Etter endt opplæring og trening mottar kvinnekooperativene en startkapital og arbeidsverktøy for å videreutvikle virksomheten. For å sikre at de gjør en god jobb, samler plast og tjener penger, skal kooperativene følges opp av Kirkens Nødhjelp i to år.

STARTET MED FLYKTNINGER

Papir- og plastforsøpling er et stort problem i Etiopia. Mangel på systemer for opprydning, innsamling og resirkulering gjør at verken plast, papir eller metall i noen særlig grad blir ryddet og gjenvunnet.

I Hawassa finnes det systemer for avfallshåndtering, men brenning av søppel, papp og plast er likevel utbredt. I Zeway finnes det ingen systemer for avfallshåndtering.

Waste for value startet i Gambella i 2019. Det ble etablert flere lokale kooperativer, som samler inn søppel som plast, papir og metall. Avfallet blir fraktet til hovedstaden Addis Abeba, hvor det blir resirkulert og solgt til gjenbruk.

– Resultatet var vellykket med både rydding av miljøer og nye arbeidsplasser. Mange, særlig kvinner, fikk en ny mulighet til inntektsgivende arbeid i ordnede forhold, sier han.

Erfaringen fra Gambella er med i utvidelsen av Waste for value til byene Hawassa og Zeway.

NY STØTTEAVTALE

I tillegg til Kavlifondet er også Bewi, en norskbasert produsent av emballasje og isolasjonsløsninger, med på prosjektet. Bewi bidrar med økonomisk støtte i tillegg til kompetanse innen resirkulering og avfallshåndtering.

MicrosoftTeams-image (81).jpg
Rune Mørland fra Kavlifondet og Dagfinn Høybråten er svært fornøyde med avtalen om videre støtte til Waste for value. 

Nylig har Kirkens Nødhjelp og Kavlifondet undertegnet en toårig avtale om videre støtte til Waste for value. Som en del av avtalen skal Kavlifondet også støtte arbeid med å få på plass en nasjonal strategi for resirkulering av plast- og papiravfall i Etiopia.

 

Tekst: Hanne Eide Andersen. Foto: Kirkens Nødhjelp Etiopia/Eli van der Eynden.

Tilbake